Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS SK SL

Kontakty z Mediami i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 132/12

Luksemburg, 18 października 2012 r.

Wyrok w sprawie C-37/11

Komisja / Republika Czeska

Przetwory mleczne, które nie mogą być zakwalifikowane jako masło, nie mogą być wprowadzane do obrotu pod nazwą „pomazánkové máslo” (masło do smarowania)

Republika Czeska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii ze względu na zezwolenie na wprowadzanie do obrotu tego produktu pod tą nazwą

Zgodnie z rozporządzeniem „o jednolitej wspólnej organizacji rynku”1, tylko produkty zawierające nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej mleka mogą być wprowadzane do obrotu pod nazwą „masło”. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do nazw produktów, których dokładny charakter jest oczywisty ze względu na tradycyjne stosowanie lub kiedy nazwy są używane w sposób oczywisty w celu opisania charakterystycznej jakości produktu. Produkty objęte tym odstępstwem wymieniono w sporządzonym przez Komisję wykazie.

Pomazánkové máslo jest produktem podobnym do masła, który wykorzystywany jest jako pasta do smarowania, lecz również jako składnik do wyrobu innych artykułów spożywczych. Ponieważ produkt ten zawiera wagowo minimalnie 31% tłuszczu i minimalnie 42% suchej masy oraz ma zawartość wody do 58%, nie spełnia wymogów ustanowionych w rozporządzeniu celem wprowadzenia do obrotu pod nazwą handlową „masło”. Jednakże czeskie uregulowania zezwalają na wprowadzanie tego produktu do obrotu pod nazwą „pomazánkové máslo”.

    Stwierdziwszy, że Republika Czeska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z tego rozporządzenia pozwalając na wprowadzanie do obrotu pod nazwą „pomazánkové máslo” przetworów mlecznych, które nie mogą być zakwalifikowane jako masło, Komisja wniosła przeciwko temu państwu członkowskiemu skargę do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

    W wydanym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził przede wszystkim, że „pomazánkové máslo” nie odpowiada przewidzianym w tym rozporządzeniu cechom pozwalającym na wprowadzenie do obrotu pod nazwą „masło”. Ponadto Trybunał zaznaczył, że produkt ten nie jest włączony do wykazu tych produktów, które mogą być objęte odstępstwem, pozwalającego na nieobjęcie ich ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia w dziedzinie nazw.

    Trybunał zbadał podniesiony przez Republikę Czeską argument, zgodnie z którym produkty, których dokładny charakter jest oczywisty ze względu na tradycyjne stosowanie lub kiedy nazwy są używane w sposób oczywisty w celu opisania charakterystycznej jakości produktu, automatycznie objęte są tym odstępstwem bez konieczności włączenia tych produktów do tego wykazu, a zatem bez konieczności uprzedniego zezwolenia Komisji w tym zakresie. Trybunał oddalił ten argument przypominając, że rozporządzenie wyraźnie upoważnia Komisję do sporządzenia wyczerpującego wykazu produktów, które, na podstawie wykazów przesłanych przez państwa członkowskie, mogą być objęte odstępstwem, i orzekł, że objęcie nim wymaga zatem uprzedniej decyzji Komisji.

    W tych okolicznościach Trybunał stwierdził, że Republika Czeska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z tego rozporządzenia ze względu na zezwolenie na wprowadzanie do obrotu przetworów mlecznych, które nie mogą być zakwalifikowane jako masło, pod nazwą handlową „pomazánkové máslo”.

UWAGA : Skarga o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego jest kierowana przeciwko państwu członkowskiemu, które uchybiło zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, przez Komisję lub inne państwo członkowskie. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku.

Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

1 :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 299, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2009, L 144, s. 27).


Side Bar