Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS PL SK RO

CJE/07/56

2007. szeptember 12

Sajtó- és Tájékoztatási Osztály

56/07. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Elsőfokú Bíróság T-68/03. sz. ügyben hozott ítélete

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE kontra az Európai Közösségek Bizottsága

Az elsőfokú bíróság részlegesen megsemisíti a bizottság olympic airways-nek nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos határozatát

A 2002. évi bizottsági határozat nem felel meg az indokolási kötelezettségnek az athéni repülőtérnek fizetendő díjak, valamint az üzemanyagok és a csere-alkatrészek után járó HÉA meg nem fizetésének tűrésével kapcsolatosan.

1994-ben a Bizottság a Görög Köztársaság által az Olympic Airways (OA) számára nyújtott szerkezetátalakítási támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította, amit viszont több kötelezettségvállalástól tett függővé. Úgy ítélve meg, hogy a hivatkozott kötelezettségvállalások nem kerültek betartásra, és azzal a gyanúval élve, hogy a Görög Köztársaság időközben új, be nem jelentett támogatásokat nyújtott, a Bizottság 1996-ban új eljárást indított.

1998-ban Görögország módosított szerkezetátalakítási tervet nyújtott be, amelyet a Bizottság elfogadott. Görögország az 1994-ben előirányzott 54 milliárd GRD-s tőkeinjekciót összesen 40,8 milliárd GRD-s összegre csökkentette, amelyet három részletben, vagyis 1995-ben, 1998-ban és 1999-ben 19, 14 és 7,8 milliárd GRD összegben kívánt kifizetni. 1998 szeptemberében Görögország átutalta az OA-nak a tőkeinjekció második részletét (14 milliárd GRD-t, vagyis nagyjából 41 millió eurót).

1999 májusában Görögország benyújtotta a Bizottságnak a szerkezetátalakítási terv végrehajtásáról szóló jelentését. Miután e jelentést átadta független szakértőnek, a Bizottság felhívta Görögországot arra, hogy nyújtsa be a szerkezetátalakítási terv végrehajtásáról szóló jelentés aktualizált változatát. Görögország elismerte, hogy az 1998-as szerkezetátalakítási tervet felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a Bizottság az utolsó tőkerészlet felszabadítását engedélyező határozatot hozhasson.

Az első módosított szerkezetátalakítási tervet anélkül kezdték el megvalósítani, hogy megvárták volna, hogy annak vizsgálatát a Bizottság befejezze. Ezt a tervet (Speedwing) 2000 közepén – egy független tanácsadó két egymást követő, a módosított terv OA életképességének visszaállítására való alkalmasságával kapcsolatos aggodalmakat megfogalmazó jelentését követően – Görögország elvetette.

2000-ben Görögország azon szándékáról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a fennmaradó támogatás összegét új hitelgaranciákra, illetve az OA ellinikoi repülőtérről Spatába való átköltöztetése érdekében végrehajtandó beruházásaira használja fel. Mivel a Bizottság nem kifogásolta ezt a tervet, Görögország 2001. március 31-ig összesen 378 millió USD összegű új hitelgaranciákat hagyott jóvá.

2002 decemberében a görög légifuvarozók szövetsége panaszának benyújtását követően a Bizottság határozatot hozott[1], amelyben megállapította, hogy az 1998-as szerkezetátalakítási terv célkitűzéseinek nagy része nem került megvalósításra, a megkövetelt feltételek nem kerültek betartásra, illetve hogy a szerkezetátalakítási támogatást visszaélésszerűen alkalmazták. Ezenfelül megállapította új, be nem jelentett támogatások létezését, amelyek lényegében abból álltak, hogy a görög állam eltűrte, hogy az OA társadalombiztosítási díjakat, az üzemanyagok, valamint a csere-alkatrészek után járó hozzáadottérték-adót (HÉA-t), illetve az Athéni Repülőtérnek fizetendő díjakat, valamint a többi repülőtérnek járó díjakat, illetve bérleti díjakat, valamint a görög repülőterekről induló repülőjáratokra szóló jegyekre kivetett adót („spatosimo”) egyáltalán ne, illetve késedelmesen fizesse meg. A Bizottság arra kötelezte Görögországot, hogy hozza meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a szerkezetátalakítási támogatások címén az OA-nak kifizetett 14 milliárd GRD (41 millió euró) összeget, az eltűrt adósságokat, valamint az utánuk járó kamatokat az utóbbi visszafizesse.

