Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL CS HU LT PL SL BG RO

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 45/11

v Luxemburgu 12. mája 2011

Rozsudok vo veci C-391/09

Malgožata Runevič-Vardyn a Łukasz Paweł Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija a i.

 

Súdny dvor rozhodol o spôsobe zápisu mien a priezvisk občanov Únie v dokumentoch o osobnom stave členského štátu

Právo Únie nebráni odmietnutiu zmeniť priezviská a mená zapísané v dokumentoch o osobnom stave pod podmienkou, že toto odmietnutie nespôsobí dotknutým osobám vážne ťažkosti

M. Runevič-Vardyn sa narodila v roku 1977 vo Vilniuse a je litovská štátna príslušníčka. Patrí k poľskej menšine v Litve. Podľa jej tvrdení jej rodičia dali poľské meno „Małgorzata“ a priezvisko po jej otcovi „Runiewicz“. Ako uviedla, jej rodný list z roku 1977 bol vyhotovený v cyrilike a až v rodnom liste vydanom v roku 2003 bolo jej meno a priezvisko zapísané v litovskej forme ako „Malgožata Runevič“. Rovnaké meno a priezvisko boli uvedené v litovskom pase, ktorý jej bol vydaný v roku 2002.

M. Runevič-Vardyn sa po tom, čo určitý čas žila a pracovala v Poľsku, vydala vo Vilniuse v roku 2007 za poľského štátneho príslušníka Łukasza Pawła Wardyna. V sobášnom liste vydanom Matričným úradom mesta Vilnius je meno „Łukasz Paweł Wardyn“ prepísané vo forme „Lukasz Pawel Wardyn“ – s použitím pravidiel písania litovčiny bez diakritických znamienok. Meno a priezvisko jeho manželky je uvedené vo forme „Malgožata Runevič-Vardyn“ – pokiaľ ide o priezvisko jej manžela pripojené k jej vlastnému priezvisku, iba s použitím litovských písmen, medzi ktoré nepatrí písmeno „W“. Manželia v súčasnosti žijú spolu so synom v Belgicku.

V roku 2007 Malgožata Runevič-Vardyn podala na Matričný úrad mesta Vilnius žiadosť, ktorou sa domáhala, aby jej meno a priezvisko, ako sú uvedené v jej rodnom liste, boli zmenené na „Małgorzata Runiewicz“ a aby jej meno a priezvisko, ako sú uvedené v jej sobášnom liste, boli zmenené na „Małgorzata Runiewicz-Wardyn“. Po tom, ako bolo táto žiadosť zamietnutá, podali manželia žalobu na Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (súd pre prvý obvod mesta Vilnius, Litva). Tento súd sa Súdneho dvora pýta, či právo Únie bráni takej právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že priezviská a mená fyzických osôb môžu byť v dokumentoch o osobnom stave tohto štátu prepísané len vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka.


Súdny dvor v prvom rade zdôrazňuje, že smernica 2000/43/ES1, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, sa neuplatní na situáciu manželov Wardynových, pretože do pôsobnosti tejto smernice nepatrí vnútroštátna právna úprava týkajúca sa zápisu priezvisk a mien v dokumentoch o osobnom stave. V tejto súvislosti je síce pravda, že smernica odkazuje vo všeobecnosti na prístup k tovaru a službám, ktoré sú k dispozícii verejnosti, ako aj na dodávanie tovaru a poskytovanie služieb, nemožno sa však domnievať, že taká vnútroštátna právna úprava patrí v zmysle tohto ustanovenia pod pojem „služba“.

Okrem toho, s ohľadom na ustanovenia Zmluvy týkajúce sa občianstva únie Súdny dvor pripomína, že hoci pravidlá upravujúce zápis priezviska a mena osoby v dokumentoch o osobnom stave patria za súčasného stavu práva Únie do právomoci členských štátov, tieto štáty musia pri vykonávaní danej právomoci dodržiavať právo Únie a najmä ustanovenia Zmluvy týkajúce sa práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktoré je priznané každému občanovi Únie.

1Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23).

