Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SK

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 71/11

V Lucemburku dne 13. července 2011

Rozsudky ve věcech T-38/07 Shell Petroleum NV a další v. Komise,

T-39/07 Eni SpA v. Komise, T-42/07 The Dow Chemical Company a další v. Komise, T-44/07 Kaučuk a. s. v. Komise, T-45/07 Unipetrol a. s. v. Komise, T-53/07 Trade-Stomil sp. z o.o. v. Komise, T-59/07 Polimeri Europa SpA v. Komise

Tribunál zrušuje rozhodnutí Komise, týkající se kartelové dohody na trhu se syntetickým kaučukem, ve vztahu ke společnosti Unipetrol, její dceřiné společnosti Kaučuk a ke společnosti Trade-Stomil

Tribunál také snižuje pokutu, kterou mají zaplatit solidárně společnost Eni a její dceřiná společnost Polimeri Europa, z původních 272,25 milionů eur na 181,50 milionů eur

Komise rozhodnutím ze dne 29. listopadu 20061 uložila třinácti společnostem pokuty v celkové výši přesahující 519 milionů eur za to, že se každá z nich po různě dlouhou dobu v rámci období od 20. května 1996 do 28. listopadu 2002, účastnila kartelové dohody na trhu butadienového kaučuku a styren-butadienového kaučuku vyrobeného emulzní polymerizací (syntetických kaučuků používaných převážně při výrobě pneumatik).

Protiprávní jednání, které Komise konstatovala, spočívalo v určování cílových cen, v rozdělování zákazníků dohodami o nezasahování a ve vyměňování citlivých informací týkajících se cen, konkurentů a zákazníků.

Dotyčné společnosti podaly k Tribunálu žalobu, kterou se domáhaly zrušení rozhodnutí Komise nebo snížení pokut, které jim byly uloženy.

V případě společnosti Unipetrol, její dceřiné společnosti Kaučuk a společnosti Trade-Stomil má Tribunál za to, že důkazy, které Komise zohlednila, nestačí k tomu, aby bylo možno konstatovat, že se tyto společnosti podílely na protiprávních dohodách. Ačkoli některé skutečnosti mohou mít jistou důkazní hodnotu, nejsou dostatečné. Pochybnost soudce o otázce, zda se dané společnosti skutečně dopustily protiprávního jednání, musí jít ku prospěchu těchto společností. Tribunál tak dospívá k závěru, že Komise se konstatováním jejich účast na kartelové dohodě dopustila pochybení, a zrušuje rozhodnutí ve vztahu ke společnosti Unipetrol a její dceřiné společnosti Kaučuk, jakož i ve vztahu ke společnosti Trade-Stomil.

V případě společnosti Eni a její dceřiné společnosti Polimeri Europa Tribunál připomíná, že Komise zvýšila jejich pokutu o 50 % z důvodu opakování protiprávního jednání, neboť se již dříve podílely na dvou kartelových dohodách2. Tribunál má ovšem za to, že struktura těchto společností a kontrola nad nimi se vyvíjely mimořádně komplikovaným způsobem a že Komise nepředložila dostatečně podrobné a přesné důkazy k tomu, aby bylo možné odůvodnit, že se protiprávního jednání dopouštěly znovu tytéž podniky. Tribunál proto snižuje pokutu, kterou mají zaplatit solidárně společnost Eni a její dceřiná společnost Polimeri Europa, z původních 272,25 milionů eur na 181,50 milionů eur.


1Rozhodnutí Komise K (2006) 5700 v konečném znění ze dne 29. listopadu 2006 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.638 – Butadienový kaučuk a styren-butadienový kaučuk vyrobený emulzní polymerizací).

2Rozhodnutí Komise 86/398/EHS ze dne 23. dubna 1986 v řízení podle článku [81 ES] (IV/31.149 – Polypropylen) (Úř. věst. L 230, s. 1) a rozhodnutí Komise 94/599/ES ze dne 27. července 1994 v řízení podle článku [81 ES] (IV/31.865 – PVC) (Úř. věst. L239, s.1).

V případě společnosti Dow Deutschland Tribunál konstatuje, že společnost se podílela na protiprávním jednání po dobu kratší, než jakou konstatovala Komise, a sice od 2. září 1996 do 27. listopadu 2001, nikoli od 1. července 1996 do 27. listopadu 2001. Část rozhodnutí Komise týkající se této skutečnosti proto zrušuje. Výše uložené pokuty se ovšem nemění, neboť pochybení Komise nemůže ovlivnit hodnotu zvýšení pokuty, které bylo uplatněno z důvodu doby trvání protiprávního jednání.

Tribunál nakonec odmítá všechna tvrzení společností skupiny Shell z Nizozemska a rozhoduje, že pokuta ve výši 160,88 milionů eur, která jim byla uložena, zůstane zachována.

Společnosti

Pokuty, které uložila Komise

Rozhodnutí Tribunálu

Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV (Nizozemsko)

solidárně: 160,88 milionů eur

zamítnutí žaloby

pokuta zachována

The Dow Chemical Company (Spojené státy), Dow Deutschland Inc. (Německo), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Německo), Dow Europe GmbH (Švýcarsko)

The Dow Chemical Company: 64,58 milionů eur, z toho

– 60,27 milionů eur solidárně s Dow Deutschland Inc.;

– 47,36 milionů eur solidárně s Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH a s Dow Europe GmbH

částečné zrušení rozhodnutí Komise ve vztahu k Dow Deutschland Inc. bez snížení pokuty

Kaučuk a. s. a Unipetrol a. s. (Česká republika)

solidárně: 17,55 milionů eur

zrušení rozhodnutí Komise

zrušení pokuty

Trade Stomil sp. z o.o. (Polsko)

3,8 milionů eur

zrušení rozhodnutí Komise

zrušení pokuty

Eni SpA a Polimeri Europa SpA (Itálie)

solidárně: 272,25 milionů eur

snížení pokuty na 181,50 milionů eur

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.


Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudků T-38/07 , T-39/07 ,T-42/07 ,T-44/07 , T-45/07 , T-53/07 a T-59/07 se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar