Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL RO

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 57/11

Λουξεµβούργο, 9 Ιουνίου 2011

Απόφαση στην υπόθεση C-52/10

Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ, Κωνσταντίνος Γιαννίκος / Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Η µη καταβολή αµοιβής δεν αποκλείει τη διαπίστωση προθέσεως συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως

Αν η ύπαρξη αµοιβής θεωρηθεί απαραίτητη προϋπόθεση της διαπιστώσεως τέτοιας προθέσεως, τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών

Η οδηγία «τηλεόραση χωρίς σύνορα» 1 θέτει, όσον αφορά την τηλεοπτική διαφήµιση, ορισµένους ελάχιστους κανόνες και κριτήρια, µε σκοπό την πλήρη και σωστή προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών και, συγκεκριµένα, των τηλεθεατών.

Η οδηγία απαγορεύει τη «συγκεκαλυµµένη διαφήµιση», η οποία ορίζεται ως «η προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράµµατα, εµπορευµάτων, υπηρεσιών, της επωνυµίας, του σήµατος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εµπορευµάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίµως [ιδίως] όταν γίνεται έναντι αµοιβής ή ανάλογης πληρωµής.

Σε τηλεοπτική εκποµπή που µεταδόθηκε το 2003 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ALTER CHANNEL», παρουσιάστηκε, µέσω τριών απευθείας συνδέσεων, αισθητικού χαρακτήρα οδοντιατρική θεραπεία ασθενούς, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και κατά το πέρας της. Η παρουσιάστρια συζήτησε µε οδοντίατρο, η οποία ανέφερε ότι η συγκεκριµένη θεραπεία αποτελεί παγκόσµια καινοτοµία. Η οδοντίατρος παρέσχε επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και το κόστος της θεραπείας.

Εν συνεχεία, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) επέβαλε στην Ελεύθερη Τηλεόραση (η οποία έχει στην κυριότητά της και εκµεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθµό), καθώς και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας Κ. Γιαννίκο πρόστιµο 25 000 ευρώ, µε το σκεπτικό ότι η συγκεκριµένη τηλεοπτική εκποµπή εµπεριείχε συγκεκαλυµµένη διαφήµιση.

Τα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκε το πρόστιµο υπέβαλαν αίτηση ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του ΕΣΡ ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο υπέβαλε στο ∆ικαστήριο ερώτηµα σχετικά µε την ερµηνεία της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα». Ζητείται να διευκρινιστεί αν η οδηγία πρέπει να ερµηνεύεται υπό την έννοια ότι παροχή αµοιβής ή άλλου ανάλογου ανταλλάγµατος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να διαπιστωθεί η πρόθεση συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως.

Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι από την ανάγνωση της εφαρµοστέας διατάξεως της οδηγίας προκύπτει ότι το επίρρηµα «ιδίως», το οποίο χρησιµοποιείται σε πολλές γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας αυτής, έχει απαλειφθεί από την ελληνική απόδοση.


Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, για την οµοιόµορφη εφαρµογή και ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου, το κείµενο µιας διατάξεως πρέπει να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται υπό το πρίσµα της αποδόσεώς του στις άλλες επίσηµες γλώσσες. Αν υπάρχουν διαφορές στη µετάφραση, η διάταξη αυτή πρέπει να ερµηνεύεται σε συνάρτηση µε την όλη οικονοµία και τον σκοπό της κανονιστικής ρυθµίσεως στην οποία εντάσσεται.

1Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, σ. 23).

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών και ότι, ως εκ τούτου, η «τηλεοπτική διαφήµιση» πρέπει να υπόκειται σε ορισµένους βασικούς κανόνες και κριτήρια.

Αφετέρου, η «συγκεκαλυµµένη διαφήµιση» αποτελεί, σε σχέση µε την «τηλεοπτική διαφήµιση» αυτοτελή έννοια, για την οποία ισχύουν ειδικά κριτήρια. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο ότι «γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό σκοπό».

Μολονότι η παροχή αµοιβής ή άλλου ανάλογου ανταλλάγµατος αποτελεί κριτήριο για τη διαπίστωση διαφηµιστικού σκοπού, εντούτοις από τον ορισµό που δίδει η οδηγία, καθώς και από την όλη οικονοµία και τον σκοπό της προκύπτει ότι διαφηµιστικός σκοπός µπορεί να υφίσταται ακόµη και ελλείψει αµοιβής. Με άλλα λόγια, η µη καταβολή αµοιβής δεν αποκλείει την ύπαρξη συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως.

Εξάλλου, δεδοµένου ότι είναι δυσχερές ή και, σε ορισµένες περιπτώσεις, αδύνατον να διαπιστωθεί η παροχή αµοιβής ή άλλου ανάλογου ανταλλάγµατος σε σχέση µε τηλεοπτική διαφήµιση η οποία, πάντως, παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως, αν γινόταν δεκτό ότι η καταβολή αµοιβής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της διαπιστώσεως διαφηµιστικού σκοπού, δεν θα εξασφαλιζόταν η προστασία των συµφερόντων των τηλεθεατών και θα καθίστατο άνευ αποτελεσµατικότητας η απαγόρευση της συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582


Side Bar