Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL HU PL SK SL BG RO

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 72/11

V Lucemburku dne 13. července 2011

Rozsudky ve věci T-138/07 Schindler Holding Ltd a další v. Komise; ve spojených věcech T-141/07 General Technic-Otis Sàrl v. Komise, T-142/07 General Technic Sàrl v. Komise, T-145/07 Otis SA a další v. Komise a T-146/07 United Technologies Corp. v. Komise; ve spojených věcech T-144/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV v. Komise, T-147/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH a další v. Komise, T-148/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl v. Komise, T-149/07 ThyssenKrupp Elevator AG v. Komise, T-150/07 ThyssenKrupp AG v. Komise a T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV v. Komise; a ve věci T-151/07 Kone Oyj a další v. Komise

Tribunál snížil pokuty uložené několika společnostem ze seskupení ThyssenKrupp za jejich účast na kartelové dohodě na trhu prodeje, instalace, údržby a modernizace výtahů a eskalátorů

Pokuty uložené společnostem ze seskupení Otis, Kone a Schindler zůstávají zachovány.

Rozhodnutím ze dne 21. února 20071 uložila Komise několika společnostem ze seskupení Otis, Kone, Schindler a ThyssenKrupp pokuty v celkové výši přesahující 992 milionů eur za to, že byly účastnicemi kartelových dohod na trhu prodeje, instalace, údržby a modernizace výtahů a eskalátorů v Belgii, Lucembursku, Německu a Nizozemsku.

Protiprávní jednání konstatovaná Komisí spočívala především v rozdělení trhu mezi soutěžiteli, kteří se dohodli nebo jednali ve shodě za účelem získání zakázek a smluv souvisejících s prodejem, instalací, údržbou a modernizací výtahů a eskalátorů.

Dotčené podniky se obrátily na Tribunál a domáhaly se zrušení rozhodnutí Komise nebo snížení jim uložených pokut.

V případě společností ze seskupení ThyssenKrupp Tribunál připomněl, že Komise navýšila pokuty uložené mateřské společnosti ThyssenKrupp AG, její dceřiné společnosti ThyssenKrupp Elevator AG a některým národním dceřiným společnostem o 50 % z důvodu recidivy. V roce 1998 totiž Komise postihla některé společnosti náležející k seskupení ThyssenKrupp za jejich účast na kartelové dohodě o příplatku za legování2.


Tribunál jednak uvedl, že Komise v předchozím rozhodnutí konstatovala protiprávní jednání pouze na straně společností ze seskupení, a nikoli společností, které byly v době rozhodné z hlediska skutkového stavu jejich mateřskými společnostmi a jejichž hospodářskou a právní nástupkyní je společnost ThyssenKrupp AG. Komise mimoto v tomto rozhodnutí neměla za to, že dané dceřiné a jejich mateřské společnosti tvořily hospodářskou jednotku. Dále Tribunál uvedl, že z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že dceřiné společnosti, jimž byly uloženy pokuty v rámci kartelové dohody týkající se příplatku za legování, jsou součástí podniků postižených v rozhodnutí, které bylo předmětem projednávaných žalob. Tribunál proto dospěl k závěru, že v projednávané věci nelze protiprávní jednání konstatovaná Komisí považovat za recidivu, jíž by se dopustil tentýž podnik nebo tytéž podniky.

1Rozhodnutí Komise K (2007) 512 v konečném znění ze dne 21. února 2007 v řízení podle článku 81 [ES] (věc COMP/E-1/38.823 – Výtahy a eskalátory), jehož shrnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. 2008 C 75, s.19).

2Rozhodnutí 98/247/ESUO ze dne 21. ledna 1998 v řízení podle článku 65 [UO] (věc IV/35.814 – Příplatek za legování) (Úř. věst. L 100, s.55) a rozhodnutí K (2006) 6765 v konečném znění v řízení podle článku 65 [UO] (věc COMP/F/39.234 – Příplatek za legování – nové přijetí).

Tribunál proto rozhodl o snížení pokut uložených společnostem ze seskupení ThyssenKrupp.

V případě společností ze seskupení Otis, Kone a Schindler Tribunál odmítl veškeré uplatněné argumenty a rozhodl tedy o zachování pokut, které jim byly uloženy.

Společnosti

Pokuty uložené Komisí

Rozhodnutí Tribunálu

BELGICKÝ TRH

United Technologies Corp. (USA), Otis Elevator Company (USA) a Otis SA (Belgie)

Společně a nerozdílně: 47,71 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

Schindler Holding Ltd (Švýcarsko) a Schindler SA (Belgie)

Společně a nerozdílně: 69,30 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

ThyssenKrupp AG (Německo), ThyssenKrupp Elevator AG (Německo), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgie)

Společně a nerozdílně: 68,61 milionů eur

Snížení pokuty

Společně a nerozdílně: 45,74 milionů eur

NĚMECKÝ TRH

Kone Oyj (Finsko) a Kone GmbH (Německo)

Společně a nerozdílně: 62,37 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

United Technologies Corp. (USA), Otis Elevator Company (USA) a Otis GmbH & Co. OHG (Německo)

Společně a nerozdílně: 159,04 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

Schindler Holding Ltd (Švýcarsko) a Schindler Deutschland Holding GmbH (Německo)

Společně a nerozdílně: 21,46 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

ThyssenKrupp AG (Německo), ThyssenKrupp Elevator AG (Německo), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Německo), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Německo)

Společně a nerozdílně: 374,22 milionů eur

Snížení pokuty

Společně a nerozdílně: 249,48 milionů eur

LUCEMBURSKÝ TRH

United Technologies Corp. (USA), Otis Elevator Company (USA), Otis SA (Belgie), General Technic-Otis Sàrl (Lucembursko) a General Technic Sàrl (Lucembursko)

Společně a nerozdílně: 18,18 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

Schindler Holding Ltd (Švýcarsko) a Schindler Sàrl (Lucembursko)

Společně a nerozdílně: 17,82 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

ThyssenKrupp AG (Německo), ThyssenKrupp Elevator AG (Německo) a ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Lucembursko)

Společně a nerozdílně: 13,37 milionů eur

Snížení pokuty

Společně a nerozdílně: 8,91 milionů eur

NIZOZEMSKÝ TRH

Kone Oyj (Finsko) a Kone BV (Nizozemsko)

Společně a nerozdílně: 79,75 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

Schindler Holding Ltd (Švýcarsko) a Schindler Liften BV (Nizozemsko)

Společně a nerozdílně: 35,17 milionů eur

Zamítnutí žaloby

Pokuta zachována

ThyssenKrupp AG (Německo) a ThyssenKrupp Liften BV (Nizozemsko)

Společně a nerozdílně: 23,48 milionů eur

Snížení pokuty

Společně a nerozdílně: 15,65 milionů eur

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudků T-138/07 , T-141/07 , T-144/07 , a T-151/07 se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ((+352) 4303 5499


Side Bar