Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL HU PL SK SL

CJE/06/65

18. července 2006

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 65/06

18. července 2006

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-519/04 P

David Meca-Medina a Igor Majcen/Komise Evropských spoleèenství

Na antidopingovou úpravu Mezinárodního olympijského výboru se vztahuje právo Společenství v oblasti hospodářské soutěže

Úprava s ním nicméně není v rozporu, jelikož nepřekračuje meze toho, co je nezbytné k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží

David Meca-Medina a Igor Majcen jsou dva profesionální závodníci, kteří se věnují dálkovému plavání. Během světového poháru v této disciplíně měli pozitivní testy na nandrolon (anabolikum). Mezinárodní plavecká federace (FINA) rozhodla podle antidopingového kodexu olympijského hnutí o zákazu jejich činnosti na dobu čtyř let, později arbitrážním soudem pro sport sníženém na dva roky. David Meca-Medina a Igor Majcen podali stížnost Komisi Evropských společenství, ve které zpochybnili slučitelnost antidopingové úpravy Mezinárodního olympijského výboru s pravidly Společenství v oblasti hospodářské soutěže a volného pohybu služeb. Rozhodnutím ze dne 1. srpna 2002 Komise tuto stížnost zamítla.

David Meca-Medina a Igor Majcen podali žalobu u Soudu prvního stupně Evropských společenství, kterou se domáhali zrušení tohoto rozhodnutí. Rozsudkem ze dne 30. září 2004[1] Soud žalobu zamítl, jelikož došel k závěru, že pravidla pro boj proti dopingu nespadají do rozsahu působnosti práva Společenství v oblasti hospodářské soutěže a volného pohybu služeb. Jelikož měli za to, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, podali D. Meca-Medina a I. Majcen proti tomuto rozsudku kasační opravný prostředek u Soudního dvora.

Ke zrušení rozhodnutí Soudu prvního stupnì

Soudní dvůr připomíná, že výkon sportovní činnosti spadá pod právo Společenství tehdy, pokud představuje hospodářskou činnost. Soudní dvůr nicméně rozhodl, že se ustanovení Smlouvy, která zaručují volný pohyb osob a služeb, nepoužijí na pravidla, která se týkají otázek, které jsou významné pouze pro sport a která jako taková nesouvisejí s hospodářskou činností.

Oproti tomu skutečnost, že tato pravidla nepředstavují omezení volného pohybu, jelikož se týkají otázek, které jsou významné pouze pro sport a jako taková nesouvisejí s hospodářskou činností, neznamená, že se dotyčná sportovní činnost nutně vymyká z rozsahu působnosti ustanovení práva Společenství v oblasti hospodářské soutěže ani že uvedená pravidla nesplňují podmínky použití těchto ustanovení.

Soud se však tím, že vycházel z opačného sledu úvah, aniž by nejdříve ověřil, zda tato úprava odpovídá podmínkám použití ustanovení práva Společenství v oblasti hospodářské soutěže, dopustil nesprávného právního posouzení. V důsledku toho Soudní dvůr rozsudek Soudu zrušuje. Jelikož to stav věci dovoluje, rozhoduje Soudní dvůr o návrhu na zrušení rozhodnutí Komise.

Ke zrušení rozhodnutí Komise

Pokud jde o slučitelnost sporné úpravy s pravidly hospodářské soutěže, Soudní dvůr rozhoduje, že represivní povaha sporné úpravy a výše sankcí použitelných v případě jejího porušení mohou mít negativní účinky na hospodářskou soutěž. K tomu, aby unikla zákazu narušit hospodářskou soutěž stanovenému Smlouvou, musí být omezení touto úpravou uložená omezena na to, co je nezbytné za účelem dosažení řádného průběhu sportovní soutěže.

Taková úprava by se totiž mohla ukázat jako nepřiměřená, jednak pokud jde o určení dělící čáry mezi situacemi, ve kterých jde o doping podléhající sankcím, a situacemi, ve kterých o něj nejde, a jednak pokud jde o přísnost uvedených sankcí.

Nejeví se však, že omezení, která ukládá profesionálním sportovcům hranice, nad niž přítomnost nandrolonu v těle závodníka představuje doping, překračují meze toho, co je nezbytné k zajištění organizace a řádného průběhu sportovních soutěží.

Jelikož D. Meca-Medina a I. Majcen krom toho neuplatňovali nepřiměřenost v projednávaném případě použitelných a uložených sankcí, není nepřiměřenost dotčené antidopingové úpravy prokázána.

V důsledku toho Soudní dvůr zamítá žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2002.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, SK, SL
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-
Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Snímky z vyhlášení rozsudku jsou dostupné na EbS „Europe by Satelite“,službě poskytované
Evropskou Komisí, Generální ředitelství Tisk a komunikace, L-2920 Lucemburk,
Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 nebo B-1049 Brusel, Tel.: (0032)2 2964106
Fax: (0032) 2 2965956


[1] Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 30. září 2004, Meca-Medina a Majcen v. Komise (T-313/02, Sb. rozh. II-3291).


Side Bar