Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL HU PL SK RO

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 48/09

4. června 2009

Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-22/08 a C-23/08

Vatsouras a Koupatantze / ARGE Nürnberg 900

UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÝ SI VYTVOŘIL SKUTEČNÉ VAZBY NA TRH PRÁCE URČITÉHO ČLENSKÉHO STÁTU, MŮŽE MÍT NÁROK NA FINANČNÍ DÁVKU URČENOU KE ZJEDNODUŠENÍ PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ

Nezávisle na své kvalifikaci ve vnitrostátním právu není takováto dávka „dávkou sociální pomoci“, kterou by členské státy mohly uchazečům o zaměstnání odepřít

Sozialgericht Nürnberg se Soudního dvora tázal na možnost vyloučit uchazeče o zaměstnání z jiných členských států z pobírání některých finančních dávek. Tato otázka vyvstává v rámci sporů mezi dvěma řeckými státními příslušníky na straně jedné a Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (úřad práce města Norimberk) na straně druhé, týkajících se odnětí základních dávek pro uchazeče o zaměstnání, které uvedení žalobci v původním řízení pobírali.

Sozialgericht měl za to, že oba žalobci neměli v rozhodné době nárok na zvláštní zajištění pro „pracovníky“, protože profesní činnost „drobného rozsahu vykonávaná po krátkou dobu“ prvním žalobcem, A. Vatsourasem, byla „nedostatečná pro zajištění jeho obživy“ a protože činnost vykonávaná J. Koupatantzem „trvala jen o něco déle než jeden měsíc“. Podle směrnice Společenství o svobodě pohybu občanů Evropské unie 1 není totiž členský stát povinen přiznat dávku sociální pomoci občanům, kteří nejsou ekonomicky aktivní. Sozialgericht se nicméně ptá, zda je tato výjimka slučitelná se zásadou rovného zacházení zaručenou právem Společenství.

Ve svém rozsudku z dnešního dne Soudní dvůr nejprve vyzval Sozialgericht, aby situaci žalobců přezkoumal ve světle jeho judikatury týkající se postavení pracovníka. Nezávisle na omezené výši odměny a krátké době trvání profesní činnosti není totiž možné vyloučit, že tato činnost může být na základě celkového posouzení dotčeného pracovního poměru považována vnitrostátními orgány za skutečnou a efektivní, a dovolí tak přiznat osobě, která ji vykonává, postavení „pracovníka“.

1 Článek 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, Úř. věst. 2004, L 229, s. 35, L 197, s. 34, jakož i Úř. věst. 2007, L 204, s. 28.

V případě, že by Sozialgericht dospěl k závěru, že A. Vatsouras a J. Koupatantze mají postavení pracovníků, posledně uvedení by podle dotčené směrnice 2 měli po dobu alespoň šesti měsíců od ztráty svého zaměstnání nárok na požadované dávky.

Následně Soudní dvůr zkoumal možnost odmítnout dávky sociální pomoci uchazečům o zaměstnání, kteří nemají postavení pracovníků. V této souvislosti připomněl, že vzhledem k zavedení občanství Unie mají uchazeči o zaměstnání pro účely uplatnění finanční dávky určené ke zjednodušení přístupu na trh práce právo na rovné zacházení.


Je však legitimní, že členský stát takovouto dávku přizná pouze uchazečům o zaměstnání, kteří mají skutečnou vazbu na trh práce tohoto státu. Existenci takovéto vazby je možné ověřit zejména zjištěním, že dotčená osoba během přiměřeně dlouhé doby efektivně a skutečně hledala zaměstnání v dotčeném členském státě.

Z toho vyplývá, že občané Unie, kteří si vytvořili skutečné vazby na trh práce jiného členského státu, mohou mít nárok na finanční dávku, která je nezávisle na své kvalifikaci ve vnitrostátním právu určena k tomu, aby zjednodušila přístup na trh práce.

Je na příslušných vnitrostátních orgánech, a případně na vnitrostátních soudech, aby nejen určily existenci skutečné vazby na trh práce, nýbrž aby rovněž analyzovaly základní znaky dotčené dávky. Cíl dávky musí být zkoumán na základě jejích výsledků, a ne na základě její formální struktury.

Soudní dvůr upřesnil, že podmínka, jaká je pro základní dávky pro uchazeče o zaměstnání stanovena v Německu, podle níž musí být žadatel schopen vykonávat profesní činnost, by mohla představovat indicii, že je dávka určena k tomu, aby zjednodušila přístup k zaměstnání.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Dostupné jazyky: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL PT RO SK SV

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-22/08

Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vyhlášení.

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028

2 Článek 7 odst. 3 písm. c) směrnice 2004/38/ES.


Side Bar