Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS HU SK RO

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 58/11

Λουξεµβούργο, 9 Ιουνίου 2011

Απόφαση στην υπόθεση C-383/09

Επιτροπή κατά Γαλλίας

Η Γαλλία δεν έλαβε, το2008, επαρκή µέτρα για την προστασία του κρικητού στην Αλσατία

Η οδηγία «για τους οικοτόπους» επιβάλλει στα κράτη µέλη να διασφαλίζουν αυστηρή προστασία του είδους αυτού προκειµένου να αποτραπεί αποτελεσµατικά η βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης

Η Επιτροπή προσέφυγε στο ∆ικαστήριο διότι εκτιµά ότι, παραλείποντας να θεσπίσει πρόγραµµα µέτρων για την αυστηρή προστασία του κρικητού, η Γαλλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία «για τους οικοτόπους»1, σκοπός της οποίας είναι να ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή προσάπτει στη Γαλλία ότι δεν έλαβε, το 2008, επαρκή µέτρα για να διασφαλίσει την αυστηρή προστασία του κρικητού στην Αλσατία (Γαλλία), στη µόνη περιοχή όπου ζει το εν λόγω είδος, το οποίο απειλείται µε πλήρη εξαφάνιση εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος εξαιτίας των δυσµενών γεωργικών πρακτικών και της ανάπτυξης της πολεοδόµησης, δραστηριότητες οι οποίες διαταράσσουν τους τόπους αναπαραγωγής και ανάπαυσης.

Με την εκδιδόµενη σήµερα απόφασή του, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι τα ληφθέντα από τη Γαλλία µέτρα προστασίας του κρικητού στην Αλσατία δεν ήταν επαρκή, στις 5 Αυγούστου 20082, ώστε να διασφαλίσουν την αυστηρή προστασία του είδους.

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η οδηγία «για τους οικοτόπους» επιβάλλει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν µέτρα για τη θέσπιση προγράµµατος αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών «κοινοτικού ενδιαφέροντος», στα οποία συγκαταλέγεται ο κρικητός. Τέτοιο σύστηµα προστασίας πρέπει, εποµένως, να µπορεί να αποτρέπει αποτελεσµατικά τη βλάβη ή την καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης των ζωικών ειδών τα οποία αφορά η οδηγία.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι, µεταξύ των ετών 2001 και 2007, ο αριθµός των υπογείων ενδιαιτηµάτων του κρικητού (όπου ένα υπόγειο ενδιαίτηµα αντιστοιχεί σε ένα ζώο) στις «ζώνες του πυρήνα» µειώθηκε από 1 160 σε λιγότερο από 180, ενώ το ελάχιστο όριο του βιώσιµου πληθυσµού του είδους αυτού εκτιµάται σε 1 500 ζώα κατανεµηµένα σε συνεχόµενη ζώνη ευνοϊκών εδαφών εκτάσεως 600 εκταρίων.

∆εδοµένης της διαπίστωσης αυτής, το ∆ικαστήριο εξετάζει τα µέτρα που έθεσε σε εφαρµογή η Γαλλία, για την αντιµετώπιση των δύο παραγόντων στους οποίους οφείλεται η µείωση του αριθµού του κρικητού, δηλαδή ορισµένων γεωργικών πρακτικών και της ανάπτυξης της πολεοδόµησης.

Ως προς τις γεωργικές πρακτικές, η Γαλλία αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της καλλιέργειας καλαµποκιού ήταν επιβλαβής για τον κρικητό, καθώς η ανάπτυξη αυτή δεν µπόρεσε να µετριασθεί πλήρως στην Αλσατία.

1Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, σ. 7), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L 363, σ. 368).


2Η ύπαρξη παραβάσεως εκτιµάται µε γνώµονα την κατάσταση κατά τη λήξη της προθεσµίας που τάχθηκε µε την αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής, δηλαδή στις 5 Αυγούστου 2008.

Έτσι, για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής, δηµιουργήθηκαν τρεις ζώνες δράσης προτεραιότητας (ZAP)3 – όπου όλες οι αλλαγές χρήσεως γης, πλην των σχετικών µε τη γεωργία, έχουν εγκαταλειφθεί – και για τις οποίες σκοπείται το 22 % των καλλιεργειών να είναι ευνοϊκές για τον κρικητό, δηλαδή 2 % τριφύλλι και 20 % µικρόκοκκα σιτηρά προκειµένου να επιτευχθεί τελικά βιώσιµος πληθυσµός 1 200 έως 1 500 δειγµάτων ανά ζώνη. Πάντως, καίτοι αυτά τα γεωργικά περιβαλλοντικά µέτρα µπορούν να καταστήσουν τις γεωργικές πρακτικές ευνοϊκές για το είδος αυτό – ιδίως µε την οικονοµική ενίσχυση των γεωργών ώστε να προτιµήσουν το τριφύλλι και τα σιτηρά χειµώνα – προκύπτει ότι το 2008, ο στόχος αυτός του ποσοστού 22 % ευνοϊκών για το είδος καλλιεργειών είχε επιτευχθεί µόνο σε µία από τις τρεις ZAP, οι οποίες αντιπροσωπεύουν εξάλλου µόνο το 2 % του συνόλου των ευνοϊκών για τον κρικητό εδαφών στην Αλσατία.

