Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL PL

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 57/11

Luxemburg, 9 iunie 2011

Hotărârea în cauza C-52/10

Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL»,Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis,Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Faptul că nu s-a efectuat plata unei sume de bani nu poate exclude caracterul intenţionat al publicităţii mascate

A considera că plata unei sume de bani este indispensabilă pentru stabilirea acestui caracter intenţionat ar risca să compromită protecţia intereselor telespectatorilor

Pentru a asigura în mod complet şi adecvat protecţia intereselor consumatorilor reprezentaţi de telespectatori, Directiva „televiziunea fără frontiere”1 instituie în ceea ce priveşte publicitatea televizată un anumit număr de reglementări şi standarde minimale.

Directiva menţionată interzice „publicitatea mascată” definită drept „reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii sau activității unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, atunci când o astfel de reprezentare este introdusă în emisiune în scopuri publicitare și poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa”. Astfel de reprezentări se consideră intenționate mai ales atunci când se fac în schimbul perceperii unei sume de bani sau a unei forme de compensație similară.

În cursul unei emisiuni difuzate în anul 2003 pe postul de televiziune „ALTER CHANNEL”, a fost prezentat un tratament dentar estetic prin trei secvenţe, înainte, în timpul şi la sfârşitul tratamentului unei paciente. Prezentatoarea a discutat cu un stomatolog, care a arătat că acest tratament constituie o noutate mondială. Au fost oferite explicaţii privind eficienţa, precum şi costurile tratamentului.

În consecinţă, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Consiliul Naţional al Radioteleviziunii, denumit în continuare „ESR”) a aplicat o amendă de 25 000 de euro societăţii Eleftheri tileorasi (care are în proprietate şi administrează postul de televiziune) şi preşedintelui şi directorului său executiv, domnul Giannikos, pentru motivul că această emisiune de televiziune conţine publicitate mascată.

Aceştia din urmă au formulat o acţiunea în anulare împotriva deciziei ESR la Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de Stat, Grecia), care solicită Curţii de Justiţie să se pronunţe în legătură cu interpretarea Directivei „televiziunea fără frontiere”. Este vorba despre aspectul dacă aceasta trebuie interpretată în sensul că plata unei sume de bani sau o formă de compensaţie similară constituie un element necesar pentru a putea stabili caracterul intenţionat al publicităţii mascate.

Mai întâi se subliniază că din lectura dispoziţiilor relevante din directivă rezultă că locuţiunea adverbială „mai ales”, care figurează în mai multe versiuni lingvistice ale aceleiaşi directive, nu figurează în versiunea elenă.


În hotărârea pronunţată astăzi, Curtea precizează că, pentru a aplica şi a interpreta uniform dreptul Uniunii, textul unei dispoziţii trebuie interpretat şi aplicat în lumina versiunilor existente în celelalte limbi oficiale. În caz de neconcordanță în traducere, dispoziția trebuie să fie interpretată în raport cu economia generală și cu finalitatea reglementării din care face parte.

1 Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune (JO L 298, p. 23, Ediţie specială, 06/vol. 1, p. 215).

Curtea aminteşte că directiva vizează să asigure protejarea completă și eficientă a intereselor telespectatorilor şi, în acest scop, „publicitatea televizată” trebuie să se conformeze unui număr de reglementări și standarde minimale.

Pe de altă parte, noţiunea „publicitate mascată” constituie, în raport cu noţiunea „publicitate televizată” o noţiune autonomă care răspunde unor criterii specifice. Particularitatea sa este aceea de a fi „introdusă [în mod intenţionat] în emisiune [de emiţător] în scopuri publicitare”.

Deşi este adevărat că plata unei sume de bani sau o formă de compensaţie similară constituie un criteriu care permite stabilirea caracterului intenţionat al publicităţii, din definiţia dată de directivă, precum şi din economia generală și din finalitatea acesteia rezultă totuşi că o astfel de intenţie nu poate fi exclusă în lipsa plăţii unei sume de bani sau a unei forme de compensaţie similare. Cu alte cuvinte, faptul că nu s-a efectuat plata unei sume de bani nu poate exclude caracterul intenţionat al publicităţii mascate.

De altfel, ţinând cont de dificultatea, chiar de imposibilitatea, în anumite cazuri, de a dovedi existenţa plăţii unei sume de bani sau a unei forme de compensaţie similare în raport cu o publicitate la televiziune care prezintă însă toate caracteristicile publicităţii mascate, faptul de a considera indispensabilă plata unei sume de bani sau o formă de compensaţie similară ar risca să compromită protecţia intereselor telespectatorilor şi ar putea lipsi interzicerea publicităţii mascate de efectul său util.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici (+352) 4303 3720


Side Bar