Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL SK SL RO

Служба „Преса и информация“

Общ съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 72/11

Люксембург, 13 юли 2011 г.

Решения по дело T-138/07 Schindler Holding Ltd и др. /Комисия; по съединени дела T-141/07 General Technic-Otis Sàrl/Комисия, T-142/07 General Technic Sàrl/Комисия, T-145/07 Otis SA и др./Комисия, T-146/07 United Technologies Corp./Комисия; по съединени дела T-144/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Комисия, T-147/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH и др./Комисия, T-148/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Комисия, T-149/07 ThyssenKrupp Elevator AG/Комисия, T-150/07 ThyssenKrupp AG/ Комисия и T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV/Комисия; и по дело T-151/07 Kone Oyj и др./Комисия

Общият съд намалява глобите, наложени на няколко дружества от групата ThyssenKrupp поради участието им в картела на пазара за продажба, монтаж, поддръжка и модернизация на асансьори и ескалатори

Глобите, наложени на дружествата от групите Otis, Kone и Schindler, остават непроменени

С Решение от 21 февруари 2007 г.1 Комисията налага глоби в общ размер над 992 милиона евро на няколко дружества от групите Otis, Kone, Schindler и ThyssenKrupp поради участието им в картели на пазара за продажба, монтаж, поддръжка и модернизация на асансьори и ескалатори в Белгия, Германия, Люксембург и Нидерландия.

Констатираните от Комисията нарушения се състоят основно в разпределянето на пазари между конкуренти чрез споразумения и съгласувани действия за разпределяне на поръчките и договорите за продажба, монтаж, поддръжка и модернизация на асансьори и ескалатори.

Засегнатите предприятия сезират Общия съд, от който искат да отмени решението на Комисията или да намали наложените им глоби.

По отношение на дружествата от групата ThyssenKrupp Общият съд напомня, че Комисията е увеличила размера на глобите, наложени на дружеството майка ThyssenKrupp AG, на дъщерното му дружество ThyssenKrupp Elevator AG, както и на някои национални дъщерни дружества с 50 % поради повторност. Всъщност ; с решение от 1998 г.2, Комисията е санкционирала определени дружества, принадлежащи към групата ThyssenKrupp, поради участието им в картел на пазара на надбавката за легиращи елементи.


От една страна, Общият съд приема, че в предходното решение Комисията е констатирала нарушение, извършено само от посочените дружества, с изключение на дружествата им майки към момента на настъпване на фактите, чийто правоприемник от стопанска и правна гледна точка било ThyssenKrupp AG. Освен това в посоченото решение Комисията не е приела, че дъщерните дружества и дружествата им майки образуват една стопанска единица. От друга страна, Общият съд приема, че от обжалваното решение не следва, че дъщерните дружества, на които са наложени глоби в рамките на картела в сектора за надбавката за легиращи елементи, са сред предприятията, санкционирани в решението предмет на настоящата жалба. Така Общият съд достига до извода, че в настоящия случай констатираните от Комисията нарушения не следва да се разглеждат като извършени при условията на повторност от същото или от същите предприятия.

1Решение C (2007) 512 окончателен на Комисията от 21 февруари 2007 г. относно производство по член 81 [ЕО] (Дело COMP/E 1/38.823 — Асансьори и ескалатори), резюме от което е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ C 75, 2008 г., стр. 19).

2Решение 98/247/ЕОВС от 21 януари 1998 година относно процедура по член 65 [ВС] (дело IV/35.814 — Надбавка за легиращи елементи) (ОВ L 100, стр. 55) и Решение C (2006) 6765 окончателен относно процедура по член 65 [ВС] (дело COMP/F/39.234 — Надбавка за легиращи елементи — повторно решение).

Ето защо Общият съд решава да намали глобите, наложени на дружествата от групата ThyssenKrupp.

По отношение на дружествата от групите Otis, Kone и Schindler Общият съд отхвърля всички изложени доводи и решава да не изменя наложените им глоби.

Дружества

Наложени от Комисията глоби

Решение на Общия съд

БЕЛГИЙСКИ ПАЗАР

United Technologies Corp. (САЩ), Otis Elevator Company (САЩ) и Otis SA (Белгия)

Солидарно: 47,71 милиона евро

Отхвърля жалбите.

Оставя глобата непроменена.

Schindler Holding Ltd (Швейцария) и Schindler SA (Белгия)

Солидарно: 69,30 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

ThyssenKrupp AG (Германия), ThyssenKrupp Elevator AG (Германия), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Белгия)

Солидарно: 68,61 милиона евро

Намалява глобата.

Солидарно: 45,74 милиона евро

ГЕРМАНСКИ ПАЗАР

Kone Oyj (Финландия) и Kone GmbH (Германия)

Солидарно: 62,37 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

United Technologies Corp. (САЩ), Otis Elevator Company (САЩ) и Otis GmbH & Co. OHG (Германия)

Солидарно: 159,04 милиона евро

Отхвърля жалбите.

Оставя глобата непроменена.

Schindler Holding Ltd (Швейцария) и Schindler Deutschland Holding GmbH (Германия)

Солидарно: 21,46 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

ThyssenKrupp AG (Германия), ThyssenKrupp Elevator AG (Германия), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Германия), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Германия)

Солидарно: 374,22 милиона евро

Намалява глобата.

Солидарно: 249,48 милиона евро

ЛЮКСЕМБУРГСКИ ПАЗАР

United Technologies Corp. (САЩ), Otis Elevator Company (САЩ), Otis SA (Белгия), General Technic-Otis Sàrl (Люксембург) и General Technic Sàrl (Люксембург)

Солидарно: 18,18 милиона евро

Отхвърля жалбите.

Оставя глобата непроменена.

Schindler Holding Ltd (Швейцария) и Schindler Sàrl (Люксембург)

Солидарно: 17,82 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

ThyssenKrupp AG (Германия), ThyssenKrupp Elevator AG (Германия) и ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Люксембург)

Солидарно: 13,37 милиона евро

Намалява глобата.

Солидарно: 8,91 милиона евро

НИДЕРЛАНДСКИ ПАЗАР

Kone Oyj (Финландия) и Kone BV (Нидерландия)

Солидарно: 79,75 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

Schindler Holding Ltd (Швейцария) и Schindler Liften BV (Нидерландия)

Солидарно: 35,17 милиона евро

Отхвърля жалбата.

Оставя глобата непроменена.

ThyssenKrupp AG (Германия) и ThyssenKrupp Liften BV (Нидерландия)

Солидарно: 23,48 милиона евро

Намалява глобата.

Солидарно: 15,65 милиона евро

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.

Пълният текст на съдебните решения Т-138/07 ,Т-141/07 и др. , Т-144/07 и др . и Т-151/07 е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


Side Bar