Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 135/12

Luxembourg, den 23. oktober 2012

Dom i de forenede sager C-581/10 Nelson m.fl. mod Deutsche Lufthansa AG og C-629/10 Tui Travel m.fl. mod Civil Aviation Authority

Domstolen bekræfter sin praksis, hvorefter passagerer på væsentligt forsinkede flyafgange kan få kompensation

Når passagerer når deres endelige bestemmelsessted senere end tre timer efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt, kan de anmode luftfartsselskabet om en fast kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder

EU-retten 1 bestemmer, at i tilfælde af aflysning af en flyafgang kan passagererne modtage en fast kompensation i form af et beløb på mellem 250 og 600 EUR. I Sturgeon-dommen 2 fastslog Domstolen, at passagerer på forsinkede flyafgange kan ligestilles med passagerer på aflyste flyafgange for så vidt angår deres ret til kompensation. Domstolen fastslog således, at såfremt de når deres endelige bestemmelsessted senere end tre timer efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt, kan de anmode luftfartsselskabet om en fast kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.

Amtsgericht Köln (Tyskland) og High Court of Justice (Det Forenede Kongerige) har anmodet om præciseringer vedrørende rækkevidden af Sturgeon-dommen. I den første sag (C-581/10) er der anlagt søgsmål ved en tysk domstol i en tvist mellem nogle passagerer og luftfartsselskabet Lufthansa vedrørende en forsinkelse af deres flyafgang med mere end 24 timer i forhold til den oprindeligt planlagte ankomsttid. I den anden sag (C-629/10) har TUI Travel, British Airways, easyJet Airline og International Air Transport Association (Den Internationale Luftfartssammenslutning – IATA) anlagt sag ved en domstol i Det Forenede Kongerige, efter at Civil Aviation Authority (luftfartstilsynsmyndighed) havde afslået deres anmodning om at afholde sig fra at pålægge dem en forpligtelse til at give kompensation til passagerer på forsinkede flyafgange. Denne uafhængige organisation, der fører tilsyn med overholdelsen af luftfartsreglerne i Det Forenede Kongerige, havde oplyst, at den var bundet af Sturgeon-dommen.

I den dom, der er afsagt i dag, bekræfter Domstolen den fortolkning af EU-retten, som den foretog i Sturgeon-dommen. Domstolen påpeger, at ligebehandlingsprincippet kræver, at passagerer på forsinkede flyafgange med henblik på retten til kompensation skal anses for at være i en situation svarende til den, som passagerer på flyafgange, der aflyses »i sidste øjeblik«, befinder sig i, idet disse passagerer er udsat for samme gene, dvs. et tab af tid.

Henset til, at passagerer på aflyste flyafgange har ret til en kompensation, når deres tab af tid svarer til tre timer eller længere, fastslår Domstolen, at passagerer på forsinkede flyafgange ligeledes kan påberåbe sig denne ret, når de på grund af en forsinkelse af deres flyafgang er udsat for det samme tab af tid, dvs. når de når deres endelige bestemmelsessted senere end tre timer efter det af luftfartsselskabet oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Derudover ønskede EU-lovgiver med vedtagelsen af de pågældende bestemmelser at afveje luftfartspassagerernes interesser over for luftfartsselskabernes interesser. Således giver en sådan forsinkelse ikke passagererne ret til kompensation, hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at den lange forsinkelse skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet, dvs. omstændigheder, som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol.

Domstolen bemærker endvidere, at kravet om kompensation til passagerer på forsinkede flyafgange er foreneligt med Montrealkonventionen 3. I den forbindelse fastslår Domstolen, at en flyforsinkelses underliggende tab af tid udgør en gene, der ikke er reguleret af Montrealkonventionen. Følgelig falder forpligtelsen til at kompensere passagerer på forsinkede flyafgange uden for anvendelsesområdet for denne konvention, idet den udgør et supplement til det system med erstatning, der er fastsat i konventionen.

Dernæst vurderer Domstolen, at den nævnte forpligtelse ligeledes er forenelig med retssikkerhedsprincippet, hvorefter passagerer og luftfartsselskaber skal kende det præcise omfang af deres rettigheder og pligter.

Domstolen præciserer ydermere, at dette krav er foreneligt med proportionalitetsprincippet, hvorefter EU-institutionernes retsakter ikke må gå videre end nødvendigt og passende for gennemførelsen af det med de pågældende retsforskrifter lovligt tilsigtede formål, og generne herved ikke må være uforholdsmæssige i forhold til de tilsigtede mål. I denne henseende fastslår Domstolen, at forpligtelsen til at yde kompensation ikke vedrører alle forsinkelser, men kun de lange forsinkelser. Desuden har luftfartsselskaberne ikke pligt til at udbetale en kompensation, hvis de kan godtgøre, at aflysningen eller den lange forsinkelse skyldes usædvanlige omstændigheder.

Endelig gennemgår Domstolen de berørte luftfartsselskabers påstande om, at den tidsmæssige virkning af den afsagte dom bør begrænses. Disse selskaber er af den opfattelse, at EU-retten ikke kan påberåbes som grundlag for påstande om kompensation til passagerer på flyafgange, der har været genstand for forsinkelse før datoen for afsigelsen af denne dom, bortset fra de passagerer, der allerede inden har anlagt søgsmål med henblik på kompensation.

I denne henseende udtaler Domstolen, at der ikke er grundlag for at begrænse de tidsmæssige virkninger af denne dom.

BEMÆRKNING: Gennem en præjudiciel forelæggelse kan retterne i medlemsstaterne i forbindelse med retssager, der verserer for dem, forelægge Domstolen spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten eller gyldigheden af en EU-retsakt. Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale retstvist. Det tilkommer den nationale ret at afgøre sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse, der på tilsvarende måde er bindende for andre nationale retter i sager vedrørende en tilsvarende problemstilling.

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Dommen offentliggøres på webstedet CURIA på afsigelsesdagen.

Kontakt i Presse- og Informationsafdelingen: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Billeder fra domsafsigelsen er tilgængelige på »Europe by Satellite« (+32) 2 2964106

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (EUT L 46, s. 1).

2 :

Domstolens dom af 19.11.2009, forenede sager C-402/07 og C-432/07, Sturgeon m.fl., jf. også pressemeddelelse nr. 102/09.

3 :

Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, undertegnet i Montréal den 9.12.1999 og godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets beslutning 2001/539/EF af 5.4.2001 (EFT L 194, s. 38).


Side Bar