Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN ES IT PT EL CS HU PL SL

CJE/06/56

11. júl 2006

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 56/06

11. júl 2006

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-432/04

Komisia Európskych spoločenstiev / Édith Cresson

Súdny dvor skonštatoval, že pani Edith Cresson porušila povinnosti európskej komisárky

So zreteľom na okolnosti veci Súdny dvor rozhodol, že samotné určenie, že sa nesplnili povinnosti, predstavuje primeranú sankciu

Pani Cresson bola členkou Európskej komisie od 24. januára 1995 do 8. septembra 1999, kedy sa skončila jej funkcia v nadväznosti na kolektívnu demisiu Komisie zo 16. marca 1999. Pani Cresson bola počas svojho funkčného obdobia zodpovedná za oblasti vedy, výskumu a rozvoja, ľudských zdrojov, školstva, vzdelávania a mládeže, ako aj za Spoločné výskumné centrum (SVC).

V čase, keď začala pani Cresson vykonávať svoju funkciu, prejavila želanie, aby sa stal jej „osobným poradcom“ jeden z jej blízkych známych pán Berthelot, lekár so špecializáciou zubná chirurgia.

Z dôvodu veku pána Berthelot, 66 rokov, nemohol byť prijatý do zamestnania ako člen kabinetu komisára, pričom pani Cresson o tejto skutočnosti vedela. Okrem toho v čase, keď začala vykonávať svoju funkciu, boli všetky miesta osobných poradcov v jej kabinete obsadené. Pani Cresson sa obrátila na administratívne oddelenie, aby preskúmalo podmienky možného prijatia do zamestnania pána Berthelot. Pán Berthelot bol teda prijatý do zamestnania ako vedecký pracovník od septembra 1995 do konca februára 1997. Napriek tomu, že podmienky zamestnania vedeckého pracovníka vyžadujú, aby svoju činnosť vykonával výlučne v SVC alebo v oddeleniach, ktoré sa żenuj výskumným činnostiam, pán Berthelot pracoval iba ako osobný poradca pani Cresson.

Po uplynutí doby určenej v zmluve, t. j. 1. marca 1997, sa poskytla pánovi Berthelot ďalšia zmluva pre vedeckého pracovníka v SVC na dobu jedného roka, ktorá mala uplynúť na konci februára 1998. Celková doba jeho zamestnania ako vedeckého pracovníka tak dosiahla dĺžku dva a pol roka, pričom právna úprava stanovuje maximálnu dobu výkonu takéhoto zamestnania na 24 mesiacov. Pán Berthelot 31. decembra 1997 požiadal o skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov s účinnosťou od uvedeného dátumu. Jeho žiadosti sa vyhovelo.

Podaním trestného oznámenia jedným z členov Parlamentu začalo roku 1999 trestné konanie v súvislosti so spisom týkajúcim sa pána Berthelot. V júni 2004 chambre de conseil du tribunal de première instance de Bruxelles zastavil trestné stíhanie, pretože usúdil, že nie je dôvod na to, aby sa v ňom pokračovalo.

Zároveň v januári 2003 Komisia zaslala pani Cresson oznámenie o výhradách zistených proti jej osobe založených na porušení jej povinností členky Komisie vo vzťahu k prijatiu do zamestnania pána Berthelot. Komisia 19. júla 2004 podala po vypočutí pani Cresson návrh na začatie konania podľa článku 213 ES[1] na Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

Súdny dvor najprv pripomína, že podľa článku 213 ods. 2 ES členovia Komisia musia rešpektovať „povinnosti vyplývajúce zo svojej funkcie“. Keďže tento pojem nie je nijako ohraničený, treba ho chápať tak, že zahŕňa okrem povinnosti konať čestne a zdržanlivo výslovne uvedenej v tomto článku aj všetky povinnosti vyplývajúce z funkcie člena Komisie, ku ktorým patrí povinnosť vykonávať svoju funkciu úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Spoločenstva, ako aj povinnosť dodržiavať tie najprísnejšie pravidlá v oblasti správania. Prislúcha členom Komisie, aby za každých okolností uprednostnili všeobecný záujem Spoločenstva, a to nie len pred vnútroštátnymi záujmami, ale aj pred osobnými záujmami.

