Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL SK SL

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 132/12

V Lucemburku dne 18. října 2012

Rozsudek ve věci C‑37/11

Komise v. Česká republika

Mléčný výrobek, jejž nelze kvalifikovat jako máslo, nemůže být uváděn na trh pod označením „pomazánkové máslo“

Česká republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z unijního práva, když povolila uvádění tohoto výrobku na trh pod tímto označením.

Podle „jednotného nařízení o společné organizaci trhů“1 mohou být uváděny na trh pod označením „máslo“ pouze výrobky s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvýše 16 % a s obsahem mléčných netuků v sušině nejvýše 2 %. Toto pravidlo se však nevztahuje na označování výrobků, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti výrobku. Výrobky, na které se vztahuje tato výjimka, jsou uvedeny v seznamu sestaveném Komisí.

Pomazánkové máslo je výrobkem podobným máslu, který se používá jako pomazánka, ale i jako součást jiných potravin. Vzhledem k tomu, že tento výrobek má nejméně 31 % hmotnostních tuku, nejméně 42 % hmotnostních sušiny a obsah vody až 58 %, nesplňuje požadavky stanovené nařízením k tomu, aby mohl být uváděn na trh pod obchodním označením „máslo“. České právní předpisy přesto povolují uvádění tohoto výrobku na trh pod označením „pomazánkové máslo“.

Jelikož Komise měla za to, že Česká republika tím, že umožnila uvádění mléčného výrobku, který nelze kvalifikovat jako máslo, na trh pod označením „pomazánkové máslo“, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z nařízení, podala proti tomuto členskému státu žalobu pro nesplnění povinnosti k Soudnímu dvoru.

Soudní dvůr ve svém dnešním rozsudku nejprve shledává, že „pomazánkové máslo“ nenaplňuje znaky uvedené v nařízení, aby mohlo být uváděno na trh pod označením „máslo“. Soudní dvůr dále uvádí, že tento výrobek není zařazen do seznamu výrobků, na které se vztahuje výjimka a které nepodléhají omezením stanoveným nařízením v oblasti označování.

Soudní dvůr posuzuje argument České republiky, že se na výrobky, jejichž přesná povaha jasně vyplývá z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti výrobku, automaticky vztahuje uvedená výjimka, aniž je k tomu nutné zařazení těchto výrobků do uvedeného seznamu, a tudíž předchozí povolení Komise. Soudní dvůr tento argument odmítá, připomíná, že nařízení výslovně zmocňuje Komisi k sestavení úplného seznamu produktů, na něž se na základě seznamů zaslaných členskými státy vztahuje výjimka, a rozhoduje, že k tomu, aby mohl výrobek požívat uvedené výjimky, je potřebné předchozí rozhodnutí Komise.

Za těchto okolností Soudní dvůr určuje, že Česká republika tím, že povolila uvádění na trh mléčného výrobku, který nelze kvalifikovat jako máslo, pod obchodním označením „pomazánkové máslo“, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z nařízení.

UPOZORNĚNÍ: Žaloba pro nesplnění povinnosti, směřující proti členskému státu, který nesplnil své povinnosti vyplývající z práva Unie, může být podána Komisí nebo jiným členským státem. Jestliže Soudní dvůr rozhodne, že došlo k nesplnění povinnosti, dotyčný členský stát je povinen vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě.

Dojde‑li Komise k názoru, že členský stát rozsudku nevyhověl, může podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí. V případě, že Komisi nebyla sdělena opatření k provedení směrnice, však Soudní dvůr může na návrh Komise uložit sankce již ve stádiu prvního rozsudku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

1 :

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (Úř. věst. L 299, s. 1, a opravy Úř. věst. 2009, L 37, s. 14; Úř. věst. 2010, L 63, s. 30, a Úř. věst. 2010, L 327, s. 79).


Side Bar