Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES IT PT EL CS HU PL SK

CJE/06/56

z dne 11. julija 2006

Mediji in informacije

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 56/06

z dne 11. julija 2006

Sodba Sodišča v zadevi C-432/04

Komisija Evropskih skupnosti / Édith Cresson

Sodišče ugotavlja, da je Édith Cresson kršila svoje obveznosti evropske komisarke

Sodišèe ob upoštevanju okolišèin zadeve meni, da ugotovitev neizpolnitve obveznosti sama po sebi pomeni primerno sankcijo

É. Cresson je bila članica Komisije od 24. januarja 1995 do 8. septembra 1999, ko je Komisija, potem, ko je podala skupinski odstop dne 16. marca 1999, nehala opravljati funkcijo. Listnica É. Cresson je obsegala področja znanosti, raziskav in razvoja, človeških virov, vzgoje, izobraževanja in mladine kot tudi Skupni raziskovalni center (SRC).

Ko je É. Cresson nastopila funkcijo, je želela, da se zaposli R. Berthelot, chirurgien-dentiste (zobozdravnik-kirurg), eden od njenih bližnjih znancev, kot „osebni svetovalec“.

R. Berthelota zaradi starosti 66 let ni bilo mogoče zaposliti kot člana kabineta komisarja, na kar je bila É. Cresson opozorjena. Še več, ob nastopu funkcije É. Cresson, je bil njen kabinet že polno zaseden z osebnimi svetovalci. É. Cresson se je obrnila na upravne službe, da le-te preučijo pogoje, v katerih bi bila mogoča zaposlitev zadevne osebe. R. Berthelot je bil tako zaposlen kot gostujoči znanstvenik od septembra 1995 do konca meseca februarja 1997. Čeprav zaposlitev kot gostujoči znanstvenik zajema, da zadevna oseba opravlja svoje naloge bodisi izključno v SRC, bodisi v službah, ki se posvečajo raziskavam, je R. Berthelot detal izključno kot osebni svetovalec É. Cresson.

Po izteku njegove pogodbe dne 1. marca 1997 so R. Berthelotu ponudili drugo pogodbo kot gostujočemu znanstveniku za obdobje enega leta, ki se je izteklo meseca februarja 1998. Skupno trajanje njegove zaposlitve kot gostujočega znanstvenika je tako znašalo dve leti in pol, čeprav ureditev predvideva trajanje nalog največ v dolžini 24 mesecev. R. Berthelot je dne 31. decembra 1997 zaprosil, da se njegova pogodba iz zdravstvenih razlogov razveže s tem datumom. Njegovi prošnji je bilo ugodeno.

Po prijavi člana Parlamenta je bil v Belgiji leta 1999 začet kazenski postopek glede spisa, ki zadeva R. Berthelota. Junija 2004 je Chambre du conseil tribunal de première instance de Bruxelles razglasil, da ni nobenega razloga za nadaljevanje kazenskega postopka.

Vzporedno je Komisija januarja 2003 naslovila na É. Cresson obvestilo o očitkih zoper njo, ki temelji na kršitvi njenih obveznosti komisarja glede zaposlitve R. Berthelota. Komisija je po zaslišanju É. Cresson dne 19. julija 2004 predložila zadevo Sodišču Evropskih skupnosti na podlagi člena 213 ES[1].

Sodišče najprej opozarja, da na podlagi člena 213(2) ES člani Komisije morajo spoštovati „obveznosti, ki izhajajo iz njihovega položaja“. Nič ne omejuje tega pojma, zato ga je treba razumeti, kot da obsega, poleg dolžnosti ravnati pošteno in diskretno, izrecno omenjenih v tem členu, skupek dolžnosti, ki izhajajo iz položaja člana Komisije, med katerimi je navedena tudi obveznost ravnati popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Skupnosti, kot tudi, da se spoštujejo najstrožja pravila glede obnašanja. Člani Komisije morajo tako v vsakem trenutku splošni interes Skupnosti postaviti ne le nad nacionalne interese, temveč tudi nad osebne.