2003-ban a Bizottság a Bíróság előtt tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást indított Görögország ellen[2]. A Bíróság a Bizottság határozata végrehajtásának megvizsgálását követően elmarasztalta Görögországot azon indokból, hogy az utóbbi nem hozta meg az OA-nak nyújtott támogatások visszafizetéséhez szükséges összes intézkedést.

A jelen eljárásban az OA azt kérte az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságától, hogy vizsgálja meg a kérdéses határozat jogszerűségét a szerkezetátalakítási támogatásokkal, valamint a be nem jelentett új támogatások létezésével kapcsolatosan.

Az Elsőfokú Bíróság a szerkezetátalakítási támogatásokkal kapcsolatosan elutasítja az OA által a Bizottság állítólagosan visszaélésszerű határozatával kapcsolatosan felhozott összes állítást. Megállapítja, hogy annak ellenére, hogy Görögország és a Bizottság egyetértett abban, hogy az 1998-as szerkezetátalakítási terv lényeges módosításra szorul annak érdekében, hogy az biztosíthassa az OA életképességét, Görögország a Speedwing-terv 2000 közepén történt elvetését követően nem nyújtott be a Bizottságnak módosított tervezetet. E körülmények között a Bizottság – az OA adósságainak mértékére, valamint saját forrásainak hiányára tekintettel – helyesen állapította meg, hogy a légitársaság rövid- és hosszútávú életképessége nem állt helyre. Az Elsőfokú Bíróság tehát e tekintetben helyben hagyja a Bizottság határozatát.

Ezzel szemben az Elsőfokú Bíróság bizonyos be nem jelentett új támogatások tekintetében részlegesen megsemmisíti a bizottsági határozatot.

A be nem jelentett új támogatásokról

Először is, ami az Athéni Nemzetközi Repülőtérnek járó díjak meg nem fizetésének állandósulását illeti, az Elsőfokú Bíróság úgy ítéli meg, hogy a bizottsági határozat nem tartalmaz indokolást, mivel csupán annak a megállapításnak a kijelentésére szorítkozik, miszerint maga az állam tűrte el e díjak fizetésének halasztgatását.

Az üzemanyagok után járó HÉA meg nem fizetésének állandósulásával kapcsolatosan az Elsőfokú Bíróság ugyancsak azt állapítja meg, hogy a Bizottság nem tett eleget indokolási kötelezettségének.

Végül az Olympic Aviation nevű leányvállalat által vásárolt cserealkatrészek után fizetendő HÉA meg nem fizetésével kapcsolatosan az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy a Bizottság elmulasztotta megvizsgálni, hogy a HÉA meg nem fizetése olyan valódi gazdasági előnyt jelentett-e, amely állami támogatásnak minősül.

Az Elsőfokú Bíróság tehát megsemmisíti a bizottsági határozat fenti támogatásokra vonatkozó részeit; ezenfelül elutasítja az OA összes többi állítását.

FONTOS: Az Elsőfokú Bíróság határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezés nyújtható be az Európai Közösségek Bíróságához.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti az Elsőfokú Bíróságot.
Elérhető nyelvek: CS DE EL EN FR HU PL RO
Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján.
Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idő szerinti 12 órától megtekinthető.
További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz.
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Az ítélethirdetésen készített felvételek az Európai Bizottság Sajtó és Tájékoztatási Főigazgatósága által működtetett EbS „Europe by Satellite”-on érhetők el. L-2920 Luxembourg,
Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 vagy B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


[1] A 2002. december 11-i 2003/372/EK határozat (HL L 132., 1. o.)

[2] A C-415/03. sz. ügy, amelyet a 2005. május 12-én hozott ítélet bírált el (Lásd a vonatkozó sajtóközleményt)


Side Bar