Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SL

CJE/06/65

18. júl 2006

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 65/06

18. júl 2006

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-519/04 P

David Meca-Medina a Igor Majcen/Komisia Európskych spoloèenstiev

Na antidopingovú úpravu Medzinárodného olympijského výboru sa vzťahuje právo hospodárskej súťaže Spoločenstva

Neodporuje však právu hospodárskej súťaže, keďže nejde nad rámec toho, čo je potrebné pre zabezpečenie dobrého vedenia športových súťaží.

Páni Meca-Medina a Majcen sú dvaja profesionálni športovci pretekajúci v disciplíne diaľkového plávania. Počas Svetového pohára v tejto disciplíne boli pozitívne testovaní na výskyt nandrolonu (anabolika). Medzinárodná plavecká federácia (FINA), za uplatnenia protidopingového kódexu olympijského hnutia, im zakázala činnosť na dobu štyroch rokov, neskôr skrátenú na dva roky Arbitrážnym súdnym dvorom pre šport. Páni Meca-Medina a Majcen podali návrh na Európsku komisiu, spochybňujúc zlučiteľnosť antidopingovej úpravy Medzinárodného olympijského výboru s predpismi Spoločenstva o hospodárskej súťaži a slobodnom poskytovaní služieb. Rozhodnutím z 1. augusta 2002 Komisia zamietli tento návrh.

Páni Meca-Medina a Majcen podali na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev žalobu smerujúcu k zrušeniu tohto rozhodnutia. Rozsudkom z 30. septembra 2004[1], Súd prvého stupňa zamietol žalobu, konštatujúc že predpisy v oblasti boja proti dopingu nespadajú do pôsobnosti práva Spoločenstva o hospodárskej súťaži a slobodnom poskytovaní služieb. Domnievajúc sa, že Súd prvého stupňa sa dopustil právnej chyby, páni Meca-Medina a Majcen podali proti tomuto rozsudku odvolanie na Súdny dvor.

O zrušení rozhodnutia Súdu prvého stupòa

Súdny dvor pripomína, že výkon športu spadá do práva Spoločenstva v rozsahu, v akom predstavuje hospodársku činnosť. Súdny dvor napriek tomu rozhodol, že ustanovenia Zmluvy, ktoré zabezpečujú voľný pohyb osôb a slobodné poskytovanie služieb SA neuplatňujú na pravidlá, ktoré sa týkajú výlučne športu ako takého, ktoré nemajú nič spoločného s hospodárskou činnosťou.

Naopak zo skutočnosti, že tieto predpisy nepredstavujú obmedzenia voľného pohybu, pretor sa týkajú výlučne športu a nemajú ako také nič spoločné s hospodárskou činnosťou nevyplýva, ani že predmetná športová činnosť sa nevyhnutne vymyká z pôsobnosti ustanovení práva Spoločenstva o hospodárskej súťaži, ani že predmetné predpisy nespĺňajú samotné podmienky uplatnenia predmetných článkov.

Preto sa Súd prvého stupňa tým, že sledoval opačnú argumentáciu bez predchádzajúceho overenia, či táto úprava zodpovedá samotným podmienkam uplatnenia práva Spoločenstva o hospodárskej súťaži, dopustil právnej chyby. V dôsledku toho Súdny dvor zrušuje rozsudok Súdu prvého stupňa. Keďže vec je v stave v akom môže byť rozhodnuté, Súdny dvor rozhoduje o návrhu na zrušenie rozhodnutia Komisie.

O zrušení rozhodnutia Komisie

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť spornej antidopingovej úpravy s predpismi o hospodárskej súťaži, Súdny dvor konštatuje, že represívna povaha spornej antidopingovej úpravy a závažnosť sankcií uplatniteľných v prípade jej porušenia môžu vytvoriť negatívne účinky na hospodársku súťaž. Pre neuplatnenie zákazu skresliť hospodársku súťaž uloženú Zmluvou, obmedzenia uložené touto úpravou musia byť obmedzené na to, čo je potrebné s cieľom zabezpečenia dobrého vedenia športovej súťaže.

Takáto úprava by sa v konečnom dôsledku mohla ukázať neprimeraná na jednej strane v určení podmienok umožňujúcich stanovenie kritéria na rozdelenie prípadov predstavujúcich doping podliehajúci sankciám a prípadov, keď nejde o takýto doping, a na druhej strane v prísnosti predmetných sankcií.

Nezdá sa že by obmedzenia ktoré ukladá profesionálnym športovcom prah, nad ktorým prítomnosť nandrolonu v tele športovca predstavuje doping, išli nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie vedenia a dobrého fungovania športových súťaží.

Keďže páni Meca-Medina a Majcen nenamietali neprimeranú povahu uplatniteľných a uložených sankcií v danom prípade, neprimeraná povaha predmetnej antidopingovej úpravy nie je preukázaná.

V dôsledku toho Súdny dvor zamietol žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie z 1. augusta 2002.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Jazyky, ktoré sú k dispozícii: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, SK, SL
Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-519/04
P
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny
SEČ.
Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Obrazové záznamy z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na EBS „Europe by Satellite”;
túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie,
L - 2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249
alebo B-1049 Brusel, tel: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956


[1] Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 30. septembra 2004, Meca-Medina a Majcen/Komisia (T-313/02, Zb. s. II-3291).


Side Bar