Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU PL SK RO

CJE/07/56

12. září 2007

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 56/07

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-68/03

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE v. Komise Evropských společenství

Soud zčásti zrušuje rozhodnutí Komise o státních podporách Olympic Airways

Rozhodnutí Komise z roku 2002 nedodržuje povinnost uvést odůvodnění, co se týče tolerování neplacení poplatků dlužných letišti Atény, jakož i DPH dlužného z pohonných hmot a náhradních dílů.

Komise v roce 1994 prohlásila podpory na restrukturalizaci poskytnuté Řeckou republikou ve prospěch Olympic Airways (OA) za slučitelné se společným trhem za podmínky, že řecká vláda dodrží řadu závazků. Vzhledem k tomu, že Komise měla v roce 1996 za to, že uvedené závazky nebyly dodrženy, a že měla pochybnosti ohledně nových a neoznámených podpor, zahájila nové řízení.

Řecko v roce 1998 předložilo upravený restrukturalizační plán, který Komise přijala. Snížila kapitálový vklad ve výši 54 miliard GRD stanovený v roce 1994 na celkovou částku 40,8 miliard GRD splatnou ve třech tranších ve výši 19, 14 a 7,8 miliard GRD v roce 1995, 1998 a 1999. Řecko v září 1998 zaplatilo OA druhou tranši kapitálového vkladu (14 miliard GRD, tedy přibližně 41 milionů eur).

Řecko v květnu 1999 předložilo Komisi zprávu týkající se provádění restrukturalizačního plánu. Poté, co Komise tuto zprávu předložila nezávislému poradci, vyzvala Řecko, aby jí předložilo aktualizovaný restrukturalizační plán. Řecko uznalo, že restrukturalizační plán z roku 1998 měl být upraven, aby bylo Komisi umožněno přijmout rozhodnutí ve prospěch uvolnění poslední tranše.

Provádění prvního upraveného restrukturalizačního plánu bylo zahájeno, aniž by byl očekáván výsledek jeho přezkumu Komisí. Od tohoto plánu (Speedwing) bylo upuštěno v polovině roku 2000 po dvou postupných zprávách nezávislého poradce, který vyjádřil své obavy ohledně schopnosti tohoto upraveného plánu obnovit životaschopnost OA.

Řecko v roce 2000 Komisi informovalo o svém úmyslu použít zbývající podporu na nové záruky na půjčky a pro investice za účelem přestěhování OA z letiště Elliniko na letiště ve Spata. Vzhledem k tomu, že Komise vůči tomuto záměru nevznesla námitky, mohly být až do 31. března 2001 poskytnuty nové záruky na půjčky ve výši 378 milionů USD.

Komise v prosinci 2002 v důsledku stížnosti podané Sdružením řeckých leteckých dopravců přijala rozhodnutí[1], kterým konstatovala, že většina cílů restrukturalizačního plánu z roku 1998 nebyla dosažena, uložené podmínky nebyly dodrženy a podpora na restrukturalizaci byla zneužita. Uvedla krom toho existenci nových neoznámených podpor spočívajících hlavně v tolerování řeckým státem neplacení nebo odkladu lhůt k zaplacení příspěvků na sociální pojištění, daně z přidané hodnoty (DPH) z pohonných hmot a náhradních dílů, poplatků dlužných letišti Atény, poplatků a nájemných dlužných ostatním letištím a poplatku vybíraného z letenek s odletem z řeckých letišť („spatosimo“). Uložila Řecku přijetí opatření nezbytných k navrácení společností 14 miliard GRD (41 milionů eur) za podpory na restrukturalizaci, jakož i hodnoty tolerovaných dluhů spolu s úroky.

Komise v roce 2003 podala k Soudnímu dvoru žalobu na nesplnění povinnosti proti Řecku[2]. Poté, co se Soudní dvůr zabýval provedením rozhodnutí Komise, rozhodl v neprospěch Řecka z důvodu skutečnosti, že nepřijalo všechna opatření nezbytná k navrácení podpor poskytnutých OA.

OA v projednávané žalobě Soudu prvního stupně Evropských společenství navrhovala přezkoumat řádnost dotčeného rozhodnutí, jak co se týče podpor na restrukturalizaci, tak vzhledem k existenci nových neoznámených podpor.

Co se týče podpor na restrukturalizaci, Soud zamítá všechny výtky OA týkající se údajně zneužívajícího charakteru rozhodnutí Komise. Konstatuje totiž, že i přes konsensus mezi Řeckem a Komisí ohledně nutnosti podstatné úpravy restrukturalizačního plánu z roku 1998 pro zajištění životaschopnosti OA, Řecko Komisi nepředložilo po upuštění od plánu Speedwing v polovině roku 2000 upravený plán. Komise v tomto kontextu s ohledem zejména na rozsah dluhů a nedostatek vlastních zdrojů OA oprávněně konstatovala, že krátkodobá a dlouhodobá životaschopnost podniku nebyla obnovena. Soud v tomto bodě potvrzuje rozhodnutí Komise.

Soud naopak zčásti zrušuje rozhodnutí Komise, co se týče některých nových neoznámených podpor.

K novým neoznámeným podporám

Co se zaprvé týče přetrvávání neplacení letištních poplatků dlužných Mezinárodnímu letišti Atény, Soud má za to, že rozhodnutí Komise není dostatečně odůvodněno v rozsahu, ve kterém se omezuje na uvedení závěru, podle kterého to byl samotný stát, kdo toleroval trvající odklad plateb.

Soud rovněž ohledně přetrvávání neplacení DPH z pohonných hmot konstatuje, že rozhodnutí Komise není odůvodněné.

Konečně, co se týče neplacení DPH z nákupu náhradních dílů Olympic Aviation, Soud konstatuje, že Komise opomenula přezkoumat, zda toto neplacení DPH skutečně poskytlo hospodářské zvýhodnění umožňující toto opatření kvalifikovat jako státní podporu.

Soud tedy zrušuje části rozhodnutí týkající se těchto podpor a zamítá všechny ostatní výtky OA.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Soudu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení kasační opravný prostředek omezený na právní otázky k Soudnímu dvoru.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soud prvního stupně.
Dostupné jazyky: CS DE EN FR EL HU RO SK PL
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=T-68/03
Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Obrazový záznam vydání rozsudku je dostupný v rámci EbS „Europe by Satellite“, služby poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisk a informace, L-2920 Lucemburk,
Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (0032) 2 2965956
nebo B-1049 Brusel, Tel.: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


[1] Rozhodnutí 2003/372/ES ze dne 11. prosince 2002 (Úř. věst. L 132, s. 1)

[2] Věc C-415/03, ve které bylo rozhodnuto rozsudkem ze dne 12. května 2005 (viz rovněž tisková zpráva).


Side Bar