Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL HU PL SK BG RO

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 65/09

16. července 2009

Stanovisko generální advokátky ve věci C-325/08

Olympique Lyonnais v. Olivier Bernard & Newcastle United

GENERÁLNÍ ADVOKÁTKA ELEANOR SHARPSTON MÁ ZA TO, ŽE PRAVIDLA, KTERÁ VYŽADUJÍ, ABY FOTBALOVÝ KLUB UZAVÍRAJÍCÍ SMLOUVU S MLADÝM HRÁČEM NAHRADIL JINÉMU KLUBU, JENŽ TOHOTO HRÁČE VYCVIČIL, NÁKLADY NA JEHO VÝCVIK, MOHOU BÝT ODŮVODNĚNÁ

Tato náhrada nákladů by však byla přiměřená pouze tehdy, pokud by se vypočítávala jako poměrná částka z celkových nákladů klubu na výcvik a rozdělovala se vhodným způsobem mezi všechny kluby, které se podílely na výcviku hráče.

V roce 1997 uzavřel Olivier Bernard s francouzským fotbalovým klubem Olympique Lyonnais tříletou smlouvu o výcviku v kategorii „espoir“ (mladý talentovaný hráč). Na konci smluvního období se rozhodl nepřijmout nabídku na uzavření profesionální smlouvy s tímto francouzským klubem a místo toho podepsal smlouvu s anglickým klubem Newcastle United.

Francouzská Charta profesionálního fotbalu v té době vyžadovala, aby hráči kategorie „espoir“ – talentovaní hráči ve věku od 16 do 22 let, se kterými profesionální kluby uzavřely smlouvy o výcviku – podepsali na konci tohoto výcviku smlouvu profesionálního hráče s klubem, který je vycvičil, jestliže jim to tento klub nabídne. Pokud se rozhodli, že takovouto nabídku nepřijmou, nemohli po dobu následujících tří let uzavřít smlouvu s jiným francouzským klubem, aniž by k tomu získali souhlas klubu, který je vycvičil.

Klub Olympique Lyonnais podal na Oliviera Bernarda a Newcastle United žalobu k francouzskému soudu, v níž požadoval zaplacení 53 357,16 eura – částky odpovídající ročnímu platu, který by O. Bernard obdržel, kdyby byl uzavřel smlouvu s Olympique Lyonnais.

Prvoinstanční soud přiznal klubu Olympique Lyonnais polovinu požadované částky, kterou měli O. Bernard a Newcastle United zaplatit společně a nerozdílně. Po úspěšném odvolání O. Bernarda a klubu Newcastle United podal Olympique Lyonnais kasační opravný prostředek k francouzskému Kasačnímu soudu. Kasační soud se dotázal Soudního dvora, zda ustanovení, jež by od hráčů, kteří absolvovali výcvik a poté uzavřeli smlouvu profesionálního hráče s klubem v jiném členském státě, požadovalo zaplacení náhrady škody, omezuje volný pohyb pracovníků, a tudíž porušuje zásadu zaručenou Smlouvou o ES, a dále, zda by v případě kladné odpovědi na tuto otázku mohlo být toto omezení odůvodněno potřebou podporovat nábor a výcvik mladých profesionálních hráčů.


Podle názoru generální advokátky Eleanor Sharpston je zřejmé, že takovéto ustanovení, podle kterého může být hráči kategorie „espoir“, jenž po svém výcviku uzavře smlouvu profesionálního hráče s klubem v jiném členském státě, uloženo zaplacení náhrady škody, představuje omezení volného pohybu pracovníků.

Uvádí, že sport podléhá právu Společenství v rozsahu, v němž představuje hospodářskou činnost. Placené zaměstnání profesionálních hráčů fotbalu je takovouto činností. Dále se zákaz omezení volného pohybu pracovníků uplatní na kolektivní úpravy zaměstnaneckých poměrů, včetně pravidel fotbalových svazů. Konečně generální advokátka připomíná, že pravidla mohou omezit volný pohyb i tehdy, jsou-li uplatňována bez ohledu na státní příslušnost, a že pravidla, která vyžadují, aby si fotbalové kluby v případě přestupu profesionálního hráče vzájemně uhrazovaly náklady na přestup, výcvik a podporu těchto hráčů, představují v zásadě překážku volného pohybu pracovníků.

Ohledně možného ospravedlňujícího důvodu pro takovéto omezení generální advokátka poznamenává, že uvedená pravidla zajišťují, aby kluby nebyly od náboru a výcviku odrazovány vyhlídkou, že budou jejich investice zužitkovány ve prospěch jiného klubu, aniž by za to obdržely jakékoli odškodnění. Vzhledem ke společenskému význam fotbalu a konsensu široké veřejnosti, že je třeba podporovat nábor a výcvik mladých hráčů, si lze podle názoru generální advokátky Eleanor Sharpston dobře představit, že by pravidla stanovící odškodnění klubů za jejich investice do výcviku mladých hráčů mohla být odůvodněna veřejným zájmem.

Domnívá se však, že předmětná francouzská úprava jde nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto účelu ohledně přiznané náhrady škody. Vhodné a přiměřené může být pouze opatření, které kluby odškodňuje způsobem odpovídajícím jejich skutečným nákladům. Odškodnění vycházející z předpokládaných budoucích výdělků hráče nebo předpokládaného ušlého zisku klubu není tudíž přijatelné, ani není relevantní pokud jde o cíl podpory náboru nebo výcviku mladých hráčů.

Eleanor Sharpston k tomu dodává, že jelikož pouze malý zlomek z celkového počtu hráčů absolvujících výcvik nastoupí úspěšnou profesionální dráhu, bylo by vhodné, aby se odškodnění nevypočítávalo na základě skutečných nákladů na výcvik určitého konkrétního hráče, ale jako podíl z celkových nákladů klubu na výcvik. Krom toho by mělo být případné odškodnění v případě, kdy se na výcviku určitého hráče podílelo více klubů, vhodně rozděleno mezi všechny tyto kluby. Generální advokátka dospívá nakonec k závěru, že požadavek, aby hráč absolvující výcvik sám uhradil část příslušného odškodnění, není nepřiměřený, ovšem jen za podmínky, že za základ pro výpočet odškodnění nebudou v tomto případě vzaty celkové náklady na výcvik vynaložené daným klubem, ale pouze náklady na výcvik tohoto konkrétního hráče.

UPOZORNĚNÍ: Stanovisko generálního advokáta nezavazuje Soudní dvůr. Posláním generálních advokátů je navrhovat Soudnímu dvoru zcela nezávisle právní řešení ve věci, která je jim přidělena. Poté začne porada soudců Soudního dvora Evropských společenství v projednávané věci. Rozsudek bude vydán později.


Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Dostupné jazyky: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT RO SK

Úplné znění stanoviska se nachází na internetové stránce Soudního dvora

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-

Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vyhlášení.

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028

Obrazové záznamy ze slavnostního zasedání jsou dostupné na EBS „Europe by Satellite”,

službě poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisku a komunikace,

L – 2920 Lucemburk,Tel: (00352) 4301 35177, Fax: (00352) 4301 35249

nebo B-1049 Brusel, Tel: (0032) 2 29 64106, Fax: (0032) 2 29 65956


Side Bar