Aj keď členovia Komisie musia dohliadať na to, aby ich správanie bolo bezúhonné, existencia nesplnenia povinnosti musí mať určitý stupeň závažnosti na to, aby sa naplnila skutková podstata nesplnenia povinnosti podľa článku 213 ods. 2 ES.

Ďalej Súdny dvor určil, že pani Cresson porušila povinnosti vyplývajúce zo swojej funkcie členky Komisie v súvislosti s prijatím do zamestnania pána Berthelot a s jeho pracovnými podmienkami. Rozhodol totiž, že prijatím do zamestnania pána Berthelot SA obišli pravidlá zamestnávania členov kabinetu a vedeckých pracovníkov.

Pani Cresson sa musí vzhľadom na svoju osobnú angažovanosť v súvislosti s týmto prijatím do zamestnania, keďže k nemu došlo na základe jej výslovnej žiadosti, potom, ako sa dozvedela, že nemôže zamestnať pána Berthelot vo svojom kabinete, považovať za zodpovednú za toto prijatie do zamestnania a za z toho vyplývajúce zneužitie predpisov.

Pani Cresson je preto, že nechala prijať do zamestnania svojho blízkeho známeho pána Berthelot ako vedeckého pracovníka, pričom nemal vykonávať príslušnú činnosť, ale malo sa mu iba umožniť vykonávať funkciu osobného poradcu v jej kabinete, napriek tomu, že jej kabinet bol plne obsadený a že navyše pán Berthelot prekročil povolenú vekovú hranicu na vykonávanie takejto funkcie, zodpovedná za nesplnenie povinnosti s určitým stupňom závažnosti.

Komisia tiež tvrdila, že pani Cresson porušila svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie členky Komisie ponúknutím pracovných zmlúv ďalšiemu svojmu známemu pánovi Riedingerovi, advokátovi, Súdny dvor však usudzuje, že skutočnosti, ktoré sa predložili Súdnemu dvoru neumožňujú prijať tento záver.

Okrem toho všetky dôvody, ktoré uviedla pani Cresson vo svojom vyjadrení k návrhu, týkajúce sa procesných otázok a založené na porušení rôznych práv, najmä práva na obhajobu, treba zamietnuť. Osobitne vo vzťahu k tvrdeniu pani Cresson, podľa ktorého je disciplinárny orgán v prípadoch, keď sa v trestnom a aj v disciplinárnom konaní posudzuje ten istý skutok, viazaný závermi trestného súdu, Súdny dvor uvádza, že nie je viazaný právnym posúdením skutkov uskutočneným v trestnom konaní a prináleží mu v plnom rozsahu jeho voľnej úvahy zisťovať, či skutky vytýkané v rámci konania založeného na článku 213 ods. 2 ES predstavujú neplnenie povinností vyplývajúcich z funkcie člena Komisie. Súdny dvor preto nie je viazaný rozhodnutím chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles o tom, že sa nepreukázalo obvinenie proti pani Cresson.

Na záver aj keď porušenie povinností vyplývajúcich z funkcie člena Komisie sa v zásade potrestá uložením sankcie, Súdny dvor rozhodol, že so zreteľom na okolnosti prejednávanej veci však treba považovať samotné určenie, že sa nesplnili povinnosti, za primeranú sankciu a teda netreba uložiť pani Cresson sankciu spočívajúcu v odňatí jej práva na dôchodok alebo iných dávok vyplácaných namiesto dôchodku.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Jazyky, ktoré sú k dispozícii: CS, FR, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL
Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C- 432/04
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny
SEČ.
Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


[1] Článok 213 ES ods. 2 upravuje povinnosti a funkcie členov Komisie. Článok 213 ods. 2 tretí pododsek ES stanovuje, že Rada alebo Komisia môžu podať návrh na Súdny dvor, aby rozhodol podľa okolností veci o odvolaní príslušného člena, alebo o odňatí práva na dôchodok alebo iných dávok vyplácaných namiesto dôchodku. Súdny dvor prvýkrát rozhodol o konaní začatom na základe tohto ustanovenia.


Side Bar