Súdny dvor uvádza, že meno a priezvisko osoby sú základným prvkom jej identity a súkromného života, ktorých ochrana je zaručená Chartou základných práv Európskej únie, ako aj Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súdny dvor rozhodol v súvislosti so žiadosťou Malgožaty Runevičovej-Vardynovej o zmenu jej mena a rodného priezviska v litovskom rodnom a sobášnom liste. Ak sa občan Únie premiestni do iného členského štátu a následne uzavrie manželstvo s príslušníkom tohto iného členského štátu, okolnosť, že priezvisko občana, ktoré mal pred uzavretím manželstva, a jeho meno môžu byť zmenené a prepísané do dokumentov o osobnom stave štátu pôvodu len s použitím písmen tohto členského štátu, nemôže predstavovať menej priaznivé zaobchádzanie ako v prípade, ak by nevyužil možnosť voľného pohybu osôb. Preto neexistencia takého práva nemôže odradiť občana Únie od výkonu práv na voľný pohyb, ktoré mu priznáva Zmluva, čiže v danom rozsahu nepredstavuje obmedzenie.

Pokiaľ ide o žiadosť manželov o zmenu pripojeného priezviska Ł. Wardyna k rodnému priezvisku jeho manželky v litovskom sobášnom liste (t. j. Wardyn namiesto Vardyn), Súdny dvor nevylučuje, že také odmietnutie by mohlo spôsobiť dotknutým osobám ťažkosti. Aby také odmietnutie predstavovalo obmedzenie slobôd priznaných Zmluvou, musí spôsobiť dotknutým osobám „vážne ťažkosti“ správneho, profesionálneho a súkromného charakteru. Vnútroštátnemu súdu prináleží rozhodnúť, či môže odmietnutie zmeniť spoločné priezvisko manželov spôsobiť dotknutým osobám také ťažkosti. Ak to tak je, ide o obmedzenie slobôd, ktoré sú v Zmluve priznané každému občanovi Únie. Vnútroštátny súd musí tiež rozhodnúť, či za týchto okolností zachováva také zamietnutie spravodlivú rovnováhu medzi existujúcimi záujmami, t. j. na jednej strane právom manželov na rešpektovanie ich súkromného a rodinného života a na druhej strane legitímnou ochranou úradného štátneho jazyka a tradícií dotknutým členským štátom. Súdny dvor dospel k záveru, že v tomto prípade neprimeranosť odmietnutia žiadostí o zmenu, ktoré na tieto účely podali manželia, by prípadne mohla vyplývať zo skutočnosti, že Matričný úrad mesta Vilnius prepísal dané priezvisko v prípade Ł. Wardyna v súlade s príslušnými poľskými pravidlami písania.


Pokiaľ ide o žiadosť Ł. Wardyna o zápis jeho mien v litovskom sobášnom liste vydanom Matričným úradom mesta Vilnius vo forme, ktorá je v súlade s poľskými pravidlami písania, t. j. „Łukasz Paweł“ (a nie Lukasz Pawel), Súdny dvor zistil, že rozdiel medzi litovským a poľským zápisom spočíval vo vynechaní diakritických znamienok, ktoré sa v litovskom jazyku nepoužívajú. V danej súvislosti Súdny dvor uviedol, že pri veľkom množstve činností každodenného života sa diakritické znamienka často vynechávajú z technických dôvodov (spojených najmä s objektívnymi obmedzeniami vyplývajúcimi z počítačových systémov). Navyše osoba, ktorá neovláda cudzí jazyk, často nepozná význam diakritických znamienok. Je preto málo pravdepodobné, aby samotné vynechanie takých znamienok mohlo spôsobiť dotknutej osobe skutočné a vážne ťažkosti tak, že by vznikali pochybnosti s ohľadom na jej identitu či autentickosť dokumentov, ktoré predkladá. Súdny dvor teda rozhodol, že odmietnutie zmeniť sobášny list občana Únie, ktorý je príslušníkom iného členského štátu, spôsobom, aby jeho mená boli prepísané v tomto liste s takými diakritickými znamienkami, ako sú tie, ktoré boli uvedené v dokumentoch o osobnom stave vydaných členským štátom jeho pôvodu, a vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka jeho štátu, nepredstavuje obmedzenie slobôd, ktoré sú v Zmluve priznané každému občanovi Únie.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „ Europe by Satellite “ (+32) 2 2964106


Side Bar