Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU SK

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 46/09

4. června 2009

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-243/08

Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Győrfi

VNITROSTÁTNÍ SOUD MUSÍ POSOUDIT Z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI ZNEUŽÍVAJÍCÍ CHARAKTER KLAUZULE OBSAŽENÉ VE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ MEZI SPOTŘEBITELEM A PRODÁVAJÍCÍM ZBOŽÍ NEBO POSKYTOVATELEM SLUŽEB

Směrnice o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách 1 stanoví, že zneužívající klauzule použité ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem nejsou pro spotřebitele závazné.

V prosinci 2004 uzavřela pí Sustikné Győrfi se společností Pannon účastnickou smlouvu na poskytování služeb mobilní telekomunikace. Podpisem smlouvy souhlasila S. Győrfi rovněž se všeobecnými smluvními podmínkami společnosti, ve kterých se mimo jiné stanoví, že pro veškeré spory související s účastnickou smlouvou je příslušný Budaörsi Városi Bíróság (městský soud v Budaörs, Maďarsko), který je soudem, v jehož obvodu má sídlo společnost Pannon.

Vzhledem k tomu, že S. Győrfi neplnila své smluvní povinnosti, předložila Pannon věc Budaörsi Városi Bíróság, který konstatoval, že se trvalé bydliště účastnice telefonní sítě, která pobírá invalidní důchod, nachází v Dombegyház, tedy 275 kilometrů od Budaörs, a to s velmi omezenými možnostmi dopravy mezi oběma místy.

Maďarský soud rovněž uvedl, že podle ustanovení maďarského občanského soudního řádu je v případě, kdy není v účastnické smlouvě sjednána příslušnost soudu, místně příslušným soud, ve kterém se nachází bydliště této účastnice telefonní sítě.

Za těchto podmínek Budaörsi Városi Bíróság, jenž byl na pochybách ohledně případně zneužívajícího charakteru klauzule účastnické smlouvy o soudní příslušnosti, položil Soudnímu dvoru otázky ohledně výkladu směrnice. Chtěl především vědět, zda musí při ověřování své místní příslušnosti posoudit i bez návrhu zneužívající charakter této klauzule.

Soudní dvůr nejprve připomíná, že ochrana, kterou směrnice přiznává spotřebitelům, se vztahuje na případy, ve kterých spotřebitel, který s prodávajícím nebo poskytovatelem uzavřel smlouvu obsahující zneužívající klauzuli, nenapadne zneužívající charakter této klauzule buď proto, že si svých práv není vědom, nebo proto, že je odrazen od jejich uplatnění z důvodu nákladů, které by vyvolalo soudní řízení.

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).

V důsledku toho se role vnitrostátního soudu v oblasti ochrany spotřebitelů neomezuje na pouhou možnost vyslovit se k případně zneužívajícímu charakteru určité smluvní klauzule, nýbrž zahrnuje rovněž povinnost posoudit tuto otázku z úřední povinnosti, pokud má za tímto účelem k dispozici nezbytné informace o právním a skutkovém stavu, a to včetně případu, kdy řeší svou vlastní místní příslušnost.

Považuje-li vnitrostátní soud takovouto klauzuli za zneužívající, zdrží se jejího použití s výjimkou případu, kdy spotřebitel poté, co byl soudem upozorněn, nemá v úmyslu napadnout její zneužívající charakter a dovolávat se její nezávaznosti.

Stejně tak není se směrnicí slučitelné vnitrostátní ustanovení, které stanoví, že spotřebitel není zneužívající klauzulí vázán pouze v případech, kdy ji úspěšně napadl u vnitrostátního soudu. Takový výklad totiž vylučuje možnost, aby vnitrostátní soud posoudil zneužívající charakter smluvní klauzule z úřední povinnosti.

Soudní dvůr dále uvádí, že klauzule obsažená ve smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a poskytovatelem nebo prodávajícím, která byla do smlouvy vložena, aniž byla předmětem individuálního vyjednávání, a která zakládá výlučnou příslušnost soudu, v jehož obvodu se nachází sídlo poskytovatele nebo prodávajícího, může být považována za zneužívající.

Soud, který je takto určen, se totiž pravděpodobně bude nacházet daleko od bydliště spotřebitele, což může ztížit jeho možnost dostavit se k soudu. U sporů týkajících se nižších částek mohou být náklady spotřebitele na dostavení se k soudu odrazující a vést k tomu, že se spotřebitel vzdá všech možností podat žalobu k soudu nebo všech možností hájit svá práva.

Nakonec Soudní dvůr uvedl, že je na maďarském soudu, aby ve světle okolností vlastních projednávanému případu posoudil, zda musí být klauzule o soudní příslušnosti obsažená v účastnické smlouvě uzavřené mezi S. Győrfi a společností Pannon kvalifikována jako zneužívající.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Dostupné jazyky: ES CS DE EL EN FR IT HU PT SK

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-

Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vyhlášení.

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


Side Bar