Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES IT PT EL CS PL SK SL

CJE/06/56

2006. július 11.

Sajtó- és Tájékoztatási Osztály

56/06. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

2006. július 11.

A Bíróság C-432/04. sz. ügyben hozott ítélete

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Édith Cresson

A Bíróság megállapítja, hogy Edith Cresson megszegte Európai biztosi kötelezettségeit

A Bíróság megállapítja, hogy az eset körülményeire tekintettel a kötelezettségszegés megállapítása önmagában megfelelõ szankciónak minõsül.

E. Cresson 1995. január 24-tol 1999. szeptember 8-ig – amely idopontig a Bizottság, 1999. március 16-i testületi lemondásának benyújtását követoen hivatalban maradt – a Bizottság tagja volt. E. Cresson tárcájához bizottsági megbízatása alatt a következo ügyek tartoztak: tudomány, kutatás és fejlesztés, humán eroforrások, oktatás, képzés és ifjúság, valamint a Közös Kutatóközpont (KKK).

E. Cresson hivatalba lépésekor kinyilvánította azon óhaját, hogy „személyes tanácsadóként” igénybe kívánja venni közeli ismerose, a végzettsége szerint fogorvos R. Berthelot szolgálatait.

A 66 éves R. Berthelot-t életkora miatt nem lehetett biztosi kabineti tagként felvenni, amelyrol E. Cressont tájékoztatták. Ezen kívül E. Cresson hivatalba lépésekor kabinetjében már teljesen betöltötték a személyes tanácsadói létszámkeretet. E. Cresson az adminisztrációs szervezeti egységekhez fordult, hogy ott megvizsgálják az érintett felvételét lehetové tévo feltételeket. R. Berthelot-t így 1995 szeptemberétol 1997. február végéig meghívott tudományos munkatársként alkalmazták. Noha a meghívott tudományos munkatárskénti alkalmazás azt jelenti, hogy az érintett tevékenységét foként vagy a KKK-ban, vagy a kutatási tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységekben végzi, R. Berthelot kizárólag E. Cresson személyes tanácsadójaként dolgozott.

Szerzodésének lejártakor, azaz 1997. március 1-jén R. Berthelot meghívott tudományos munkatársként újabb, egyéves szerzodést kötött, amely 1998. február végén járt le. Így összesen két és fél évre emelkedett meghívott tudományos munkatárskénti alkalmazásának ideje, holott a szabályozás szerint annak idotartama legfeljebb 24 hónap lehet. 1997. december 31-én R. Berthelot egészségügyi okok miatt kérte szerzodésének attól a naptól számított felbontását. Kérelmét elfogadták.

A Parlament egyik tagjának panaszát követoen 1999-ben Belgiumban büntetoeljárás indult R. Berthelot ügyében. 2004 júniusában a chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles megszüntette az eljárást, mivel úgy ítélte meg, hogy nincs helye büntetobíróság elotti eljárás kezdeményezésének.

Ezzel párhuzamosan 2003 januárjában a Bizottság közölte E. Cressonnal a vele szemben R. Berthelot alkalmazásával kapcsolatban a biztosi kötelezettségeinek megszegése vonatkozásában felhozott kifogásokat. A Bizottság E. Cresson meghallgatását követoen 2004. július 19-én az EK-Szerzodés 213. cikke[1] alapján az Európai Közösségek Bíróságához fordult.

A Bíróság mindenekelott emlékeztet arra, hogy a Bizottság tagjainak az EK-Szerzodés 213. cikkének (2) bekezdése értelmében tiszteletben kell tartaniuk a „hivatalukból eredo kötelezettségeiket”. Mivel semmi nem szukíti ezt a fogalmat, azt úgy kell érteni, mint amely az e cikkben említett feddhetetlenségi és tartózkodási kötelezettségen kívül magában foglalja a Bizottság tagjaként betöltött hivatalból eredo valamennyi kötelezettséget, köztük a teljes függetlenség és a Közösség általános érdekében való eljárás, valamint a legszigorúbb magatartási eloírások betartásának kötelezettségét. A Bizottság tagjainak kötelessége tehát, hogy nemcsak a nemzeti, hanem a személyes érdekekkel szemben is mindenkor a Közösség általános érdekét helyezzék elotérbe.

