Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kontakty z Mediami i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 135/12

Luksemburg, 23 października 2012 r.

Wyrok w sprawach połączonych C‑581/10

Nelson i in. / Deutsche Lufthansa AG i C‑629/10 TUI Travel i in. / Civil Aviation Authority

Trybunał potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym pasażerowie znacznie opóźnionych lotów mogą otrzymać odszkodowanie

Jeżeli pasażerowie docierają do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po przewidzianej godzinie przylotu, mogą oni domagać się zryczałtowanego odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności

Prawo Unii1 stanowi, że pasażerowie mogą otrzymać zryczałtowane odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 EUR w przypadku odwołania ich lotu. W wyroku w sprawie Sturgeon2 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów w zakresie prawa do odszkodowania. W konsekwencji Trybunał orzekł, że jeżeli docierają oni do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu, mogą oni żądać od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego odszkodowania, chyba że opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Amtsgericht Köln (sąd okręgowy w Kolonii, Niemcy) oraz High Court of Justice (sąd najwyższy, Zjednoczone Królestwo) starają się uzyskać wyjaśnienia w odniesieniu do zakresu wyroku w sprawie Sturgeon. W pierwszej sprawie (C‑581/10), przed niemieckim sądem toczy się spór pomiędzy pasażerami i przewoźnikiem lotniczym Lufthansa w przedmiocie opóźnienia ich lotu o ponad 24 godziny w stosunku do pierwotnie przewidzianego rozkładu. W drugiej sprawie (C‑629/10) TUI Travel, British Airways, easyJet Airline oraz International Air Transport Association (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – IATA) zwrócili się do wymiaru sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa w następstwie odmowy uwzględnienia przez Civil Aviation Authority (urząd lotnictwa cywilnego) ich wniosku, w którym domagali się, aby nie nakładał on na nich obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom opóźnionych lotów. Ów niezależny organ odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania uregulowań w dziedzinie lotnictwa w Zjednoczonym Królestwie wskazał, że jest związany wyrokiem w sprawie Sturgeon.

W wydanym dzisiaj wyroku Trybunał potwierdził wykładnię prawa Unii, jakiej dokonał w wyroku w sprawie Sturgeon. Trybunał przypomniał, iż zasada równego traktowania wymaga uznania, że pasażerowie opóźnionych lotów znajdują się w sytuacji porównywalnej do sytuacji pasażerów lotów odwołanych „w ostatniej chwili”, jeżeli chodzi o przysługujące im prawo do odszkodowania, ponieważ pasażerowie ci doznają podobnych niedogodności, a mianowicie straty czasu.

Tymczasem, jako że pasażerom odwołanych lotów przysługuje prawo do odszkodowania, gdy poniesiona przez nich strata czasu wynosi co najmniej trzy godziny, Trybunał orzekł że pasażerowie opóźnionych lotów również mogą powoływać się na to prawo, w sytuacji gdy z powodu opóźnienia ich lotu ponoszą taką samą stratę czasu, czyli gdy docierają na ich miejsce docelowe co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Niemniej jednak, przyjmując omawiane przepisy, prawodawca Unii miał na celu wyważenie interesów pasażerów lotniczych i przewoźników lotniczych. Tak oto, takie opóźnienie nie daje pasażerom prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, iż duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Trybunał zaznaczył również, że wymóg wypłaty odszkodowania pasażerom opóźnionych lotów jest zgodny z konwencją montrealską3. W tym zakresie Trybunał stwierdził, że strata czasu związana z opóźnieniem lotu stanowi niedogodność, która nie jest uregulowana w konwencji montrealskiej. W konsekwencji obowiązek wypłaty odszkodowania pasażerom opóźnionych lotów znajduje się poza zakresem tej konwencji, mając jednocześnie charakter uzupełniający w stosunku do przewidzianych w niej zasad odszkodowania.

Następnie Trybunał uznał, iż wspomniany obowiązek jest również zgodny z zasadą pewności prawa, według której pasażerowie i przewoźnicy muszą znać dokładny zakres ich praw i obowiązków.

Ponadto Trybunał uściślił, iż wymóg ten jest zgodny z zasadą proporcjonalności, według której akty instytucji Unii nie mogą wykraczać poza to, co odpowiednie i konieczne do realizacji uzasadnionych celów, którym mają służyć dane uregulowania, a spowodowane niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonych celów. W tym względzie Trybunał stwierdził, że wymóg wypłaty odszkodowania nie dotyczy wszystkich opóźnień, lecz jedynie dużych opóźnień. Co więcej, przewoźnicy lotniczy nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowania, jeżeli są w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Wreszcie Trybunał zbadał żądania ograniczenia skutków w czasie wydanego wyroku wysuwane przez przewoźników lotniczych. Przewoźnicy lotniczy uważają, że nie ma możliwości powoływania się na prawo Unii w celu uzasadnienia roszczeń o odszkodowanie wysuwanych przez pasażerów w odniesieniu do lotów, które były opóźnione przed dniem ogłoszenia niniejszego wyroku, z wyłączeniem pasażerów, których powództwo w celu uzyskania tego odszkodowania było już wytoczone w dniu ogłoszenia tego wyroku.

W tym zakresie Trybunał odpowiedział, iż nie ma podstaw do ograniczenia skutków niniejszego wyroku w czasie.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa wspólnotowego lub o ocenę ważności aktu wspólnotowego. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z identycznym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów(Dz.U. L 46, s. 1).

2 :

Wyrok Trybunału z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Sturgeon, zob. również komunikat prasowy nr 102/09.

3 :

Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Montrealu w dniu 9 grudnia 1999 r. zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej na mocy decyzji Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 194, s. 38).


Side Bar