Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS PL SL

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°132/12

v Luxemburgu 18. októbra 2012

Rozsudok vo veci C‑37/11

Komisia/Česká republika

Mliečny výrobok, ktorý nemožno považovať za maslo, nemôže byť predávaný pod obchodným označením „pomazánkové máslo (nátierkové maslo)“

Česká republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z práva Únie, pretože povolila predaj tohto výrobku pod týmto označením

Podľa nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov1 môžu byť pod označením „maslo“ predávané iba výrobky s obsahom mliečneho tuku najmenej 80 %, avšak menej ako 90 %, s obsahom vody najviac 16 % a s obsahom netukovej mliečnej sušiny najviac 2 %. Toto pravidlo sa však neuplatňuje na označovanie výrobkov, ktorých presná povaha jasne vyplýva z ich tradičného používania a/alebo ktorých označenie sa používa zjavne na opis charakteristických vlastností výrobku. Výrobky, ktoré môžu túto výnimku využívať, sa nachádzajú v zozname vytvorenom Komisiou.

Pomazánkové máslo je výrobok podobný maslu, ktorý sa používa ako nátierka, ale aj ako zložka na výrobu ostatných potravinových produktov. Tento výrobok, ktorý má minimálne 31 hmotnostných % tuku, minimálne 42 hmotnostných % sušiny a obsah vody môže dosiahnuť až 58 hmotnostných %, nespĺňa požiadavky na predaj pod obchodným označením „maslo“ stanovené v nariadení. Česká právna úprava však povoľuje predaj tohto výrobku pod označením „pomazánkové máslo“.

Keďže Komisia sa domnievala, že Česká republika si tým, že umožnila predaj mliečneho výrobku, ktorý nemožno považovať za maslo, pod označením „pomazánkové máslo“, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia, podala proti tomuto členskému štátu na Súdny dvor žalobu o nesplnenie povinnosti.

Vo svojom dnešnom rozsudku Súdny dvor predovšetkým rozhodol, že „pomazánkové máslo“ nespĺňa kritériá na predaj pod označením „maslo“ uvedené v nariadení. Okrem toho Súdny dvor zdôraznil, že tento výrobok nie je zapísaný do zoznamu výrobkov, ktoré môžu využívať výnimku a ktoré nepodliehajú obmedzeniam v oblasti označení.

Súdny dvor skúma tvrdenie Českej republiky, podľa ktorého výrobky, ktorých presná povaha jasne vplýva z tradičného používania a/alebo ktorých označenie sa používa zjavne na opis charakteristických vlastností výrobku, túto výnimku využívajú automaticky bez toho, aby bol na tento účel potrebný zápis týchto výrobkov do uvedeného zoznamu, a teda bez predchádzajúceho povolenia Komisie. Súdny dvor toto tvrdenie zamietol a poukazuje na to, že nariadenie vyslovene oprávňuje Komisiu, aby prijala vyčerpávajúci zoznam výrobkov, ktoré na základe zoznamov zaslaných členskými štátmi môžu využívať výnimku, a konštatuje, že na využitie tejto výnimky sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie.

V dôsledku toho treba konštatovať, že Česká republika si tým, že povolila predaj mliečneho výrobku, ktorý nemožno považovať za maslo, pod obchodným označením „pomazánkové máslo“, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia.

UPOZORNENIE: Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok.

Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. Avšak v prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii môže Súdny dvor na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 299, s. 1).


Side Bar