Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Rozsudek ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08

Google France & Google Inc. a další v. Louis Vuitton Malletier a další

Společnost Google neporušila právo ochranných známek tím, že inzerentům umožnila získat koupí klíčová slova odpovídající ochranným známkám jejich soutěžitelů

Inzerenti si prostřednictvím takových klíčových slov nemohou nechat zajistit, aby společnost Google zobrazila inzerci, která neumožňuje uživatelům internetu snadno pochopit, od kterého podniku pocházejí výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká.

Právo Společenství upravující ochranné známky1za určitých podmínek opravňuje majitele ochranných známek zakázat třetím osobám užívání označení totožných s jejich ochrannými známkami či těmto ochranným známkám podobných pro výrobky či služby, které jsou totožné s výrobky či službami, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány, či těmto výrobkům nebo službám podobné.

Společnost Google provozuje internetový vyhledávač. Jestliže uživatel internetu provede vyhledávání prostřednictvím jednoho či několika klíčových slov, vyhledávač zobrazí internetové stránky, které podle všech okolností nejlépe odpovídají těmto klíčovým slovům v sestupném pořadí podle relevance. Jde o takzvané „přirozené“ výsledky vyhledávání.

Společnost Google krom toho nabízí placenou optimalizaci pro vyhledávače nazvanou „AdWords“. Tato optimalizace umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu nechat si zajistit, aby se prostřednictvím výběru jednoho či několika klíčových slov v případě shody mezi tímto či těmito slovy a slovem či slovy obsaženými v zadání, které uživatel internetu vložil do vyhledávače, objevil reklamní odkaz na jeho internetovou stránku, ke kterému je připojeno reklamní sdělení. Tato inzerce se objeví v kolonce „sponzorované odkazy“, která je zobrazena buď v pravé části obrazovky napravo od přirozených výsledků vyhledávání, anebo v horní části obrazovky nad těmito výsledky.

Společnost Vuitton, která je majitelkou ochranné známky Společenství „Vuitton“ a národních francouzských ochranných známek „Louis Vuitton“ a „LV“, společnost Viaticum, která je majitelkou francouzských ochranných známek „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ a „BDV“, jakož i P.-A. Thonet, který je majitelem francouzské ochranné známky „Eurochallenges“, zjistili, že při užívání vyhledávače Google se při zadání výrazů tvořících tyto ochranné známky uživateli internetu v kolonce „sponzorované odkazy“ objeví odkazy na internetové stránky nabízející napodobeniny výrobků společnosti Vuitton a na internetové stránky soutěžitelů společností Viaticum a Centre national de recherche en relations humaines. Tyto společnosti a P.-A. Thonet tedy proti společnosti Google podali žalobu k soudu za účelem určení, že tato společnost poškodila jejich ochranné známky.


Cour de cassation, který rozhoduje v posledním stupni v řízeních zahájených majiteli ochranných známek proti společnosti Google, se Soudního dvora táže, zda je legální užívání označení odpovídajících ochranným známkám jako klíčových slov v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače, aniž by k tomu majitelé těchto ochranných známek dali svůj souhlas.

1 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

K užívání klíčových slov, která odpovídají ochranným známkám jiné osoby, v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače

Soudní dvůr poznamenává, že inzerent tím, že koupí získá optimalizaci pro vyhledávače a vybere jakožto klíčové slovo označení odpovídající ochranné známce jiné osoby s cílem nabízet uživatelům internetu alternativu k výrobkům nebo službám uvedeného majitele, užívá toto označení pro své výrobky nebo služby. V případě poskytovatele optimalizace pro vyhledávače, který umožňuje inzerentům vybrat označení totožná s ochrannými známkami jakožto klíčová slova, tato označení ukládá a zobrazuje inzerci svých zákazníků prostřednictvím těchto klíčových slov, tomu tak však není.

Soudní dvůr upřesňuje, že užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou majitele třetí osobou přinejmenším znamená, že třetí osoba označení užívá v rámci vlastní obchodní komunikace. Poskytovatel optimalizace pro vyhledávače umožňuje svým zákazníkům, a sice inzerentům, aby užívali označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami, aniž by sám uvedená označení užíval.

Byla-li ochranná známka užívána jako klíčové slovo, majitel této ochranné známky nemůže tedy vůči společnosti Google uplatňovat výlučné právo, které vyvozuje ze své ochranné známky. Toto právo může naproti tomu uplatnit vůči inzerentům, kteří si prostřednictvím klíčového slova odpovídajícího jeho ochranné známce nechají zajistit, že společnost Google zobrazí inzerci, která průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, od kterého podniku pocházejí výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká.

V takové situaci, která se vyznačuje okolností, že se předmětná inzerce objeví okamžitě po zadání ochranné známky jakožto slova vyhledávaného dotyčným uživatelem internetu a je zobrazená v okamžiku, kdy se ochranná známka jakožto vyhledávané slovo na obrazovce rovněž objevuje, se uživatel internetu může zmýlit ohledně původu dotčených výrobků nebo služeb. Dochází tedy k zásahu do funkce ochranné známky spočívající v tom, aby byl spotřebitelům zaručen původ výrobku nebo služby („funkce označení původu“ ochranné známky).

Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby v každém jednotlivém případě posoudil, zda se skutkové okolnosti sporu, který mu je předložen, vyznačují takovým zásahem nebo nebezpečím takového zásahu do funkce označení původu.


Pokud jde o skutečnost, že inzerenti na internetu užívají označení odpovídající ochranné známce jiné osoby jakožto klíčové slovo za účelem zobrazení reklamních sdělení, Soudní dvůr má dále za to, že toto užívání může mít určitý dopad na reklamní používání uvedené ochranné známky jejím majitelem, jakož i na jeho obchodní strategii. Tyto dopady užívání označení totožného s ochrannou známkou třetími osobami však samy o sobě nepředstavují zásah do „reklamní funkce“ ochranné známky.

K odpovědnosti poskytovatele optimalizace pro vyhledávače

Soudní dvůr byl rovněž dotazován ve věci odpovědnosti takového provozovatele, jako je společnost Google, pokud jde o data svých zákazníků, která ukládá na svůj server.

Otázky odpovědnosti jsou upraveny vnitrostátním právem. Právo Unie stanoví nicméně omezení odpovědnosti ve prospěch poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informační společnosti2.

Pokud jde o otázku, zda optimalizace pro internetové vyhledávače, jako je „AdWords“, představuje službu informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných inzerentem, a tudíž se na poskytovatele optimalizace pro internetové vyhledávače vztahuje omezení odpovědnosti, Soudní dvůr uvedl, že přísluší předkládajícímu soudu, aby přezkoumal, zda role vykonávaná tímto poskytovatelem je neutrální v rozsahu, v němž je jeho chování čistě technické, automatické a pasivní, což znamená, že nezná ani nekontroluje data, která ukládá.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).

Jestliže se ukáže, že aktivní roli nehrál, nemůže být tento poskytovatel odpovědný za data, která uložil na žádost inzerenta, s výjimkou případu, kdy poté, co se dozvěděl o protiprávním charakteru těchto dat nebo činností tohoto inzerenta, uvedená data neprodleně neodstranil nebo k nim neznemožnil přístup.

 

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat totožný problém.

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite ((+32) 2 2964106


Side Bar