Navigation path

Left navigation

Additional tools

Viestintäyksikkö

Unionin tuomioistuin

LEHDISTÖTIEDOTE nro 135/12

Luxemburg 23.10.2012

Tuomio yhdistetyissä asioissa C-581/10

Nelson ym. v. Deutsche Lufthansa AG ja C-629/10 TUI Travel ym. v. Civil Aviation Authority

Unionin tuomioistuin vahvistaa oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan merkittävästi viivästyneiden lentojen matkustajat voivat saada korvausta

Jos matkustajat saapuvat määräpaikkaansa aikaisintaan kolme tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen, he voivat vaatia kertakorvausta lentoyhtiöltä, jos viivästyminen ei johdu poikkeuksellisista olosuhteista

Unionin oikeudessa1 säädetään, että matkustajat voivat heidän lentonsa peruuttamistapauksessa saada kertakorvauksen, jonka määrä on 250–600 euroa. Yhdistetyissä asioissa Sturgeon ym.2 annetussa tuomiossa todettiin, että viivästyneiden lentojen matkustajat voidaan rinnastaa peruutettujen lentojen matkustajiin korvausoikeuden osalta. Tuomiossa todettiin näin ollen, että jos he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, he voivat vaatia lentoyhtiöltä kertakorvausta, jos viivästyminen ei johdu poikkeuksellisista olosuhteista.

Amtsgericht Köln (Kölnin tuomiopiirin alioikeus, Saksa) ja High Court of Justice (Yhdistynyt kuningaskunta) pyytävät täsmennyksiä yhdistetyissä asioissa Sturgeon ym. annetun tuomion ulottuvuuteen. Ensimmäisessä asiassa (C-581/10) saksalaisen tuomioistuimen ratkaistavana on riita-asia, jossa asianosaisina ovat matkustajat ja lentoyhtiö Lufthansa ja joka koskee lennon viivästymistä yli 24 tunnilla aikatauluun nähden. Toisessa asiassa (C-629/10) TUI Travel, British Airways, easyJet Airline sekä International Air Transport Association (kansainvälinen ilmakuljetusliitto) ovat nostaneet kanteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska Civil Aviation Authority (siviili-ilmailuviranomainen) oli kieltäytynyt suostumasta näiden vaatimukseen olla asettamatta niille velvollisuutta maksaa korvaus viivästyneiden lentojen matkustajille. Tämä riippumaton elin, jonka tehtävänä on valvoa ilmaliikennesäännösten täytäntöönpanoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on ilmoittanut olevansa sidottu yhdistetyissä asioissa Sturgeon annettuun tuomioon.

Tänään antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin vahvistaa unionin oikeudesta yhdistetyissä asioissa Sturgeon ym. antamassaan tuomiossa tekemänsä tulkinnan. Se muistuttaa, että yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, että viivästyneiden lentojen matkustajien on katsottava olevan ”viime hetkellä” peruutettujen lentojen matkustajien tilanteeseen rinnastettavassa tilanteessa, kun on kyse heidän oikeudestaan saada korvausta, sillä näille matkustajille aiheutuu samanlainen haitta eli ajan menetys.

Koska peruutettujen lentojen matkustajilla on oikeus korvaukseen, kun heille koituu vähintään kolmen tunnin ajan menetys, unionin tuomioistuin katsoo, että viivästyneiden lentojen matkustajat voivat myös vedota tähän oikeuteen, kun heille aiheutuu heidän lentonsa viivästymisen vuoksi sama ajan menetys eli kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa aikaisintaan kolme tuntia lentoliikenteen harjoittajan aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen.

Unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli kuitenkin kyseisen lainsäädännön hyväksyessään tasapainottaa lentomatkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien edut. Matkustajilla ei siis ole oikeutta korvaukseen tällaisen viivästymisen perusteella, jos lentoliikenteen harjoittaja pystyy osoittamaan, että pitkäaikainen viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, eli olosuhteista, jotka eivät ole lentoliikenteen harjoittajan tosiasiallisesti hallittavissa.

Unionin tuomioistuin toteaa myös, että vaatimus korvauksen maksamisesta viivästyneiden lentojen matkustajille on yhteensoveltuva Montrealin yleissopimuksen3 kanssa. Tästä unionin tuomioistuin toteaa, että lennon viivästymisestä aiheutuva ajan menetys on haitta, jota ei säännellä Montrealin yleissopimuksella. Näin ollen velvollisuus maksaa korvausta viivästyneiden lentojen matkustajille ei kuulu tämän yleissopimuksen soveltamisalaan, ja se täydentää kyseisessä yleissopimuksessa määrättyä vahingonkorvausjärjestelmää.

Tämän jälkeen unionin tuomioistuin katsoo, että mainittu velvollisuus on yhteensoveltuva myös oikeusvarmuuden periaatteen kanssa; viimeksi mainitun mukaan lentomatkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien on voitava saada täsmällisesti tieto oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Lisäksi unionin tuomioistuin täsmentää, että tämä vaatimus vastaa suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin toimielinten säädöksillä, päätöksillä ja muilla toimenpiteillä ei saa ylittää niitä rajoja, jotka johtuvat siitä, mikä on tarpeellista niillä lainmukaisesti tavoiteltujen päämäärien toteuttamiseksi ja tähän soveltuvaa, eivätkä toimenpiteistä aiheutuvat haitat saa olla liian suuria tavoiteltuihin päämääriin nähden. Tästä unionin tuomioistuin toteaa, ettei korvausvelvollisuus koske kaikkia viivästymisiä, vaan ainoastaan pitkäaikaisia viivästymisiä. Lentoyhtiöiden ei siis tarvitse maksaa korvausta, jos ne pystyvät osoittamaan, että peruutus tai pitkäaikainen viivästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista.

Unionin tuomioistuin on lopuksi tutkinut kyseessä olevien lentoyhtiöiden vaatimuksia tuomion ajallisten vaikutusten rajoittamisesta. Lentoyhtiöt katsovat, ettei unionin oikeuteen voida vedota perusteena matkustajien sellaisille korvausvaatimuksille, jotka koskevat lentoja, jotka ovat viivästyneet ennen tämän tuomion julistamispäivää, paitsi sellaisten matkustajien osalta, jotka ovat jo nostaneet kanteen kyseisen korvauksen vaatimiseksi tämän tuomion julistamispäivään mennessä.

Tähän unionin tuomioistuin on vastannut, ettei tämän tuomion ajallisia vaikutuksia ole rajoitettava.

HUOMAUTUS: Ennakkoratkaisupyyntö antaa jäsenvaltioiden tuomioistuimille mahdollisuuden tiedustella niiden käsiteltävänä olevan yksittäisen asian puitteissa unionin tuomioistuimelta unionin oikeuden tulkintaa tai unionin toimen pätevyyttä. Unionin tuomioistuin ei ratkaise kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevaa asiaa. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista asia unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaisesti. Unionin tuomioistuimen ratkaisu sitoo samoin muita kansallisia tuomioistuimia, jotka käsittelevät samaa ongelmaa.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin tuomioistuinta.

Tuomion koko teksti julkaistaan CURIA-sivustolla julistamispäivänä

Lisätietoja: Gitte Stadler +352 4303 3127

Kuvia tuomion julistamisesta on saatavilla "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

1 :

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).

2 :

Yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07, Sturgeon ym., tuomio 19.11.2009, ks. myös CP nro 102/09.

3 :

Tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 9.12.1999 allekirjoitettu yleissopimus, hyväksytty Euroopan yhteisöjen puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY (EYVL L 194, s. 38).


Side Bar