Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL CS HU RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 58/11

v Luxemburgu 9. júna 2011

Rozsudok vo veci C-383/09

Komisia/Francúzsko

Francúzsko v roku 2008 neprijalo dostatočné opatrenia na ochranu škrečka poľného v Alsasku

Smernica o biotopoch ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť prísnu ochranu tohto druhu s cieľom účinne zabrániť poškodzovaniu alebo ničeniu miest na rozmnožovanie alebo miest na oddych

Komisia predložila vec Súdnemu dvoru, pretože sa domnieva, že Francúzsko si tým, že nevytvorilo program opatrení umožňujúci prísnu ochranu škrečka poľného, nesplnilo všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o biotopoch1, ktorej cieľom je podporiť udržiavanie biologickej rôznorodosti.

Komisia vytýka Francúzsku, že v roku 2008 neprijalo dostatočné opatrenia na zabezpečenie prísnej ochrany škrečka poľného v Alsasku (Francúzsko), v jedinom regióne, kde sa vyskytuje tento druh, ktorému v krátkom čase hrozí úplné vyhynutie v dôsledku pre neho nepriaznivých poľnohospodárskych praktík a rozvoja urbanizácie, ktoré narúšajú miesta na jeho rozmnožovanie alebo oddych.

Súdny dvor dnes vyhláseným rozsudkom rozhodol, že opatrenia na ochranu škrečka poľného v Alsasku vykonané Francúzskom neboli k 5. augustu 20082na zabezpečenie prísnej ochrany tohto druhu dostatočné.

Súdny dvor pripomína, že smernica o biotopoch ukladá členským štátom povinnosť prijať opatrenia na vytvorenie systému prísnej ochrany živočíšnych druhov „európskeho významu“, akým je škrečok poľný. Taký systém má účinne zabraňovať poškodzovaniu alebo ničeniu miest na rozmnožovanie alebo oddych živočíšnych druhov uvedených v smernici.

Zo spisu vyplýva, že v rokoch 2001 až 2007 počet nôr škrečka poľného (jedna nora predstavuje jedno zviera) v „hlavných zónach“ klesol z 1 160 na menej ako 180 nôr a že minimálna hranica životaschopnej populácie je 1 500 jedincov žijúcich v súvislej oblasti s priaznivými pôdnymi podmienkami s rozlohou 600 hektárov.

Na základe tohto konštatovania Súdny dvor posudzuje opatrenia, ktoré vykonalo Francúzsko, určené na ovplyvnenie dvoch faktorov spôsobujúcich úbytok škrečka poľného, t. j. určitých poľnohospodárskych praktík a rozvoja urbanizácie.

Pokiaľ ide o poľnohospodárske praktiky, Francúzsko uznalo, že rozvoj pestovania kukurice mal nepriaznivý vplyv na škrečka poľného, pričom tento rozvoj nebol v Alsasku úplne zastavený.

Na nápravu danej situácie boli vytvorené tri prioritné akčné oblasti [zones d’action prioritaire] (ZAP)3, kde sa upustilo od akýchkoľvek zmien využívania inej než poľnohospodárskej pôdy a kde

1Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 03/012, s. 284), zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, s. 368).

2Nesplnenie povinnosti sa posudzuje vzhľadom na situáciu, aká bola ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku Komisie, t. j. 5. augusta 2008.


bol vytýčený cieľ stanovujúci pestovať 22 % plodín priaznivých pre škrečka poľného, teda 2 % lucerny a 20 % obilia na účely dosiahnutia životaschopnej populácie s počtom asi 1 200 až 1 500 jedincov na oblasť. Napriek tomu, že agroenvironmentálne opatrenia sú spôsobilé usmerniť poľnohospodárske praktiky v priaznivom zmysle pre tento druh – najmä finančnou podporou poľnohospodárov na uprednostnenie lucerny a ozimín, ukazuje sa, že v roku 2008 sa tento cieľ 22 % plodín priaznivých pre daný druh dosiahol len v jednej z troch ZAP, ktoré predstavujú len 2 % všetkých plôch priaznivých pre škrečka poľného.

V tejto súvislosti francúzske orgány v septembri 2009 navrhli zmenu obvodov ZAP, najmä na pokrytie úsekov v blízkosti ZAP, kde sa škrečok poľný vyskytuje. Okrem toho francúzske orgány oznámili Komisii, že dynamika prispôsobenia poľnohospodárskych praktík v „opätovne osídľovanej oblasti“, ktorá podľa vyjadrenia Francúzska pokrýva 49 % plôch priaznivých pre uvedený druh prispievajúcich k pozitívnej stabilizácii stavu škrečka poľného, sa rozšírila a posilnila predovšetkým vykonaním agroenvironmentálnych územných opatrení, aby sa v priebehu roka 2011 dosiahla úroveň 22 % plodín priaznivých pre uvedený druh.

Pokiaľ ide o rozvoj urbanizácie Súdny dvor konštatoval, že, po prvé, zákaz akejkoľvek novej urbanizácie v ZAP, dokonca za predpokladu, že je skutočne záväzný, sa týka len 2 % plochy priaznivej pre škrečka poľného.

Po druhé v „opätovne osídľovanej oblasti“ musí každý urbanistický projekt na rozlohe jedného hektára a viac prostredníctvom vedeckej štúdie preukázať, že nie je škodlivý pre tento druh, a pokiaľ sa o tom nepredloží dôkaz, môže sa realizovať len pod podmienkou, že mu bude udelená ministerská výnimka. Podmienky udelenia výnimky však jednak nie sú presne stanovené a jednak sa nevyžaduje nijaké kompenzačné opatrenie v prípade udelenia výnimky.

Potretie urbanistické projekty na rozlohe väčšej ako jeden hektár nepodliehali k 5. augustu 2008 nijakej formalite umožňujúcej overiť, či projekt nebude mať vplyv na zachovanie škrečka poľného.

Súdny dvor preto konštatuje, že opatrenia, ktoré v roku 2008 vykonalo Francúzsko, neboli dostatočné, aby účinne zabránili poškodzovaniu alebo ničeniu miest na rozmnožovanie alebo oddych škrečka poľného.

Súdny dvor však zamietol výhradu Komisie týkajúcu sa údajného nedostatočného charakteru akčného programu na roky 2008 až 2010 o obmedzovaní znečisťovania dusičnanmi z dôvodu, že Komisia dostatočne právne nepreukázala existenciu súvislosti medzi používaním dusičnanov v poľnohospodárstve a poškodzovaním alebo ničením miest na rozmnožovanie alebo oddych škrečka poľného.

UPOZORNENIE: Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok.

Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. V prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii však môže Súdny dvor na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na Europe by Satellite (+32) 2 2964106

3Prvé akčné územie sa skladá z troch ZAP, a to Geispolsheim-Blaesheim-Innenheim, Scot du Piémont des Vosges-Obernai a Grussenheim-Elsenheim. Druhé akčné územie zodpovedá opätovne osídľovanej oblasti, teda 49 % priaznivých plôch, na ktorých sa v minulosti škrečok poľný vyskytoval, a tretie akčné územie zodpovedá oblasti s hojným výskytom v minulosti, teda 89 % priaznivých plôch, na ktorých sa v minulosti škrečok poľný vyskytoval.


Side Bar