Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 18/09

5. marec 2009

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-222/07

UTECA / Administración General del Estado

ČLENSKÝ ŠTÁT MÔŽE PREVÁDZKOVATEĽOM TELEVÍZNEHO VYSIELANIA ULOŽIŤ POVINNOSŤ VYHRADIŤ ČASŤ Z ICH PREVÁDZKOVÝCH PRÍJMOV NA FINANCOVANIE EURÓPSKYCH KINEMATOGRAFICKÝCH A TELEVÍZNYCH FILMOV

Vnútroštátna právna úprava, ktorá môže rovnako stanoviť osobitnú sadzbu pre financovanie diel, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov tohto členského štátu

Španielska vnútroštátna právna úprava, ktorá preberá do svojho právneho poriadku smernicu o televíznom vysielaní 1 , ukladá prevádzkovateľom televízneho vysielania povinnosť vyhradiť 5 % z ich prevádzkových príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom roku na financovanie tvorby európskych dlhometrážnych a krátkometrážnych kinematografických, ako aj televíznych filmov. 60 % z uvedeného financovania musí byť určených na tvorbu diel, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov Španielska.

Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (združenie komerčných prevádzkovateľov televízneho vysielania, ďalej len „UTECA“) podalo na Tribunal Supremo žalobu, v ktorej navrhuje určiť, že uvedená vnútroštátna právna úprava nie je uplatniteľná z dôvodu, že porušuje právo Spoločenstva.

Tento vnútroštátny súd sa rozhodol položiť Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky s cieľom overiť zlučiteľnosť vnútroštátnej španielskej úpravy so smernicou o televíznom vysielaní, ako aj s niektorými ustanoveniami Zmluvy.

Súdny dvor pripomenul, že členské štáty sú oprávnené prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá obsiahnuté v smernici. Pri výkone tejto právomoci sú však povinné rešpektovať základné slobody zaručené Zmluvou.

Súdny dvor v prvom rade konštatuje, že opatrenie prijaté Španielskom, pokiaľ stanovuje osobitnú sadzbu pre financovanie diel, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov tohto členského štátu, predstavuje obmedzenie viacerých základných slobôd, a to slobodného poskytovania služieb, slobody usadiť sa, voľného pohybu kapitálu a voľného pohybu pracovníkov. Takéto obmedzenie základných slobôd môže byť však odôvodnené, ak sa opiera o naliehavé dôvody všeobecného záujmu, pokiaľ je spôsobilé zabezpečiť dosiahnutie cieľa, ktorý sleduje, a pokiaľ nejde nad rámec tohto, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.


1 Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, s. 23; Mim. vyd. 06/001, s. 224), zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1997.

V prejednávanej veci sa Súdny dvor domnieva, že kultúrne dôvody ochrany mnohojazyčnosti v Španielsku, o ktoré sa dotknuté opatrenie opiera, sú naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu. Keďže toto opatrenie ukladá povinnosť finančne prispievať na tvorbu kinematografických a televíznych filmov, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov tohto členského štátu, javí sa ako spôsobilé zabezpečiť dosiahnutie takéhoto cieľa. Navyše takéto opatrenie nejde nad rámec toho, čo je na dosiahnutie sledovaného cieľa nevyhnutné. Skutočnosť, že jazykové kritérium by mohlo predstavovať zvýhodnenie pre spoločnosti, ktoré majú z financovania prospech, a ktoré sú prevažne filmovými produkčnými spoločnosťami usadenými v tomto členskom štáte, nemôže byť sama o sebe dôkazom neprimeranosti dotknutého opatrenia bez toho, aby sa vytratil jej zmysel, a to uznanie cieľa sledovaného členským štátom chrániť a podporovať jeden alebo viaceré úradné jazyky, za naliehavý dôvod všeobecného záujmu.

Súdny dvor dospel k záveru, že právu Spoločenstva neodporuje opatrenie prijaté členským štátom, ktoré prevádzkovateľom televízneho vysielania ukladá povinnosť vyhradiť 5 % z ich prevádzkových príjmov na predbežné financovanie európskych kinematografických a televíznych filmov, a presnejšie vyhradiť 60 % z uvedených 5 % na diela, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov tohto členského štátu.

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť takéhoto opatrenia s právnou úpravou v oblasti štátnej pomoci, Súdny dvor po pripomenutí podmienok, ktoré musia byť splnené, aby financovanie bolo možné považovať za štátnu pomoc, v prejednávanej veci konštatoval, že zvýhodnenie, ktoré filmovému priemyslu zabezpečuje dotknuté opatrenie nebolo poskytnuté priamo štátom alebo prostredníctvom verejnej, či súkromnej inštitúcie, ktorú tento štát zriadil alebo poveril. Takéto zvýhodnenie totiž vyplýva zo všeobecnej právnej úpravy, ktorá zaväzuje tak verejných, ako aj súkromných prevádzkovateľov televízneho vysielania. Navyše, ak sa predmetné opatrenie uplatní na verejných prevádzkovateľov televízneho vysielania, nič nenasvedčuje tomu, že by dotknuté zvýhodnenie záviselo od kontroly týchto prevádzkovateľov vykonávanej verejnou mocou alebo príkazov udeľovaných verejnou mocou.

Súdny dvor dospel k záveru, že opatrenie prijaté v tejto veci nie je štátnou pomocou poskytnutou v prospech filmového priemyslu.


Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, SK

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:

  http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-222/07

Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ.

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028

Obrazové záznamy zo zasadnutia sú k dispozícii na EBS „Europe by Satellite“; túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie, L - 2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249 alebo B-1049 Brusel, tel: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956


Side Bar