Συναφώς, οι γαλλικές αρχές πρότειναν, τον Σεπτέµβριο του 2009, τροποποίηση της περιµέτρου των ZAP, ιδίως για να καλυφθούν οι τοµείς που γειτνίαζαν µε εκείνους όπου διαβιεί ο κρικητός. Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές είχαν επισηµάνει στην Επιτροπή ότι η δυναµική της προσαρµογής των γεωργικών πρακτικών στην «περιοχή επανεγκατάστασης» – καλύπτουσα κατά τη Γαλλία το 49 % των ευνοϊκών για το εν λόγω είδος εδαφών – , η οποία συνέβαλε στη θετική σταθεροποίηση του πληθυσµού του είδους, επρόκειτο να επεκταθεί και να ενταθεί και δη µε την εφαρµογή γεωργικών περιβαλλοντικών µέτρων εδαφικώς κατανεµηµένων ώστε να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του 2011 ποσοστό 22 % ευνοϊκών για το είδος αυτό καλλιεργειών.

Ως προς την ανάπτυξη της πολεοδόµησης, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, πρώτον, ότι η απαγόρευση κάθε νέας πολεοδόµησης εντός των ZAP, ακόµη και αν υποτεθεί ότι έχει πράγµατι υποχρεωτικό χαρακτήρα, αφορά µόνο το 2 % των ευνοϊκών για τον κρικητό εδαφών.

∆εύτερον, στην «περιοχή επανεγκατάστασης» για κάθε σχέδιο πολεοδόµησης επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης του ενός εκταρίου έπρεπε να αποδεικνύεται το αβλαβές για το είδος αυτό µε επιστηµονική µελέτη, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, µπορούσε να εκτελεσθεί µόνο υπό την προϋπόθεση έκδοσης υπουργικής απόφασης για παρέκκλιση. Ωστόσο, αφενός, οι όροι για την πρόβλεψη παρέκκλισης δεν ήταν σαφώς καθορισµένοι και, αφετέρου, κανένα µέτρο αποκατάστασης δεν απαιτούνταν οσάκις χορηγούνταν τέτοια παρέκκλιση.

Τρίτον, τα σχέδια πολεοδόµησης, επιφάνειας µικρότερης του ενός εκταρίου, δεν υπόκειντο, στις 5 Αυγούστου 2008, σε τυπική διαδικασία ώστε να µπορεί να διαπιστώνεται η απουσία αντίκτυπου για τη διατήρηση του κρικητού.

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι τα µέτρα που έθεσε σε εφαρµογή η Γαλλία, το 2008, δεν ήταν επαρκή προκειµένου να αποτραπεί αποτελεσµατικά η βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης του κρικητού.

Αντιθέτως, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την αιτίαση της Επιτροπής σχετικά µε την προβαλλόµενη ανεπάρκεια του προγράµµατος δράσης για τα έτη 2008-2010 για τον περιορισµό της νιτρορρύπανσης, µε το σκεπτικό ότι η Επιτροπή δε απέδειξε επαρκώς κατά νόµο την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της χρήσης των νιτρικών αλάτων στη γεωργία και της βλάβης ή καταστροφής των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης του κρικητού.


ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή λόγω παραβάσεως στρέφεται κατά κράτους µέλους το οποίο, κατά την Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος µέλος, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο. Αν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεως, το καθού κράτος µέλος πρέπει να συµµορφωθεί µε την απόφαση το συντοµότερο. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι το κράτος µέλος δεν συµµορφώθηκε προς την απόφαση, µπορεί να ασκήσει νέα προσφυγή, ζητώντας την επιβολή χρηµατικών κυρώσεων.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.

3Η πρώτη περιοχή δράσης αποτελείται από τρεις ZAP, και συγκεκριµένα τις περιοχές Geispolsheim-Blaesheim-Innenheim, Scot du Piémont des Vosges-Obernai και Grussenheim-Elsenheim. Η δεύτερη περιοχή δράσης αντιστοιχεί σε περιοχή επανεγκατάστασης, δηλαδή σε ποσοστό 49 % ευνοϊκών εδαφών όπου η παρουσία του κρικητού ήταν παραδοσιακά έντονη και η τρίτη περιοχή δράσης αντιστοιχεί στην ιστορική περιοχή, δηλαδή σε ποσοστό 89 % ευνοϊκών εδαφών όπου η παρουσία του κρικητού ήταν παραδοσιακά έντονη.

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το " Europe by Satellite ((+32) 2 2964106


Side Bar