Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL CS HU PL SL BG RO

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 72/11

v Luxemburgu 13. júla 2011

Rozsudky vo veci T-138/07, Schindler Holding Ltd a i./Komisia; v spojených veciach T-141/07, General Technic-Otis Sàrl/Komisia, T-142/07, General Technic Sàrl/Komisia, T-145/07, Otis SA a i./Komisia, T-146/07, United Technologies Corp./Komisia; v spojených veciach T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Komisia, T-147/07, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH a i./Komisia, T-148/07, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Komisia, T-149/07, ThyssenKrupp Elevator AG/Komisia, T-150/07, ThyssenKrupp AG/Komisia, a T-154/07, ThyssenKrupp Liften BV/Komisia; a vo veci T-151/07, Kone Oyj a i./Komisia

Všeobecný súd znížil pokuty uložené viacerým spoločnostiam skupiny ThyssenKrupp za ich účasť na karteli na trhu predaja, inštalácie, údržby a modernizácie výťahov a eskalátorov

Pokuty uložené spoločnostiam skupín Otis, Kone a Schindler zostávajú zachované

Rozhodnutím z 21. februára 20071 uložila Komisia viacerým spoločnostiam skupín Otis, Kone, Schindler a ThyssenKrupp pokuty v celkovej výške presahujúcej 992 miliónov eur za to, že sa zúčastnili na karteloch na trhu predaja, inštalácie, údržby a modernizácie výťahov a eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku.

Protiprávne konanie, ktoré konštatovala Komisia, spočívalo predovšetkým v rozdelení trhu medzi konkurentov, ktorí sa dohodli alebo konali v zhode na účel získania zákaziek a zmlúv súvisiacich s predajom, inštaláciou, údržbou a modernizáciou výťahov a eskalátorov.

Dotknuté podniky sa obrátili na Všeobecný súd, aby sa domáhali zrušenia rozhodnutia Komisie alebo zníženia pokút, ktoré im boli uložené.

Pokiaľ ide o spoločnosti skupiny ThyssenKrupp, Všeobecný súd pripomína, že Komisia zvýšila pokuty uložené materskej spoločnosti ThyssenKrupp AG, jej dcérskej spoločnosti ThyssenKrupp Elevator AG, ako aj niektorým národným dcérskym spoločnostiam o 50 % z dôvodu opakovania porušenia. V roku 1998 totiž Komisia sankcionovala niektoré spoločnosti patriace do skupiny ThyssenKrupp za ich účasť na karteli na trhu prirážky za legovanie.2


Všeobecný súd po prvé uvádza, že Komisia v predchádzajúcom rozhodnutí konštatovala protiprávne konanie iba zo strany spoločností skupiny, a nie ich vtedajších materských spoločností, ktorých hospodárskym a právnym nástupcom je ThyssenKrupp AG. Okrem toho Komisia v tomto rozhodnutí nezastávala názor, že dcérske spoločnosti a ich materské spoločnosti vytvárajú hospodársku jednotku. Všeobecný súd po druhé uvádza, že z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že dcérske spoločnosti, ktorým boli uložené pokuty v rámci kartelu v oblasti prirážky za legovanie, sú súčasťou podnikov sankcionovaných v rozhodnutí, ktoré je predmetom prejednávaných žalôb. Všeobecný súd teda dospel k záveru, že v prejednávanej veci nemožno protiprávne konanie konštatované Komisiou považovať za opakované porušovanie, ktorého sa dopustil ten istý podnik alebo tie isté podniky.

1Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2007 o postupe podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (vec COMP/E-1/38.823 – Výťahy a eskalátory), oznámené pod číslom dokumentu K(2007) 512 v konečnom znení, ktorého zhrnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ C 75, 2008, s. 19).

2Rozhodnutie Komisie 98/247/ESUO z 21. januára 1998 týkajúce sa konania o uplatnení článku 65 [ESUO] (vec IV/35.814 – Prirážka za legovanie) [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 100, s. 55) a rozhodnutie Komisie týkajúce sa konania o uplatnení článku 65 [ESUO] (vec COMP/F/39.234 – Prirážka na zliatinu – opätovné prijatie), oznámeného pod číslom K(2006) 6765.

V dôsledku toho Všeobecný súd rozhodol o znížení pokút uložených spoločnostiam skupiny ThyssenKrupp.

Pokiaľ ide o spoločnosti skupín Otis, Kone a Schindler, Všeobecný súd odmietol všetky uvádzané tvrdenia, a preto rozhodol o zachovaní pokút, ktoré im boli uložené.

Spoločnosti

Pokuty uložené Komisiou

Rozhodnutie Všeobecného súdu

BELGICKÝ TRH

United Technologies Corp. (Spojené štáty), Otis Elevator Company (Spojené štáty) a Otis SA (Belgicko)

spoločne a nerozdielne: 47,71 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

Schindler Holding Ltd (Švajčiarsko) a Schindler SA (Belgicko)

spoločne a nerozdielne: 69,30 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

ThyssenKrupp AG (Nemecko), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemecko), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgicko)

spoločne a nerozdielne: 68,61 milióna eur

zníženie pokuty

spoločne a nerozdielne: 45,74 milióna eur

NEMECKÝ TRH

Kone Oyj (Fínsko) a Kone GmbH (Nemecko)

spoločne a nerozdielne: 62,37 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

United Technologies Corp. (Spojené štáty), Otis Elevator Company (Spojené štáty) a Otis GmbH & Co. OHG (Nemecko)

spoločne a nerozdielne: 159,04 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

Schindler Holding Ltd (Švajčiarsko) a Schindler Deutschland Holding GmbH (Nemecko)

spoločne a nerozdielne: 21,46 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

ThyssenKrupp AG (Nemecko), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemecko), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Nemecko), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Nemecko)

spoločne a nerozdielne: 374,22 milióna eur

zníženie pokuty

spoločne a nerozdielne: 249,48 milióna eur

LUXEMBURSKÝ TRH

United Technologies Corp. (Spojené štáty), Otis Elevator Company (Spojené štáty), Otis SA (Belgicko), General Technic-Otis Sàrl (Luxembursko) a General Technic Sàrl (Luxembursko)

spoločne a nerozdielne: 18,18 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

Schindler Holding Ltd (Švajčiarsko) a Schindler Sàrl (Luxembursko)

spoločne a nerozdielne: 17,82 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

ThyssenKrupp AG (Nemecko), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemecko) a ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Luxembursko)

spoločne a nerozdielne: 13,37 milióna eur

zníženie pokuty

spoločne a nerozdielne: 8,91 milióna eur

HOLANDSKÝ TRH

Kone Oyj (Fínsko) a Kone BV (Holandsko)

spoločne a nerozdielne: 79,75 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

Schindler Holding Ltd (Švajčiarsko) a Schindler Liften BV (Holandsko)

spoločne a nerozdielne: 35,17 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

ThyssenKrupp AG (Nemecko) a ThyssenKrupp Liften BV (Holandsko)

spoločne a nerozdielne: 23,48 milióna eur

zníženie pokuty

spoločne a nerozdielne: 15,65 milióna eur

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE:Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudkov T-138/07 , T-141/07 , T-144/07 , a T-151/07 sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudkov.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar