Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL HU SK RO

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 58/11

V Lucemburku dne 9. června 2011

Rozsudek ve věci C-383/09

Komise v. Francie

Francie v roce 2008 nepřijala dostatečná opatření na ochranu křečka polního v Alsasku

Směrnice o stanovištích ukládá členským státům zajistit přísnou ochranu tohoto druhu, která musí umožnit, aby bylo účinně zabráněno poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku.

Komise předložila věc Soudnímu dvoru, neboť se domnívá, že Francouzská republika tím, že nezavedla program opatření umožňujících přísnou ochranu křečka polního, nedodržela všechny povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice o stanovištích1, jejímž cílem je podpořit ochranu biologické rozmanitosti.

Komise Francii vytýká, že v roce 2008 nepřijala dostatečná opatření umožňující zajistit přísnou ochranu křečka polního v Alsasku (Francie), což je jediná oblast, kde se tento druh, kterému hrozí z důvodu nevhodných zemědělských postupů a rozvoje urbanizace, narušujících místa rozmnožování a odpočinku ve velmi krátké době úplné vyhynutí, vyskytuje.

V rozsudku vydaném dnešního dne rozhodl Soudní dvůr, že opatření na ochranu křečka polního v Alsasku provedená Francií nebyla ke dni 5. srpna 20082dostatečná k zabezpečení přísné ochrany druhu.

Soudní dvůr připomíná, že směrnice o stanovištích ukládá členským státům, aby přijaly opatření k zavedení systému přísné ochrany živočišných druhů „v zájmu Společenství“, mezi nimi i křečka polního. Takový systém tedy musí umožnit, aby bylo účinně zabráněno poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku živočišných druhů stanovených směrnicí.

Ze spisu vyplývá, že v letech 2001 až 2007 klesl počet doupat křečka polního (jedno doupě přestavuje jedno zvíře) v „hlavních pásmech“, z 1160 na méně než 180 a že práh životaschopné populace pro tento druh je 1500 jedinců rozšířených v oblasti s vhodnou půdou o rozloze 600 hektarů souvislých ploch.

Na základě tohoto konstatování zkoumá Soudní dvůr opatření provedená Francií, která mají řešit tyto dva faktory rozhodující pro úbytek křečka polního, tedy určité zemědělské postupy a rozvoj urbanizace.

Co se týče zemědělských postupů, Francie uznává, že rozvoj pěstování kukuřice měl na křečka polního neblahý vliv a tento vývoj nebyl v Alsasku zcela zastaven.

1Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102) ve znění směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006 (Úř. věst. L 363, s. 368).

2Existence nesplnění povinnosti se musí posuzovat vzhledem ke stavu v době, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku Komise, tedy dne 5. srpna 2008.


Za účelem zlepšení této situace tak byly vytvořeny tři prioritní oblasti (ZAP)3 – kde bylo upuštěno od veškerých změn využívání půdy jiných než souvisejících se zemědělstvím a pro které byl stanoven cíl osetí 22 % plodin příznivých pro křečka polního, z toho 2 % vojtěšky a 20 % obilnin, za účelem dosažení životaschopné populace přibližně 1200 až 1500 jedinců v dané oblasti. Ačkoli uvedená agroenvironmentální opatření, zejména finanční podpora zemědělců pro přednostní pěstování vojtěšky a ozimu, přijatá za účelem dosažení cíle 22 % plodin příznivých pro dotčený druh, mohou nasměrovat zemědělskou praxi ve prospěch tohoto druhu, ukazuje se, že v roce 2008 bylo tohoto cíle 22 % plodin příznivých pro uvedený druh dosaženo pouze v jednom ze tří ZAP, které ostatně představují pouze 2 % všech ploch příznivých pro křečka polního v Alsasku.

V tomto ohledu ostatně francouzské orgány navrhly v září 2009 změnu obvodů ZAP, zejména za účelem pokrytí sektorů v blízkosti ZAP, kde se vyskytují křečci. Francouzské orgány dále sdělily Komisi, že dynamika přizpůsobování zemědělské praxe ve „znovuosídlené oblasti” – která podle Francie pokrývá 49 % ploch příznivých pro tento druh – přispívající k pozitivní stabilizaci stavu druhu, byla rozšířena a rozvedena, a to zejména územně zaměřenými agroenvironmentálními opatřeními, jejichž cílem bylo dosáhnout v průběhu roku 2011 22% podílu plodin příznivých pro tento druh.

Co se týče rozvoje urbanizace, Soudní dvůr zaprvé konstatuje, že se zákaz veškeré nové urbanizace v ZAP, dokonce i za předpokladu, že má skutečně závaznou povahu, týká pouze 2 % půdy vhodné pro křečka polního.

Zadruhé, ve „znovuosídlené oblasti“ musejí veškeré projekty počítající s plochou jednoho hektaru nebo více prokázat prostřednictvím vědecké studie, že neohrozí tento druh, a pokud není tento důkaz předložen, může být projekt uskutečněn pouze pod podmínkou získání ministerské výjimky. Nicméně podmínky pro udělení výjimky nejsou přesně stanoveny a v případech, kdy je udělena taková výjimka, není vyžadováno žádné vyrovnávací opatření.

Zatřetí, projekty urbanizace počítající s plochou menší než jeden hektar nepodléhaly ke dni 5. srpna 2008 žádným formalitám umožňujícím ověřit, že nemají dopad na zachování křečka polního.

V důsledku toho konstatuje Soudní dvůr, že opatření provedená Francií v roce 2008 nebyla dostatečná k tomu, aby účinně zamezila poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku křečka polního.

Naproti tomu Soudní dvůr zamítl výtku Komise ohledně údajné nedostatečnosti akčního programu na roky 2008–2010 týkajícího se omezení znečišťování dusičnany z důvodu, že Komise právně dostačujícím způsobem neprokázala souvislost mezi využíváním dusičnanů v zemědělství a poškozováním nebo ničením míst rozmnožování nebo míst odpočinku křečka polního.

UPOZORNĚNÍ: Žaloba pro nesplnění povinnosti, směřující proti členskému státu, který nesplnil své povinnosti vyplývající z práva Unie, může být podána Komisí nebo jiným členským státem. Jestliže Soudní dvůr rozhodne, že došlo k nesplnění povinnosti, dotyčný členský stát je povinen vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě.

Dojde-li Komise k názoru, že členský stát rozsudku nevyhověl, může podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí. V případě, že Komisi nebyla sdělena opatření k provedení směrnice, však Soudní dvůr může na návrh Komise uložit sankce již ve stádiu prvního rozsudku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.


3První akční území se skládá ze tří ZAP, a sice Geispolsheim-Blaesheim-Innenheim, Scot du Piémont des Vosges-Obernai a Grussenheim-Elsenheim. Druhé akční území odpovídá znovuosídlené oblasti, což odopovídá 49 % příznivých ploch s historickými výskytem křečka polního a třetí akční území odpovídá oblasti hojného historického výskytu, což představuje 89 % příznivých ploch historicky využívaných křečkem.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite ((+32) 2 2964106


Side Bar