Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT CS

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°71/11

v Luxemburgu 13. júla 2011

Rozsudok vo veciach T-38/07, Shell Petroleum NV a i./Komisia;

T-39/07, Eni SpA/Komisia; T-42/07, The Dow Chemical Company a i./Komisia; T-44/07, Kaučuk a.s./Komisia; T-45/07, Unipetrol a.s./Komisia; T-53/07, Trade-Stomil sp. z o.o./Komisia; T-59/07, Polimeri Europa SpA/Komisia

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie týkajúce sa kartelu na trhu so syntetickým kaučukom v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Unipetrol a jej dcérskej spoločnosti Kaučuk, ako aj spoločnosti Trade-Stomil

Okrem toho sa znižuje výška pokuty, ktorá bola uložená spoločne a nerozdielne spoločnosti Eni a jej dcérskej spoločnosti Polimeri Europa, z pôvodnej sumy 272,25 milióna eur na 181,50 milióna eur

Komisia rozhodnutím z 29. novembra 20061 uložila trinástim spoločnostiam pokuty v celkovej výške presahujúcej 519 miliónov eur za to, že sa počas rôznych období od 20. mája 1996 do 28. novembra 2002 zúčastnili na karteli na trhu butadiénového kaučuku a butadiénstyrénového kaučuku vyrobeného emulznou polymerizáciou (syntetické kaučuky používané predovšetkým na výrobu pneumatík).

Protiprávne konanie, ktoré Komisia konštatovala, spočívalo v určovaní cieľových cien, rozdeľovaní zákazníkov dohodami o nezasahovaní a vo výmene citlivých informácií týkajúcich sa cien, konkurentov a zákazníkov.

Dotknuté spoločnosti podali na Všeobecný súd žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia rozhodnutia Komisie alebo zníženia výšky pokút, ktoré im boli uložené.

Pokiaľ ide o spoločnosť Unipetrol a jej dcérsku spoločnosť Kaučuk, ako aj spoločnosť Trade-Stomil, Všeobecný súd zastáva názor, že dôkazy, ktoré Komisia zohľadnila, nepostačujú na to, aby bolo možné konštatovať, že tieto spoločnosti sa podieľali na protiprávnych dohodách. Aj keď niektoré skutočnosti môžu mať určitú dôkaznú hodnotu, nie sú postačujúce. V prípade pochybnosti súdu, či sa tieto spoločnosti skutočne dopustili protiprávneho konania, teda musí svedčiť táto pochybnosť v prospech spoločností. Všeobecný súd vyvodil záver, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že konštatovala ich účasť na karteli, a v dôsledku toho zrušil rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Unipetrol a jej dcérskej spoločnosti Kaučuk, ako aj spoločnosti Trade-Stomil.

Pokiaľ ide o spoločnosť Eni a jej dcérsku spoločnosť Polimeri Europa, Všeobecný súd pripomína, že Komisia zvýšila výšku ich základnej pokuty o 50 % z dôvodu opakovaného protiprávneho konania, pretože sa už skôr zúčastnili na dvoch karteloch.2 Všeobecný súd zastáva názor, že štruktúra týchto spoločností a kontrola nad nimi sa vyvíjali osobitne zložitým spôsobom a že Komisia nepredložila dostatočne podrobné a presné dôkazy, aby bolo možné odôvodniť, že tie isté podniky sa opakovane dopustili protiprávneho konania. Všeobecný súd preto znížil pokutu, ktorá bola uložená spoločne a nerozdielne spoločnosti Eni a jej dcérskej spoločnosti Polimeri Europa, z pôvodnej sumy 272,25 milióna eur na 181,50 milióna eur.


1Rozhodnutie Komisie K(2006) 5700 v konečnom znení z 29. novembra 2006 týkajúce sa konania o uplatnení článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F/38.638 – Butadiénový kaučuk a butadiénstyrénový kaučuk vyrobený emulznou polymerizáciou).

2Rozhodnutie Komisie 86/398/EHS z 23. apríla 1986 týkajúce sa konania o uplatnení článku [81 ES] (IV/31.149 – Polypropylén) [neoficiálny preklad] (Ú. v ES L 230, s. 1) a rozhodnutie Komisie 94/599/ES z 27. júla 1994 týkajúce sa konania o uplatnení článku [81 ES] (IV/31.865 – PVC) [neoficiálny preklad] (Ú. v ES L 239, s. 1).

Pokiaľ ide o spoločnosť Dow Deutschland, Všeobecný súd konštatoval, že táto spoločnosť sa zúčastňovala na protiprávnom konaní počas kratšieho obdobia, než aké konštatovala Komisia, a to od 2. septembra 1996 do 27. novembra 2001, a nie od 1. júla 1996 do 27. novembra 2001. V dôsledku toho sa rozhodnutie Komisie v tejto časti zrušuje. Výška uloženej pokuty však zostáva nezmenená, lebo pochybenie, ktorého sa dopustila Komisia, nemôže mať vplyv na zvýšenie, ktoré bolo uplatnené z dôvodu dĺžky trvania protiprávneho konania.

Napokon Všeobecný súd odmietol všetky tvrdenia, ktoré uviedli spoločnosti skupiny Shell v Holandsku, a v dôsledku toho rozhodol, že pokuta vo výške 160,88 milióna eur, ktorá im bola uložená, zostane zachovaná.

Spoločnosti

Pokuty uložené Komisiou

Rozhodnutie Všeobecného súdu

Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV (Holandsko)

spoločne a nerozdielne: 160,88 milióna eur

zamietnutie žaloby

zachovanie pokuty

The Dow Chemical Company (Spojené štáty), Dow Deutschland Inc. (Nemecko), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Nemecko), Dow Europe GmbH (Švajčiarsko)

The Dow Chemical Company: 64,58 milióna eur, z toho

– 60,27 milióna eur spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Dow Deutschland Inc.,

– 47,36 milióna eur spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH a so spoločnosťou Dow Europe GmbH

čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie v časti, ktorá sa týka spoločnosti Dow Deutschland Inc., bez zníženia pokuty

Kaučuk a. s. a Unipetrol a. s. (Česká republika)

spoločne a nerozdielne: 17,55 milióna eur

zrušenie rozhodnutia Komisie

zrušenie pokuty

Trade Stomil sp. z o.o. (Poľsko)

3,8 milióna eur

zrušenie rozhodnutia Komisie

zrušenie pokuty

Eni SpA a Polimeri Europa SpA (Taliansko)

spoločne a nerozdielne: 272,25 milióna eur

zníženie pokuty na 181,50 milióna eur

 


UPOZORNENIE:Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE:Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudkov T-38/07 , T-39/07 ,T-42/07 ,T-44/07 , T-45/07 , T-53/07 a T-59/07 sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar