Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU SK SL BG RO

Kontakty z Mediami i Informacja

Sąd Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 72/11

Luksemburg, 13 lipca 2011 r.

Wyroki: w sprawie T-138/07

Schindler Holding Ltd i in. / Komisja; w sprawach połączonych T-141/07 General Technic-Otis Sàrl / Komisja, T-142/07 General Technic Sàrl / Komisja, T-145/07 Otis SA i in. / Komisja, T-146/07 United Technologies Corp. / Komisja; w sprawach połączonych T-144/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs / Komisja, T-147/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH i in. / Komisja, T-148/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl / Komisja, T-149/07 ThyssenKrupp Elevator AG / Komisja, T-150/07 ThyssenKrupp AG / Komisja i T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV / Komisja; oraz w sprawie T-151/07 Kone Oyj i in. / Komisja

Sąd obniżył grzywny nałożone na szereg spółek koncernu ThyssenKrupp za uczestnictwo w kartelu na rynku sprzedaży, instalacji, obsługi i modernizacji wind i schodów ruchomych

Grzywny nałożone na spółki należące do koncernów Otis, Kone i Schindler zostają utrzymane

Decyzją z dnia 21 lutego 2007 r.1 Komisja nałożyła grzywny w łącznej kwocie ponad 992 mln EUR na szereg spółek należących do koncernów Otis, Kone, Schindler i ThyssenKrupp za uczestnictwo w kartelach na rynku sprzedaży, instalacji, obsługi i modernizacji wind i schodów ruchomych w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Niderlandach.

Stwierdzone przez Komisję naruszenia polegały głównie na podziale rynków między konkurentów poprzez uzgadnianie lub koordynację udzielania zamówień publicznych i umów dotyczących sprzedaży, instalacji, obsługi i modernizacji wind i schodów ruchomych.

Ukarane przedsiębiorstwa wystąpiły do Sądu, domagając się stwierdzenia nieważności decyzji Komisji bądź obniżenia wysokości nałożonych na nie grzywien.

W odniesieniu do spółek należących do koncernu ThyssenKrupp Sąd przypomniał, że Komisja zwiększyła o 50% kwoty grzywien nałożonych na spółkę dominującą ThyssenKrupp AG, jej spółkę zależną ThyssenKrupp Elewator AG, a także niektóre krajowe spółki zależne, ze względu na powrót do naruszenia. W 1998 r. Komisja ukarała bowiem niektóre spółki należące do koncernu ThyssenKrupp za ich uczestnictwo w kartelu na rynku dopłat do stopów2.


Z jednej strony Sąd wskazał, że we wcześniejszej decyzji Komisja stwierdziła naruszenie popełnione tylko przez spółki należące do tego koncernu, z wyłączeniem ich ówczesnych spółek dominujących, których następcą ekonomicznym i prawnym jest ThyssenKrupp AG. Ponadto w decyzji tej Komisja nie uznała, że spółki zależne i ich spółki dominujące tworzyły podmiot gospodarczy. Z drugiej strony Sąd zwrócił uwagę, iż z zaskarżonej decyzji nie wynika, że spółki zależne, na które nałożono grzywny w ramach kartelu w sektorze dopłat do stopów stanowią część przedsiębiorstw ukaranych na mocy decyzji stanowiącej przedmiot niniejszych skarg. Sąd doszedł zatem do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie naruszenia stwierdzone przez Komisję nie mogą być uznane za naruszenia popełnione powtórnie przez to samo przedsiębiorstwo bądź te same przedsiębiorstwa.

1Decyzja Komisji C (2007) 512 wersja ostateczna z dnia 21 lutego 2007 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 [WE] (sprawa COMP/E-1/38.823 – Windy i schody ruchome), której streszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz. 2008 C 75, s. 19).

2Decyzja 98/247/EWWiS z dnia 21 stycznia 1998 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 65 [EWWiS] (sprawa IV/35.814 – Dopłaty do stopu) (Dz.Urz. L 100, s. 55) i decyzja C (2006) 6765 wersja ostateczna dotycząca postępowania na mocy art. 65 [EWWiS] (sprawa COMP/F/39.234 – Dopłata do stopu – nowa decyzja).

Wobec powyższego Sąd postanowił obniżyć grzywny nałożone na spółki należące do koncernu ThyssenKrupp.

W odniesieniu do spółek należących do koncernów Otis, Kone i Schindler Sąd oddalił wszystkie podniesione argumenty i w konsekwencji postanowił utrzymać nałożone na nie grzywny.

Spółki

Grzywny nałożone przez Komisję

Decyzja Sądu

RYNEK BELGIJSKI

United Technologies Corp. (Stany Zjednoczone), Otis Elevator Company (Stany Zjednoczone) i Otis SA (Belgia)

Solidarnie: 47,71 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

Schindler Holding Ltd (Szwajcaria) i Schindler SA (Belgia)

Solidarnie: 69,30 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

ThyssenKrupp AG (Niemcy), ThyssenKrupp Elevator AG (Niemcy), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgia)

Solidarnie: 68,61 mln EUR

Obniżenie grzywny

Solidarnie: 45,74 mln EUR

RYNEK NIEMIECKI

Kone Oyj (Finlandia) i Kone GmbH (Niemcy)

Solidarnie: 62,37 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

United Technologies Corp. (Stany Zjednoczone), Otis Elevator Company (Stany Zjednoczone) i Otis GmbH & Co. OHG (Niemcy)

Solidarnie: 159,04 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

Schindler Holding Ltd (Szwajcaria) i Schindler Deutschland Holding GmbH (Niemcy)

Solidarnie: 21,46 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

ThyssenKrupp AG (Niemcy), ThyssenKrupp Elevator AG (Niemcy), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Niemcy), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH Niemcy)

Solidarnie: 374,22 mln EUR

Obniżenie grzywny

Solidarnie: 249,48 mln EUR

RYNEK LUKSEMBURSKI

United Technologies Corp. (Stany Zjednoczone), Otis Elevator Company (Stany Zjednoczone), Otis SA (Belgia), General Technic-Otis Sàrl (Luksemburg) et General Technic Sàrl (Luksemburg)

Solidarnie: 18,18 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

Schindler Holding Ltd (Szwajcaria) i Schindler Sàrl (Luksemburg)

Solidarnie: 17,82 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

ThyssenKrupp AG (Niemcy), ThyssenKrupp Elevator AG (Niemcy) i ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Luksemburg)

Solidarnie: 13,37 mln EUR

Obniżenie grzywny

Solidarnie: 8,91 mln EUR

RYNEK NIDERLANDZKI

Kone Oyj (Finlandia) i Kone BV (Niderlandy)

Solidarnie 79,75 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

Schindler Holding Ltd (Szwajcaria) i Schindler Liften BV (Niderlandy)

Solidarnie: 35,17 mln EUR

Oddalenie skargi

Grzywna utrzymana

ThyssenKrupp AG (Niemcy) i ThyssenKrupp Liften BV (Niderlandy)

Solidarnie: 23,48 mln EUR

Obniżenie grzywny

Solidarnie: 15,65 mln EUR

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje europejskie oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

Pełne teksty wyroków w sprawach T-138/07 , T-141/07 i nast. , T-144/07 i nast. , oraz T-151/07 są publikowane na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar