Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 135/12

Luxembourg, 23. oktoober 2012

Otsus liidetud kohtuasjades C‑581/10 ja C‑629/10:

Nelson jt versus Deutsche Lufthansa AG ja TUI Travel jt versus Civil Aviation Authority

Euroopa Kohus kinnitab oma kohtupraktikat, mille kohaselt pikaajaliselt hilinenud lendude reisijatel on õigus saada hüvitist

Kui reisijad jõuavad oma lõppsihtkohta kolm või rohkem tundi kavandatud saabumisajast hiljem, võivad nad lennuettevõtjalt nõuda kindlasummalist hüvitist, välja arvatud juhul, kui hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest

Euroopa Liidu õigus1 näeb ette, et lennu tühistamise korral on reisijatel õigus saada kindlasummalist hüvitist 250 kuni 600 eurot. Kohtuotsuses Sturgeon2 asus Euroopa Liidu Kohus seisukohale, et hilinenud lendude reisijad võib hüvitise saamise õiguse osas samastada tühistatud lendude reisijatega. Seetõttu otsustas Euroopa Kohus, et kui niisugused reisijad jõuavad oma lõppsihtkohta kolm või rohkem tundi esialgu kavandatud saabumisajast hiljem, võivad nad nõuda lennuettevõtjalt kindlasummalist hüvitist, välja arvatud juhul, kui hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest.

Amtsgericht Köln (Kölni esimese astme kohus, Saksamaa) ja High Court of Justice (Ühendkuningriik) paluvad täpsustada kohtuotsuse Sturgeon ulatust. Esimeses kohtuasjas (C‑581/10) on Saksamaa kohtu menetluses reisijate ja lennuettevõtja Lufthansa vaheline vaidlus lennu üle, mis hilines rohkem kui 24 tundi võrreldes kavandatud saabumisajaga. Teises kohtuasjas (C‑629/10) pöördusid TUI Travel, British Airways, easyJet Airline ning International Air Transport Association (Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon - IATA) Ühendkuningriigi kohtusse pärast seda, kui Civil Aviation Authority (tsiviillennundusamet) oli keeldunud rahuldamast nende taotlust anda kinnitus, et ta ei pane neile kohustust maksta hilinenud lendude reisijatele hüvitist. See sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine lennunduseeskirjade järgimise üle Ühendkuningriigis, oli märkinud, et kohtuotsus Sturgeon on talle siduv.

Täna väljakuulutatud kohtuotsuses kinnitab Euroopa Kohus tõlgendust, mille ta andis Euroopa Liidu õigusele kohtuotsuses Sturgeon. Ta tuletab meelde, et võrdse kohtlemise põhimõte nõuab, et hilinenud lendude reisijaid tuleb hüvitise saamise õiguse kohaldamise seisukohalt käsitada „viimasel hetkel” tühistatud lendude reisijatega sarnases olukorras olevaina, kuna need reisijad kannatavad analoogset ebamugavust ehk kaotavad aega.

Kuna aga tühistatud lendude reisijatel on õigus saada hüvitist, kui nende ajakaotus on kolm või rohkem tundi, siis asub Euroopa Kohus seisukohale, et hilinenud lendude reisijad võivad samuti sellele õigusele tugineda, kui nad kaotavad oma lennu hilinemise tõttu sama palju aega ehk kui nad jõuavad oma lõppsihtkohta kolm või rohkem tundi lennuettevõtja poolt esialgu kavandatust hiljem.

Samas oli liidu seadusandja eesmärk neid õigusnorme vastu võttes ühtlasi tasakaalustada lennureisijate ja lennuettevõtjate huve. Seetõttu ei anna niisugune hilinemine reisijatele õigust saada hüvitist, kui lennuettevõtja on võimeline tõendama, et pikaajaline hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed, ehk asjaoludest, mis väljuvad lennuettevõtja tegeliku kontrolli alt.

Euroopa Kohus märgib veel, et kohustus maksta hilinenud lendude reisijatele hüvitist on kooskõlas Montreali konventsiooniga3. Euroopa Kohus tõdeb sellega seoses, et lennu hilinemisega kaasnev ajakaotus kujutab endast ebamugavust, mida Montreali konventsioon ei reguleeri. Seetõttu jääb kohustus maksta hilinenud lendude reisijatele hüvitist selle konventsiooni kohaldamisalast välja, täiendades samas selle konventsiooniga ettenähtud kahju hüvitamise korda.

Järgmiseks leiab Euroopa Kohus, et kõnealune kohustus on kooskõlas ka õiguskindluse põhimõttega, mille kohaselt reisijad ja lennuettevõtjad peavad saama üheselt teada oma õigused ja kohustused.

Lisaks täpsustab Euroopa Kohus, et see nõue on vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega, mille kohaselt liidu institutsioonide tegevus ei tohi minna kaugemale sellest, mis on asjaomaste õigusnormidega seatud legitiimsete eesmärkide saavutamiseks sobiv ja vajalik, ning tekitatud piirangud peavad olema vastavuses seatud eesmärkidega. Sellega seoses tõdeb Euroopa Kohus, et hüvitise maksmise kohustus ei puuduta kõiki, vaid üksnes pikaajalisi hilinemisi. Pealegi ei ole lennuettevõtjad kohustatud maksma hüvitist, kui nad on võimelised tõendama, et tühistamine või pikaajaline hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest.

Lõpuks analüüsib Euroopa Kohus asjaomaste lennuettevõtjate nõuet piirata tehtava kohtuotsuse ajalist mõju. Nimetatud lennuettevõtjad leiavad, et reisijad ei peaks saama hüvitise taotluse alusena viidata liidu õigusele, kui tegemist on lendudega, mis on hilinenud enne käesoleva kohtuotsuse kuulutamise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui need reisijad on enne käesoleva kohtuotsuse kuulutamist esitanud kohtule hagi hüvitise nõudmiseks.

Selles osas vastab Euroopa Kohus, et puudub alus piirata käesoleva kohtuotsuse ajalist mõju.

MEELDETULETUS: Eelotsusetaotlus võimaldab liikmesriikide kohtutel neile lahendada antud vaidluste raames pöörduda Euroopa Kohtu poole ühenduse õiguse tõlgendamise või ühenduse õigusakti kehtivuse küsimuses. Euroopa Kohus siseriiklikku vaidlust ei lahenda. Siseriikliku kohtu ülesanne on lahendada kohtuasi vastavalt Euroopa Kohtu otsusele. Euroopa Kohtu otsus on samal moel siduv ka teistele siseriiklikele kohtutele, kelle poole on pöördutud samasuguse probleemiga.

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Otsuse terviktekst on CURIA veebileheküljel alates selle kuulutamise päevast.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler, (+352) 4303 3127

Kohtuotsuse kuulutamisest saab pildisalvestisi „Europe by Satellite” kaudu (+32) 2 2964106

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).

2 :

Euroopa Kohtu 19. novembri 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑402/07 ja C‑432/07: Sturgeon; vt ka pressiteade nr 102/09.

3 :

Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, mis sõlmiti 28. mail 1999 Montrealis ning kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ (EÜT L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).


Side Bar