Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS HU SK RO

CJE/07/56

12 września 2007 r

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 56/07

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-68/03

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE / Komisja Wspólnot Europejskich

Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji komisji w sprawie pomocy państwa przyznanej Olympic Airways

Komisja w decyzji z 2002 r. nie dotrzymała obowiązku uzasadnienia w odniesieniu do tolerowania faktu nieuiszczania opłat należnych portowi lotniczemu w Atenach oraz podatku VAT od paliw i części zamiennych

W 1994 r. Komisja uznała pomoc na restrukturyzację przyznaną przez Republikę Grecką na rzecz Olympic Airways (OA) za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem przestrzegania przez rząd grecki szeregu zobowiązań. W 1996 r. Komisja stwierdziła, że zobowiązania te nie są przestrzegane, podjęła wątpliwości co do istnienia nowej niezgłoszonej pomocy i wszczęła nowe postępowanie.

W 1998 r. Grecja przedstawiła poprawiony plan restrukturyzacji, który został przyjęty przez Komisję. Grecja zmniejszyła finansowanie przewidziane na 1994 r. z 54 mld GRD do łącznej kwoty w wysokości 40,8 mld GRD, która miała być wypłacona w trzech ratach wynoszących odpowiednio 19, 14 i 7,8 mld GRD w 1995 r., 1998 r. i 1999 r. We wrześniu 1998 r. Grecja wypłaciła OA drugą ratę kapitału (14 mld GRD, czyli około 41 mln EUR).

W maju 1999 r. Grecja złożyła Komisji sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacji. Po przedstawieniu tego planu niezależnemu konsultantowi, Komisja wezwała Grecję do przedłożenia jej zaktualizowanego planu restrukturyzacji. Grecja przyznała, że plan restrukturyzacji z 1998 r. należało poprawić w celu umożliwienia Komisji wydania pozytywnej decyzji w sprawie uwolnienia ostatniej raty.

Wykonanie pierwszego poprawionego planu restrukturyzacji rozpoczęło się bez oczekiwania na zakończenie jego badania przez Komisję. Ten plan (Speedwing) został wstrzymany w połowie 2000 r. w następstwie dwóch kolejnych sprawozdań niezależnego konsultanta, wyrażających wątpliwości co do możliwości przywrócenia OA rentowności w drodze tego poprawionego planu.

W 2000 r. Grecja poinformowała Komisję o zamiarze wykorzystania pozostałej pomocy na nowe gwarancje pożyczkowe oraz inwestycje mające na celu przeniesienie OA z portu

lotniczego Elliniko do portu lotniczego Spata. W związku z tym, że Komisja nie wyraziła zastrzeżeń co do tego planu, do dnia 31 marca 2001 r. mogły zostać udzielone nowe gwarancje pożyczkowe w wysokości 378 mln USD.

W grudniu 2002 r. w następstwie skargi złożonej do Komisji przez stowarzyszenie greckich przewoźników lotniczych, Komisja wydała decyzję[1], w której stwierdziła, że nie osiągnięto większości celów planu restrukturyzacji z 1998 r., że nie przestrzegano nałożonych warunków oraz że pomoc na restrukturyzację była nadużywana. Komisja ponadto stwierdziła istnienie nowej niezgłoszonej pomocy, polegającej zasadniczo na tolerowaniu przez państwo greckie niepłacenia lub odraczania terminów zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, podatku od wartości dodanej (VAT) od paliw i części zamiennych, opłat należnych portowi lotniczemu w Atenach, opłat i czynszów najmu należnych innym portom lotniczym oraz opłaty pobieranej od biletów lotniczych przy wylocie z portów lotniczych w Grecji („spatosimo”). Komisja nakazała Grecji podjęcie koniecznych działań w celu odzyskania od przewoźnika kwoty w wysokości 14 mld GRD (41 mln EUR) wypłaconej z tytułu pomocy na restrukturyzację oraz kwoty tolerowanych zobowiązań wraz z odsetkami.

W 2003 r. Komisja wniosła przeciwko Grecji skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego do Trybunału Sprawiedliwości[2]. Trybunał po zbadaniu kwestii wykonania decyzji Komisji ukarał Grecję z powodu niepodjęcia wszystkich koniecznych działań w celu zapewnienia zwrotu pomocy przyznanej na rzecz OA.

W niniejszej skardze spółka OA zwróciła się do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich o zbadanie prawidłowości spornej decyzji, zarówno w odniesieniu do pomocy na restrukturyzację, jak i istnienia nowej niezgłoszonej pomocy.

W odniesieniu do pomocy na restrukturyzację Sąd oddalił wszystkie zarzuty OA dotyczące rzekomych nadużyć w decyzji Komisji. Uznał on bowiem, że mimo zgodnego stwierdzenia przez Grecję i Komisję konieczności wprowadzenia istotnych poprawek do planu restrukturyzacji z 1998 r. w celu zapewnienia rentowności OA, Grecja nie przedstawiła Komisji poprawionego planu po wstrzymaniu w połowie 2000 r. planu Speedwing. W tym kontekście, przy uwzględnieniu w szczególności wysokości zobowiązań i braku własnych funduszy OA, Komisja słusznie stwierdziła, że nie przywrócono krótkoterminowej ani długoterminowej rentowności tego przedsiębiorstwa. W tym względzie Sąd utrzymał w mocy decyzję Komisji.

Sąd stwierdził jednak częściową nieważność decyzji Komisji w odniesieniu do pewnej nowej niezgłoszonej pomocy.

W odniesieniu do nowej niezgłoszonej pomocy

Po pierwsze, w odniesieniu do długotrwałego nieuiszczania opłat lotniskowych należnych międzynarodowemu portowi lotniczemu w Atenach Sąd stwierdził, że decyzja Komisji jest niewłaściwie uzasadniona, ponieważ ogranicza się do stwierdzenia, że samo państwo tolerowało stałe odraczanie terminów zapłaty.

W odniesieniu do długotrwałego niepłacenia podatku VAT od paliw Sąd stwierdził także, że decyzja Komisji nie zawiera uzasadnienia.

Wreszcie, w odniesieniu do niezapłacenia przez spółkę zależną Olympic Aviation podatku VAT od zakupu części zamiennych Sąd stwierdził, że Komisja nie zbadała, czy brak zapłaty VAT przysparzał rzeczywistej korzyści gospodarczej umożliwiającej uznanie jej za pomoc państwa.

Sąd stwierdził więc częściową nieważność decyzji w zakresie dotyczącym tej pomocy i oddalił wszystkie pozostałe zarzuty OA.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w terminie dwóch miesięcy od doręczenia orzeczenia.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Sądu Pierwszej Instancji.
Dostępne wersje językowe: CS, DE, EN, FR, EL, HU, RO, SK, PL
Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=T-68/03
Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z Ireneuszem Kolowcą Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053


[1] Decyzja 2003/372/WE z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 132, str.1)
[2] Sprawa C-415/03 rozstrzygnięta w wyroku z dnia 12 maja 2005 r.(zob. także komunikat prasowy)


Side Bar