Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL BG RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 5/11

v Luxemburgu 9. februára 2011

Návrhy generálneho advokáta vo veci C-442/09

Karl Heinz Bablok a i./Freistaat Bayern

 

Generálny advokát Bot zastáva názor, že med, ktorý obsahuje peľ kukurice línie MON 810, potrebuje povolenie na uvedenie na trh ako potravina vyrobená z GMO

Smernica 2001/181 stanovuje, že GMO (geneticky modifikovaný organizmus) môže byť zámerne uvoľnený do životného prostredia alebo uvedený na trh iba potom, ako obdrží povolenie.

Podľa nariadenia č. 1829/20032 GMO určené na použitie ako potravina, potraviny, ktoré obsahujú alebo sa skladajú z GMO, ako aj potraviny, ktoré sú vyrobené z GMO alebo obsahujú zložky, ktoré sú vyrobené z GMO, podliehajú povoľovaniu.

V roku 1998 sa spoločnosť Monsanto stala držiteľom povolenia uvádzať na trh geneticky modifikovanú kukuricu línie MON 810. Toto povolenie sa navyše vzťahuje aj na viaceré potraviny vyrobené v línie MON 810, akými sú kukuričná múčka, kukuričný lepok, kukuričná krupica, kukuričný škrob, kukuričná glukóza a kukuričný olej.

Kukurica línie MON 810 obsahuje gén baktérie, ktorý v rastline kukurice vedie k vzniku toxínov, ktoré ničia húsenice škodlivého druhu motýľa, ktorého prítomnosť predstavuje pre vývoj rastliny nebezpečenstvo.

Freistaat Bayern (spolková krajina Bavorsko, Nemecko) je vlastník rôznych pozemkov, na ktorých sa v uplynulých rokoch pestovala na výskumné účely kukurica línie MON 810.

Pán Bablok je amatérsky včelár, ktorý vyrába v blízkosti pozemkov Freistaat Bayern med určený na predaj a na vlastnú potrebu. Predtým vyrábal aj peľ, ktorý bol určený na predaj ako potravina vo forme potravinového doplnku.

V roku 2005 bola v kukuričnom peli zozbieranom pánom Bablokom v úľoch, ktoré sa nachádzajú 500 m od pozemkov Freistaat Bayern, zistená prítomnosť DNA kukurice línie MON 810, ako aj geneticky modifikované proteíny. Okrem toho bola v mede pána Babloka v niekoľkých vzorkách preukázaná prítomnosť veľmi malých množstiev DNA kukurice línie MON 810.


So zreteľom na to, že prítomnosť zvyškov geneticky modifikovanej kukurice viedla k tomu, že tieto včelie produkty prestali byť spôsobilé na uvádzanie na trh a na spotrebu, začal pán Bablok na nemeckých súdoch právne konanie voči spolkovej krajine Bavorsko. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Správny súd Bavorska, Nemecko) sa Súdneho dvora pýta, či prítomnosť peľu geneticky modifikovanej kukurice vo včelích produktoch predstavuje „podstatný zásah” do týchto výrobkov v tom zmysle, že ich uvedenie na trh musí byť podmienené povoleniu.

Generálny advokát Yves Bot vo svojich návrhoch na úvod pripomína, že GMO, ako aj všetky ostatné živé organizmy sú biologické prvky schopné rozmnožovania sa alebo zmeny na genetický materiál. Pokiaľ ide o kukuričný peľ konštatuje, že tento peľ veľmi rýchlo svojím vysušením stráca reprodukčnú schopnosť a stáva sa neživým materiálom. Hoci tento materiál ešte môže obsahovať genetické informácie, samotná prítomnosť DNA a možnosť prijatia tejto DNA inými organizmami neznamená, že tento mŕtvy organizmus je ešte schopný aktívne preniesť genetický materiál.

1Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 77), zmenená a doplnená nariadením č. 1829/2003 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 268, s. 24; Mim. vyd. 13/32, s. 455).

2Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, s. 1; Mim. vyd. 13/32, s. 432).

Za týchto podmienok generálny advokát dospel k záveru, že peľ pochádzajúci z kukurice línie MON 810, ktorý nie je životaschopný a teda spôsobilý na reprodukciu, nie je živým organizmom a teda nemôže byť považovaný za GMO.

Yves Bot naopak konštatuje, že med, v ktorom môžeme zistiť prítomnosť peľu pochádzajúceho z kukurice línie MON 810, ako aj potravinové doplnky z peľu obsahujúceho peľ pochádzajúci z tejto línie kukurice, sú vyrobené z GMO. V tejto súvislosti poznamenáva, že tento peľ sa používa ako prísada v rámci výrobného procesu týchto včelích produktov a že jeho stopy môžeme nájsť aj v samotných konečných produktoch.

Generálny advokát ďalej upresňuje, že potravina, ktorá obsahuje materiál pochádzajúci z geneticky modifikovanej rastliny, či už do nej bol zahrnutý zámerne alebo nie, musí byť vždy považovaná za potravinu vyrobený z GMO. Riziko, ktoré môže geneticky modifikovaná potravina predstavovať pre ľudské zdravie je totiž nezávislé od vedomého alebo nevedomého vloženia tohto materiálu pochádzajúceho z geneticky modifikovanej rastliny.

Generálny advokát nakoniec konštatuje, že nedobrovoľná prítomnosť hoci aj nepatrného množstva peľu pochádzajúceho z druhu kukurice línie MON 810 v mede má za následok, že tento med musí mať povolenie na uvedenie na trh. V tejto súvislosti skutočnosť, že dotknutý peľ pochádza z GMO povoleného na zámerné uvoľnenie do životného prostredia, a okolnosť, že niektoré iné produkty pochádzajúce z tohto GMO môžu byť zákonne uvádzané na trh ako potraviny, nie je rozhodujúca, pretože med obsahujúci tento peľ nie je zahrnutý v povolení vydávanom podľa nariadenia č. 1829/2003.


UPOZORNENIE: Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta. Úlohou generálnych advokátov je nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená. Sudcovia Súdneho dvora od tohto momentu začínajú v tejto veci poradu. Rozsudok bude vyhlásený neskôr.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie návrhov sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň ich prednesu.

Kontaktná osoba pre tlač: Marie – Christine Lecerf (+352) 4303 3205


Side Bar