Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS HU PL RO

CJE/07/56

12. september 2007

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 56/07

Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-68/03

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Komisia Európskych spoločenstiev

Súd prvého stupňa čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci poskytnutej Olympic Airways

Rozhodnutie Komisie z 2002 nespĺňa požiadavku odôvodnenia vo vzťahu k tolerovaniu nezaplatenia poplatkov letisku v Aténach, ako aj DPH z paliva a náhradných dielov

V roku 1994 vyhlásila Komisia pomoc na reštrukturalizáciu, ktorú poskytla Helénska republika Olympic Airways (OA), za zlučiteľnú so spoločným trhom pod podmienkou, že grécka vláda splní niekoľko záväzkov. V roku 1996 Komisia usúdila, že tieto záväzky neboli splnené, a keďže mala pochybnosti o novej neoznámenej pomoci, rozhodla sa začať nové konanie.

V roku 1998 oznámilo Grécko pozmenený plán reštrukturalizácie, ktorý Komisia odsúhlasila. Kapitálová injekcia vo výške 54 miliárd GRD predpokladaná v roku 1994 sa znížila na 40,8 miliárd GRD, pričom táto suma sa mala zaplatiť v troch splátkach vo výške 19, 14 a 7,8 miliárd GRD postupne v rokoch 1995, 1998 a 1999. V septembri 1998 Grécko zaplatilo OA druhú splátku (14 miliárd GRD, t.j. cca 41 miliónov eur).

V máji 1999 predložilo Grécko Komisii správu o realizácii plánu reštrukturalizácie. Potom, ako ju Komisia predložila nezávislému poradcovi, vyzvala Grécko, aby jej predložilo aktualizovaný plán reštrukturalizácie. Grécko uznalo, že plán reštrukturalizácie z roku 1998 sa má pozmeniť tak, aby mohla Komisia súhlasiť so splatením poslednej splátky.

Prvý pozmenený plán reštrukturalizácie sa začať vykonávať pred jeho preskúmaním Komisiou. Od tohto plánu (Speedwing) sa upustilo v polovici roku 2000 v nadväznosti na dve správy nezávislého poradcu vyjadrujúce pochybnosti o spôsobilosti tohto pozmeneného plánu obnoviť životaschopnosť OA.

V roku 2000 Grécko informovalo Komisiu o svojom úmysle použiť zostávajúcu pomoc na zabezpečenie nového úveru a na investície na účely premiestnenia OA na letisko Elliniko v Spata. Keďže Komisia voči tomuto projektu nevzniesla námietky, poskytlo sa zabezpečenie nového úveru vo výške 378 miliónov USD do 31. marca 2001. V decembri 2002 Komisia v nadväznosti na sťažnosť podanú Združením gréckych leteckých prepravcov prijala rozhodnutie[1], v ktorom uviedla, že väčšina cieľov plánu reštrukturalizácie z roku 1998 sa nedosiahla, že uložené podmienky sa nedodržali a že pomoc na reštrukturalizáciu sa zneužila. Okrem toho skonštatovala existenciu nových neoznámených pomocí spočívajúcich najmä v tolerovaní Helénskou republikou nezaplatenia alebo odkladu zaplatenia odvodov sociálneho zabezpečenia, dane z pridanej hodnoty (DPH) z palív a náhradných dielov, letiskových poplatkov letisku v Aténach, poplatkov a nájmov iným letiskám, a dane z leteniek s odletom z gréckych letísk („spatosimo“). Uložila Grécku povinnosť prijať opatrenia nevyhnutné na to, aby mu spoločnosť vrátila 14 miliárd GRD (41 miliónov eur) poskytnutých ako pomoc na reštrukturalizáciu, ako aj výšku tolerovaných dlhov zvýšených o úroky.

V roku 2003 podala Komisia na Súdny dvor žalobu o nesplnenie povinnosti proti Grécku[2]. Súdny dvor skúmal vykonanie rozhodnutia Komisie Gréckom a určil, že Grécko si nesplnilo povinnosti, pretože neprijalo všetky opatrenia nevyhnutné na vrátenie pomoci poskytnutej OA.

Žalobou v teraz prejednávanej veci žiada OA Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev, aby preskúmal zákonnosť sporného rozhodnutia a to tak z hľadiska pomoci na reštrukturalizáciu, ako aj z hľadiska existencie nových neoznámených pomocí.

Čo sa týka pomoci na reštrukturalizáciu, Súd zamietol tvrdenia OA týkajúce sa údajnej nezákonnosti rozhodnutia Komisie. Skonštatoval totiž, že napriek tomu, že sa Grécko a Komisia zhodli na potrebe podstatnej úpravy plánu reštrukturalizácie z roku 1998 na účely zabezpečenia životaschopnosti OA, Grécko Komisii nepredložilo pozmenený plán po upustení od plánu Speedwing v polovici roku 2000. Za týchto podmienok Komisia vzhľadom najmä na výšku dlhov a nedostatok vlastných prostriedkov OA správne skonštatovala, že sa životaschopnosť spoločnosti tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska neobnovila. Súd vo vzťahu k tejto otázke potvrdil rozhodnutie Komisie.

Naproti tomu, Súd čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie, čo sa týka niektorých nových neoznámených pomocí.

O nových neoznámených pomociach

Po prvé vo vzťahu k trvalému neplateniu letiskových poplatkov Medzinárodnému letisku v Aténach Súd usudzuje, že rozhodnutie Komisie nie je odôvodnené, keďže sa obmedzuje na uvedenie záveru, že samotný štát toleroval nepretržité odkladanie príslušných platieb.

Vo vzťahu k trvalému naplateniu DPH z palív Súd rovnako skonštatoval, že rozhodnutie Komisie nie je odôvodnené.

Na záver vo vzťahu k nezaplateniu dcérskou spoločnosťou Olympic Aviation DPH za nákup náhradných dielov Súd skonštatoval, že Komisia opomenula preskúmať, či z tohto nezaplatenia DPH vyplývala skutočná hospodárska výhoda, ktorá by ho umožnila kvalifikovať za štátnu pomoc.

Súd teda zrušil časti rozhodnutia týkajúce sa týchto pomocí a zamietol všetky ďalšie tvrdenia OA.

UPOZORNENIE: V lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa účastníkom konania môže byť proti tomuto rozhodnutiu podané odvolanie na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Toto odvolanie sa môže týkať len právnych otázok.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súd prvého stupňa.
Jazyky, ktoré sú k dispozícii: CS DE EN FR EL HU RO SK PL
Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=T-68/03
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ.
Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť Balázs Lehóczki Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Obrazové záznamy z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na EbS “Europe by Satellite”, túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie, L-2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177 fax: (00352) 4301 35249 alebo B-1049 Brusel,
tel: (0032) 2 2964106 fax: (0032) 2 2965956


[1] Rozhodnutie 2003/372/ES z 11. decembra 2002 (Ú. v. ES L 132, s. 1)

[2] Vec C-415/03, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom z 12. mája 2005 (pozri tiež tlačové komuniké)


Side Bar