Navigation path

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 135/12

Luxemburg den 23 oktober 2012

Dom i de förenade målen C-581/10

Nelson m.fl. mot Deutsche Lufthansa AG och C-629/10 TUI Travel m.fl. mot Civil Aviation Authority

Domstolen bekräftar sin rättspraxis enligt vilken passagerare vid kraftigt försenade flygningar har rätt att begära kompensation

Passagerare som når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter den tidtabellsenliga ankomsttiden har rätt att begära schablonmässig kompensation av lufttrafikföretaget, såvida inte förseningen beror på extraordinära omständigheter

Enligt unionsrätten1 har passagerare, vid inställda flygningar, rätt till schablonmässig kompensation med mellan 250 och 600 euro. EU-domstolen fann i domen i de förenade målen Sturgeon m.fl.2 att passagerare vid försenade flygningar kan jämställas med passagerare vid inställda flygningar när det gäller deras rätt till kompensation. Domstolen slog följaktligen fast att om passagerarna når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter tidtabellsenlig ankomsttid, har de rätt att begära schablonmässig kompensation av lufttrafikföretaget, såvida inte förseningen beror på extraordinära omständigheter.

I de mål i vilken dom meddelats i dag önskar Amtsgericht Köln (Tyskland) och High Court of Justice (Förenade kungariket) få klarhet i frågan om betydelsen av domen i de förenade målen Sturgeon m.fl. Det första fallet (C-581/10) avser ett mål vid den tyska domstolen mellan ett antal passagerare och flygbolaget Lufthansa angående en försening av passagerarnas flygning med mer än 24 timmar i förhållande till den tidtabellsenliga ankomsttiden. I det andra fallet (C-629/10) har TUI Travel, British Airways, easyJet Airline och International Air Transport Association väckt talan i Förenade kungariket till följd av ett beslut från Civil Aviation Authority (den civila luftfartsmyndigheten) att inte efterkomma deras begäran att myndigheten skulle förklara att den inte skulle ålägga dem en skyldighet att kompensera passagerare vid försenade flygningar. Civil Aviation Authority är en oberoende myndighet, som utövar tillsyn över genomförandet av luftfartsbestämmelserna i Förenade kungariket. Civil Aviation Authority hade angett att den var bunden av domen i de förenade målen Sturgeon m.fl.

I dagens dom bekräftar domstolen den tolkning av unionsrätten som den gjorde i domen i de förenade målen Sturgeon m.fl. Den erinrar om att principen om likabehandling kräver att passagerare vid försenade flygningar ska anses befinna sig i en likadan situation som den som passagerare vid flygningar som inställts ”i sista stund” befinner sig i, när det gäller tillämpningen av deras rätt till kompensation. Dessa passagerare drabbas nämligen av en liknande olägenhet, det vill säga en tidsspillan.

Eftersom passagerare vid inställda flygningar har rätt till kompensation när deras tidsspillan uppgår till tre timmar eller mer, beslutar domstolen att passagerare vid försenade flygningar också kan åberopa denna rätt när de, på grund av att deras flygning försenats, drabbas av samma tidsspillan, det vill säga när de når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter den ankomsttid som ursprungligen planerats av lufttrafikföretaget.

Unionslagstiftaren har vid antagandet av dessa bestämmelser emellertid gjort en avvägning mellan flygpassagerarnas och lufttrafikföretagens intressen. En sådan försening ger därför inte rätt till kompensation för passagerarna, om lufttrafikföretaget kan visa att den kraftiga förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, det vill säga omständigheter som ligger utanför lufttrafikföretagets faktiska kontroll.

Domstolen finner även att kravet att passagerare vid försenade flygningar har rätt att begära kompensation är förenligt med Montrealkonventionen.3 I detta hänseende konstaterar domstolen att den tidsspillan som följer av en försenad flygning utgör en olägenhet som inte regleras i Montrealkonventionen. Skyldigheten att kompensera passagerare vid försenade flygningar omfattas följaktligen inte av konventionens tillämpningsområde, samtidigt som den kompletterar de bestämmelser om skadestånd som finns i nämnda konvention.

Härefter anser domstolen att nämnda skyldighet också är förenlig med rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken passagerarna och lufttrafikföretagen måste kunna känna till exakt hur omfattande deras rättigheter och skyldigheter är.

Domstolen preciserar dessutom att detta krav är förenligt med proportionalitetsprincipen, vilken innebär att Europeiska unionens institutioner i sitt handlande inte får gå utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå de legitima mål som eftersträvas med bestämmelserna i fråga, och de vållade olägenheterna får inte vara orimliga i förhållande till de eftersträvade målen. I detta hänseende konstaterar domstolen att kompensationsskyldigheten inte avser alla förseningar, utan endast kraftiga förseningar. Lufttrafikföretagen är inte heller skyldiga att betala någon kompensation, om de kan visa att den inställda flygningen eller den kraftiga förseningen beror på extraordinära omständigheter.

Slutligen prövar domstolen de aktuella lufttrafikföretagens begäran att rättsverkningarna av domen ska begränsas i tiden. Lufttrafikföretagen anser att unionsrätten inte kan åberopas till stöd för anspråk på kompensation för passagerare vid flygningar för vilka förseningen inträffat före dagen för avkunnandet av förevarande dom, med undantag av passagerare som dagen för domen redan väckt talan vid domstol i syfte att utverka kompensation.

Domstolen finner med avseende på denna begäran att det saknas anledning att begränsa förevarande doms rättsverkningar i tiden.

PÅPEKANDE: Begäran om förhandsavgörande gör det möjligt för domstolarna i medlemsstaterna att, i ett mål som pågår vid dem, vända sig till EU-domstolen med frågor om tolkningen av unionsrätten eller om giltigheten av en unionsrättsakt. Domstolen avgör inte målet vid den nationella domstolen. Det är den nationella domstolen som ska avgöra målet i enlighet med EU-domstolens avgörande. Detta avgörande är på samma sätt bindande för de övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Domen i fulltext publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127

Bilder från uppläsningen av domen finns tillgängliga på ”Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).

2 :

Domstolens dom av den 19 november 2009 i de förenade målen C-402/07 och C-432/07, Sturgeon m.fl., se även PM nr 102/09.

3 :

Konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, undertecknad i Montreal den 9 december 1999, godkänd på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 (EGT L 194, s. 38).


Side Bar