Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL HU PL SK SL BG RO

CJE/08/17

1. dubna 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 17/08

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-267/06

Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

REGISTROVANÝ PARTNER STEJNÉHO POHLAVÍ MŮŽE MÍT NÁROK NA VDOVECKÝ DŮCHOD PŘIZNÁVANÝ V RÁMCI SYSTÉMU OBOROVÉHO ZAOPATŘENÍ

Vnitrostátní soud musí ověřit, zda je pozůstalý registrovaný partner v situaci srovnatelné se situací manžela, jemuž je vyplácena předmětná pozůstalostní dávka

Tadao Maruko založil v roce 2001 na základě příslušného německého zákona[1] registrované partnerství s jedním z tvůrců divadelních kostýmů. Tento byl pojištěný od roku 1959 u Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (zaopatřovací ústav německých divadelních scén), který je pověřený správou starobního a pozůstalostního pojištění uměleckých zaměstnanců německých divadel. Partner T. Maruka zemřel v roce 2005. Tadao Maruko následně zažádal u Versorgungsanstalt o vdovecký důchod. Jeho žádost byla zamítnuta s tím, že stanovy Versorgungsanstalt nepřiznávají takovouto dávku pozůstalým registrovaným partnerům.

Bayerisches Verwaltungsgericht München (bavorský správní soud v Mnichově), který rozhoduje o žalobě podané T. Marukem, se obrátil na Soudní dvůr Evropských společenství s otázkou, zda odmítnutí poskytnout pozůstalostní důchod registrovanému partnerovi představuje diskriminaci, která je zakázána směrnicí o rovném zacházení v zaměstnání a povolání[2]. Cílem této směrnice je mimo jiné boj s diskriminací založenou na sexuální orientaci.

Směrnice se nicméně nevztahuje na systémy sociálního zabezpečení a sociální ochrany, jejichž dávky nejsou považovány za odměnu ve smyslu práva Společenství, proto musel Soudní dvůr nejprve určit, zda předmětný pozůstalostní důchod může být kvalifikován jako odměna. Poukazuje v tomto směru na skutečnost, že systém oborového zaopatření spravovaný Versorgungsanstalt se zakládá na pracovní kolektivní smlouvě, jejímž cílem je vytvořit doplněk k sociálním dávkám, na něž vzniká nárok na základě obecné vnitrostátní právní úpravy. Tento systém je financován výlučně pracovníky a jejich zaměstnavateli, přičemž je vyloučen jakýkoli příspěvek z veřejných finančních prostředků.

Krom toho na starobní důchod, na jehož základě se vyměřuje pozůstalostní důchod, má nárok jen zvláštní kategorie pracovníků a jeho výše se odvíjí od délky účasti pracovníka na systému a od výše zaplaceného pojistného. Pozůstalostní důchod tedy vyplývá z pracovního poměru zesnulého registrovaného partnera, a musí tedy být kvalifikován jako odměna. Z tohoto důvodu se směrnice použije.

Dále pokud jde o to, zda odmítnutí poskytnout pozůstalostní důchod registrovanému partnerovi zakládá diskriminaci na základě sexuální orientace, Soudní dvůr dochází s ohledem na předkládací rozhodnutí k závěru, že i když Německo vyhradilo manželství pro osoby opačného pohlaví, zavedlo nicméně pro osoby stejného pohlaví registrované partnerství, jehož podmínky byly postupně přizpůsobeny podmínkám uplatňovaným na manželství. Ustanovení stanov Versorgungsanstalt však pozůstalostní důchod přiznávají pouze pozůstalým manželům. Vzhledem k tomu, že je v daném případě tento důchod registrovaným partnerům upírán, je s nimi zacházeno méně příznivě než s pozůstalými manžely.

Soudní dvůr proto rozhodl, že odmítnutí poskytovat pozůstalostní důchod registrovaným parterům je přímou diskriminací na základě sexuální orientace, nacházejí-li se pozůstalí manželé a pozůstalí registrovaní partneři, pokud jde o tento důchod, v podobné situaci. Je na Bayerisches Verwaltungsgericht München, aby ověřil, zda je tato podmínka naplněna.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: BG CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL PT RO SK SL
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-267/06
Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Obrazové záznamy z vyhlášení rozsudku jsou dostupné na EBS „Europe by Satelite“, službě poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro komunikaci, L-2920 Lucemburk, Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 nebo B-1049 Brusel, Tel.: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


[1] Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft ze dne 16. února 2001 (BGBl. 2001 I, p. 266), ve znění zákona ze dne 15. prosince 2004 (BGBl. 2004 I, s. 3396)

[2] Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).


Side Bar