Noha a Bizottság tagjainak ügyelniük kell arra, hogy kifogástalan magatartást tanúsítsanak, az is igaz, hogy az EK-Szerzodés 213. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegésének megállapításához bizonyos súlyú kötelezettségszegésre van szükség.

Ezt követoen a Bíróság megállapítja, hogy R. Berthelot felvétele során és foglalkoztatási feltételei vonatkozásában E. Cresson megszegte a Bizottság tagjaként betöltött hivatalából eredo kötelezettségeit. A Bíróság úgy ítéli meg, hogy R. Berthelot alkalmazására a kabinettagok és a meghívott tudományos munkatársak felvételére vonatkozó szabályok kijátszásával került sor.

E. Cressont e felvételben való személyes érintettségére figyelemmel – hiszen arra kifejezett kérésére került sor azt követoen, hogy úgy tájékoztatták, nem veheti fel R. Berthelot-t kabinetjébe – felelosnek kell tekinteni az említett felvételért, valamint a kapcsolódó szabályok kijátszásáért.

Így egy közeli ismerõs, R. Berthelot, meghívott tudományos munkatárskénti felvételére annak ellenére való utasítással, hogy R. Berthelot nem az ahhoz kapcsolódó tevékenységet volt hivatott végezni, és amely felvétel célja az volt, hogy az érintettnek a kabinetjében – amely pedig már kialakult – személyes tanácsadói feladat ellátását tegye lehetõvé, ráadásul úgy, hogy R. Berthelot életkora meghaladta az ilyen feladat ellátására engedélyezett korhatárt, E. Cresson bizonyos súlyú kötelezettségszegésért vált felelõssé.

A Bizottság állítása szerint E. Cresson azzal, hogy egy másik közeli ismerosének, T. Riedinger, gazdasági joggal foglalkozó ügyvédnek szerzodési ajánlatokat tett, megszegte a biztosként betöltött hivatalából eredo kötelezettségeit, ám a Bíróság úgy véli, hogy a tudomására hozott tények nem teszik lehetové ilyen következtetés levonását.

A Bíróság egyébiránt úgy ítéli meg, hogy el kell utasítani az E. Cresson által felhozott, eljárási kérdésekre, valamint a különféle jogok – különösen a védelemhez való jog – tiszteletben tartására vonatkozó valamennyi jogalapot. E. Cresson különösen azon állítását illetoen, miszerint a bünteto és fegyelmi eljárás keretében felrótt tények azonossága esetén a büntetobíróság megállapításai kötik a fegyelmi hatóságokat, a Bíróság megállapítja, hogy a Bíróságot nem köti a büntetoeljárás során a tényekre vonatkozóan tett jogi minosítés és – teljes köru mérlegelési jogkörét gyakorolva – hatásköre van annak megállapítására, hogy az EK-Szerzodés 213. cikkének (2) bekezdésére alapított eljárás keretében felrótt tények a biztosként betöltött hivatalból eredo kötelezettségek megszegésének minosülnek-e. A Bíróságot tehát nem köti a chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxellesnek az E. Cressont terhelo körülmények hiányát megállapító határozata.

Végezetül, noha a Bizottság tagjaként betöltött hivatalból eredo kötelezettség megszegése foszabály szerint szankció kiszabását vonja maga után, a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az eset körülményeire tekintettel úgy kell tekinteni, hogy a kötelezettségszegés megállapítása önmagában megfelelo szankciónak minosül, következésképpen E. Cresson mentesül a nyugdíjjogosultsága vagy az ezt helyettesíto egyéb juttatásokhoz való joga megvonásával járó szankció kiszabása alól.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.
Elérhetõ nyelvek: HU, CS, FR, DE, EN, ES, EL, IT, NL, PL, PT, SK, SL
Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C - 432/04
Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idõ szerinti 12 órától
megtekinthetõ.
További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz.
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


[1] Az EK-Szerzodés 213. cikkének (2) bekezdése a Bizottság tagjainak kötelezettségeit és feladatait fogalmazza meg. Az EK-Szerzodés 213. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a Tanács vagy a Bizottság a Bírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy az a körülményektol függoen az érintett tagot felmentse, vagy megvonja tole nyugdíjjogosultságát vagy az ezt helyettesíto egyéb juttatásokhoz való jogát. A Bíróság most eloször dönt el jogvitát e rendelkezés alapján.


Side Bar