Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU SK

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 18/09

5 marca 2009 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-222/07

UTECA / Administración General del Estado

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE MOŻE NAŁOŻYĆ NA OPERATORÓW TELEWIZYJNYCH OBOWIĄZEK PRZEZNACZANIA CZĘŚĆI SWOICH PRZYCHODÓW NA FINANSOWANIE EUROPEJSKICH FILMÓW I TELEWIZJI

Ustawodawstwo krajowe może również przewidywać określoną stawkę finansowania, przeznaczoną na utwory, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego

Ustawodawstwo hiszpańskie transponujące dyrektywę dotyczącą telewizyjnej działalności transmisyjnej 1 nakłada na operatorów telewizyjnych obowiązek przeznaczania 5% kwoty swoich przychodów za poprzedni rok na finansowanie europejskich długo- i krótkometrażowych filmów kinowych oraz filmów telewizyjnych. 60% tego finansowania ma być przeznaczone na utwory, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych Hiszpanii.

Unión de Television Comerciales Asociadas (UTECA) wniosła skargę do Tribunal Supremo żądając odmowy zastosowania wspomnianego ustawodawstwa oraz podnosząc, że narusza ono prawo wspólnotowe.

Sąd ten postanowił skierować do Trybunału pytania prejudycjalne w celu zweryfikowania zgodności ustawodawstwa hiszpańskiego z dyrektywą dotyczącą telewizyjnej działalności transmisyjnej oraz niektórymi postanowieniami traktatu.

Trybunał przypomniał, że państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowych lub surowszych przepisów, aniżeli przepisy dyrektywy. Jednakże kompetencja ta powinna być wykonywana z poszanowaniem podstawowych swobód gwarantowanych traktatem.

W pierwszej kolejności Trybunał stwierdził, że środek podjęty przez Hiszpanię, w zakresie, w jakim przewiduje konkretny procent finansowania przeznaczony na utwory, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego, stanowi ograniczenie większej ilości swobód podstawowych, mianowicie swobody świadczenia usług, swobody przedsiębiorczości, swobody przepływu kapitału i swobody przepływu pracowników. Jednakże takie ograniczenie gwarantowanej w traktacie podstawowej swobody może być uzasadnione, o ile odpowiada nadrzędnym względom interesu ogólnego, jeżeli jest odpowiednie do zapewnienia osiągnięcia zamierzonego celu i nie wykracza poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia.


1 Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298, s. 23), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r.

W niniejszej sprawie Trybunał stwierdził, ze względy kulturowe, polegające na ochronie wielojęzyczności w Hiszpanii, na których oparty został sporny środek, stanowią nadrzędny wzgląd interesu ogólnego. Środek zobowiązujący do inwestowania w filmy kinowe oraz telewizyjne, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego, jest zatem odpowiedni dla zagwarantowania realizacji tego celu. Ponadto środek ten nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Okoliczność, że kryterium językowe może przysparzać korzyść przedsiębiorstwom będącym beneficjentami tego finansowani, które są głównie przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją filmową, mającymi siedzibę w tym państwie członkowskim, nie stanowi sama w sobie dowodu nieproporcjonalnego charakteru spornego środka. W przeciwnym razie podważony zostałby sens uznania za nadrzędny wzgląd interesu ogólnego celu zamierzonego przez państwo członkowskie, polegającego na ochronie i promowaniu jednego lub większej ilości jego języków urzędowych.

Trybunał stwierdził, że prawo wspólnotowe nie stoi na przeszkodzie podjęciu przez państwo członkowskie środka nakładającego na operatorów telewizyjnych obowiązek przeznaczania 5 % swoich przychodów na prefinansowanie europejskich filmów kinowych oraz filmów telewizyjnych, a dokładniej 60% ze wspomnianych 5% na utwory, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do zgodności tego środka z uregulowaniami w dziedzinie pomocy państwa Trybunał, po przypomnieniu warunków, jakie musi spełnić finansowanie, aby zostało uznane za pomoc państwa, stwierdził, że w niniejszej sprawie przywilej, jaki sporny środek przyznaje przemysłowi filmowemu, nie jest przyznany bezpośrednio przez państwo lub za pośrednictwem organizacji publicznej lub prywatnej, wskazanej lub utworzonej przez to państwo. Przywilej ten wynika w istocie z ustawodawstwa powszechnego, nakładającego obowiązek finansowania na operatorów telewizyjnych, należących tak do sektora publicznego, jak i prywatnego. Ponadto w zakresie, w jakim sporny środek stosuje się do operatorów telewizji publicznej, nie stanowi on odnośnego przywileju zależnego od kontroli tych operatorów sprawowanej przez organy publiczne lub wytycznych udzielanych tym operatorom przez owe organy.

Trybunał orzekł, że środki podjęte w niniejszej sprawie nie stanowią pomocy państwa na rzecz przemysłu filmowego.


Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, SK

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-222/07

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z Ireneuszem Kolowcą Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez EbS “Europe by Satellite”, serwis prowadzony przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Prasy i Komunikacji, L-2920 Luksemburg, tel. (00352) 4301 35177 faks (00352) 4301 35249 lub B-1049 Bruksela, tel. (0032) 2 2964106 faks (0032) 2 2965956


Side Bar