Čeprav morajo člani Komisije skrbeti, da se obnašajo na vzoren način, pa vendarle iz tega ne izhaja, da se ne zahteva obstoja določene stopnje resnosti neizpolnitve obveznosti za to, da pride do neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 213(2) ES.

Nato Sodišče ugotavlja, da je É. Cresson kršila obveznosti, ki izhajajo iz njenega položaja članice Komisije ob zaposlitvi in glede pogojev zaposlitve R. Berthelota. Dejansko meni, da zaposlitev R. Berthelota pomeni obid pravil o zaposlovanje članov kabineta in gostujočih znanstvenikov.

Ob upoštevanju njene osebne vpletenosti v to zaposlitev, saj je bila ta opravljena na njeno izrecno zahtevo, po tem, ko je bila obveščena, da ne more zaposliti R. Berthelota v svojem kabinetu, mora biti É. Cresson odgovorna za to zaposlitev in obid pravil, ki jo je zajemala.

Tako je, z zaposlitvijo bližnjega znanca, R. Berthelota kot gostujočega znanstvenika, čeprav ne bo opravljal ustreznih aktivnosti in da bi se zadevni osebi omogočilo, da opravlja naloge osebnega svetovalca v njenem kabinetu, čeprav je bil le-ta že polno zaseden in je povrhu R. Berthelot presegel dovoljeno starost za opravljanje takih nalog, É. Cresson odgovorna za določeno stopnjo resnosti neizpolnitve obveznosti.

Komisija je prav tako navajala, da É. Cresson ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz njenega položaja komisarke s tem, da je ponudila pogodbe o zaposlitvi T. Riedingerju, avocat d'affaires, njenemu osebnemu znancu, vendar Sodišče meni, da mu elementi, ki so mu dani na razpolago ne omogočajo, da bi prišlo do takšnega zaključka.

Poleg tega Sodišče meni, da je treba skupek razlogov, ki jih je É. Cresson navedla glede postopkovnih vprašanj kot tudi spoštovanja različnih pravic, zlasti pravic do obrambe, zavrniti. Zlasti glede zatrjevanja É. Cresson, po katerem se v primeru narave očitanih dejstev v okviru kazenskega in disciplinskega postopka, zaključki kazenskega sodišča vsiljujejo disciplinskim organom, Sodišče ugotavlja, da ni vezano na pravno kvalifikacijo dejstev, opravljeno v kazenskem postopku in da je pristojno, da v okviru svoje proste presoje razišče, ali pomenijo očitana dejstva v okviru postopka, ki temelji na členu 213(2) ES, neizpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja komisarja. Posledično odločba Chambre du conseil tribunal de première instance de Bruxelles, ki ugotavlja odsotnost obtožb zoper É. Cresson, ne zavezuje Sodišča.

Na koncu, čeprav kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja člana Komisije v načelu zahteva uporabo sankcije, pa Sodišče meni, da je na podlagi okoliščin v tem primeru treba šteti, da je ugotovitev kršitve sama po sebi primerna sankcija in, da se É. Cresson ne naloži sankcije v obliki odvzema pravice do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišèa.
Razpoložljive jezikovne razlièice: CS, FR, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL
Celotno besedilo sodbe je na voljo tudi na spletni strani Sodišèa.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C-432/04
Obièajno je na voljo po 12. uri po srednjeevropskem èasu na dan razglasitve.
Za podrobnejše informacije se obrnite na g. Kolowca Ireneusz
Tel. (00352) 4303 2878, faks (00352) 4303 2053


[1] Člen 213(2) ES našteva obveznosti in naloge članov Komisije. Člen 213(2) tretji pododstavek ES določa, da Svet ali Komisija lahko zadevo predložita Sodišču, da razglasi, glede na okoliščine, odstop po uradni dolžnosti ali odvzem pravice do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti. Sodišče prvič odloča o sporu na podlagi te določbe.


Side Bar