Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS PL SK

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 132/12

Luxembourg, 18. oktober 2012

Sodba v zadevi C-37/11

Komisija proti Češki republiki

Mlečni izdelek, ki ga ni mogoče opredeliti kot maslo, se ne more dajati v promet pod oznako „pomazánkové máslo (mazavo maslo)“

Češka republika s tem, da je dovolila prodajo tega izdelka pod to oznako, ni izpolnila obveznosti iz prava Unije

V skladu z Uredbo „o enotni SUT“1 se lahko samo izdelki z vsebnostjo mlečne maščobe vsaj 80 % in manj kot 90 % ter z vsebnostjo vode do 16 % in vsebnostjo nemastne suhe snovi do 2 % dajejo v promet pod oznako „maslo“. Vendar se to pravilo ne uporablja za izdelke, katerih prava narava je jasno razvidna iz ustaljene uporabe in/ali kadar se oznake jasno uporabljajo za opis značilne kakovosti izdelka. Izdelki, za katere se to odstopanje lahko uporablja, so navedeni na seznamu, ki ga sestavi Komisija.

    Pomazánkové máslo je izdelek, podoben maslu, ki se uporablja kot namaz, pa tudi kot sestavina za izdelavo drugih živil. Ta izdelek, ki vsebuje najmanj 31 % maščob in najmanj 42 % suhe snovi ter katerega vsebnost vode lahko doseže 58 %, ne izpolnjuje zahtev, določenih z navedeno uredbo, da bi se lahko dajal v promet pod prodajno oznako „maslo“. Kljub temu češka zakonodaja dovoljuje prodajo tega izdelka pod oznako „pomazánkové máslo“.

    Ker Češka republika s tem, da je dovolila prodajo mlečnega izdelka, ki ga ni mogoče opredeliti kot maslo, pod oznako „pomazánkové máslo“, ni izpolnila obveznosti iz navedene uredbe, je Komisija pri Sodišču proti tej državi članici vložila tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti.

    Sodišče je v današnji sodbi najprej ugotovilo, da „pomazánkové máslo“ nima ustreznih značilnosti, določenih z navedeno uredbo, da bi se lahko dajalo v promet pod oznako „maslo“. Poleg tega je Sodišče poudarilo, da ta izdelek ni na seznamu izdelkov, za katere se lahko uporablja odstopanje, ki bi omogočilo, da omejitve iz te uredbe glede oznak zanj ne bi veljale.

    Sodišče je preučilo argument Češke republike, da se za izdelke, katerih prava narava je jasno razvidna iz ustaljene uporabe in/ali kadar se oznake jasno uporabljajo za opis značilne kakovosti izdelka, to odstopanje uporabi samodejno, ne da bi bila za to potrebna vpis tega izdelka na seznam in predhodna odobritev Komisije. Sodišče je ta argument zavrnilo, pri čemer je opozorilo, da navedena uredba Komisijo izrecno pooblašča, da sestavi izčrpen seznam izdelkov, za katere se na podlagi seznamov, ki ji jih predložijo države članice, lahko uporabi odstopanje, in odločilo, da uporaba tega odstopanja zahteva predhodno odločbo Komisije.

    V teh okoliščinah je Sodišče ugotovilo, da Češka republika s tem, da je dovolila prodajo mlečnega izdelka, ki ga ni mogoče opredeliti kot maslo, pod prodajno oznako „pomazánkové máslo“, ni izpolnila obveznosti iz navedene uredbe.

OBVESTILO: Tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti lahko zoper državo članico, ki ni izpolnila obveznosti na podlagi prava Unije, vloži Komisija ali druga država članica. Če Sodišče ugotovi, da obveznosti niso bile izpolnjene, mora ta država članica v kar najkrajšem času sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe.

Če Komisija meni, da država članica ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, lahko vloži novo tožbo, s katero zahteva naložitev denarnih sankcij. Če pa Komisija ni obveščena o ukrepih za prenos direktive, lahko Sodišče na predlog Komisije sankcije naloži že v prvi sodbi.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L 299, str. 1).


Side Bar