Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT CS HU PL SK

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 18/09

5 Μαρτίου 2009

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C -222/07

UTECA κατά Administración General del Estado

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΩΝ

Η εθνική νοµοθεσία µπορεί επίσης να προβλέψει ειδικό ποσοστό χρηµατοδότησης για έργα των οποίων η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες του ως άνω κράτους µέλους

Η ισπανική νοµοθεσία που µεταφέρει στην εσωτερική έννοµη τάξη την οδηγία για τις τηλεοπτικές µεταδόσεις 1 υποχρεώνει τους τηλεοπτικούς οργανισµούς να διαθέτουν το 5 % των λειτουργικών εσόδων τους του προηγουµένου έτους για τη χρηµατοδότηση της παραγωγής ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών µεγάλου και µικρού µήκους και τηλεταινιών. Ποσοστό 60% αυτής της χρηµατοδοτήσεως πρέπει να διατίθεται για την παραγωγή έργων των οποίων η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες της Ισπανίας.

Η Uni ón de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA ) προσέφυγε ενώπιον του Tribunal Supremo ζητώντας να µην εφαρµοστεί η ως άνω εθνική νοµοθεσία για τον λόγο ότι παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.

Το δικαστήριο αυτό αποφάσισε να υποβάλει ερώτηµα στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειµένου να µπορέσει να ελέγξει κατά πόσον η ισπανική νοµοθεσία συµβιβάζεται µε την οδηγία για τις τηλεοπτικές µεταδόσεις, καθώς και µε ορισµένες διατάξεις της Συνθήκης.

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν λεπτοµερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες από αυτούς της οδηγίας. Ωστόσο, η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να ασκείται τηρουµένων των θεµελιωδών ελευθεριών που εγγυάται η Συνθήκη.

1 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997.


Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς ότι το µέτρο που έλαβε η Ισπανία, καθόσον προβλέπει ειδικό ποσοστό χρηµατοδότησης για έργα των οποίων η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες του ως άνω κράτους µέλους, συνιστά περιορισµό διαφόρων θεµελιωδών ελευθεριών, δηλαδή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της ελευθερίας εγκαταστάσεως, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων. Εντούτοις, ένας τέτοιος περιορισµός µπορεί να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος, εφόσον είναι κατάλληλος για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια.

Εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο εκτιµά ότι οι πολιτιστικοί λόγοι που αφορούν την προάσπιση της ισπανικής πολυγλωσσίας, στους οποίους στηρίζεται το επίµαχο µέτρο, συνιστούν επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος. Καθόσον το µέτρο εισάγει υποχρέωση επενδύσεως σε κινηµατογραφικές ταινίες και τηλεταινίες των οποίων η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους, είναι κατάλληλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Επιπλέον, ένα τέτοιο µέτρο δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. Το γεγονός ότι ένα γλωσσικό κριτήριο ενδέχεται να αποτελεί πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που τυγχάνουν χρηµατοδότησης, οι οποίες είναι στην πλειονότητά τους επιχειρήσεις κινηµατογραφικών παραγωγών εγκατεστηµένες στο κράτος µέλος αυτό, δεν συνιστά από µόνο του απόδειξη του δυσανάλογου χαρακτήρα του επίµαχου µέτρου, διότι άλλως θα καθίστατο κενή περιεχοµένου η αναγνώριση, ως επιτακτικού λόγου γενικού συµφέροντος, του επιδιωκόµενου από ένα κράτος µέλος σκοπού να προασπίσει και να προωθήσει µία ή περισσότερες από τις ως άνω επίσηµες γλώσσες.

Το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει µέτρο που λαµβάνει κράτος µέλος, µε το οποίο οι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεώνονται να διαθέτουν το 5 % των λειτουργικών εσόδων τους για την προχρηµατοδότηση ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεταινιών καθώς και, ειδικότερα, το 60 % αυτού του 5 % για έργα των οποίων η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες του ως άνω κράτους µέλους.

Όσον αφορά το κατά πόσον συµβιβάζεται ένα τέτοιο µέτρο µε τη νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, το ∆ικαστήριο, έχοντας υπενθυµίσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η χρηµατοδότηση προκειµένου να χαρακτηρισθεί ως κρατική ενίσχυση, διαπιστώνει ότι εν προκειµένω το πλεονέκτηµα το οποίο παρέχει το επίµαχο µέτρο στην κινηµατογραφική βιοµηχανία δεν χορηγείται απευθείας από το κράτος ή από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς τους οποίους έχει ορίσει ή ιδρύσει το κράτος αυτό. Ειδικότερα, το πλεονέκτηµα αυτό είναι απόρροια µιας γενικής ρυθµίσεως η οποία δεσµεύει όλους τους οργανισµούς, ανεξαρτήτως του αν είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Επιπλέον, καθόσον το επίµαχο µέτρο εφαρµόζεται σε δηµόσιους τηλεοπτικούς οργανισµούς, δεν προκύπτει ότι το οικείο πλεονέκτηµα υπόκειται στον έλεγχο που ασκείται από τις δηµόσιες αρχές στους ως άνω οργανισµούς ή στις οδηγίες που δίνονται από τις εν λόγω αρχές.

Το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται εν προκειµένω δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας.


Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL SK

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου

C -222/07

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna -Αγγελίδη Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax : (00352) 4303 2674

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS Europe by Satellite ”, υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, L -2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax : (00352) 4301 35249 ή B -1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax : (0032) 2 2965956


Side Bar