Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES IT PT CS HU PL SK SL

CJE/06/56

11 Ιουλίου 2006

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

ΑΝΑΚΟΙΝ.ΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 56/06/EL

11 Ιουλίου 2006

Απόφαση του .ικαστηρίου στην υπόθεση C-432/04

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Édith Cresson

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ Η EDITH CRESSON ΠΑΡΕΒΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, το .ικαστήριο κρίνει ότι η διαπίστωση της παράβασης συνιστά αυτή καθαυτήν την ενδεδειγµένη κύρωση

Η É. Cresson χρηµάτισε µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 24 Ιανουαρίου 1995 έως τις 8 Σεπτεµβρίου 1999, ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή έπαυσε να ασκεί καθήκοντα µετά τη συλλογική παραίτησή της στις 16 Μαρτίου 1999. Το χαρτοφυλάκιο της É. Cresson κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Επιτροπή περιελάµβανε τους τοµείς: επιστήµη, έρευνα και ανάπτυξη, ανθρώπινο δυναµικό, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα, καθώς και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ).

Όταν η É. Cresson ανέλαβε τα καθήκοντά της, εξέφρασε την επιθυµία να προσλάβει ως «προσωπικό σύµβουλο» ένα προσωπικό γνωστό της, τον R. Berthelot, ειδικευµένο χειρουργό οδοντίατρο.

Λόγω της ηλικίας του, ο R. Berthelot, ο οποίος ήταν τότε 66 ετών, δεν µπορούσε να προσληφθεί ως µέλος του ιδιαιτέρου γραφείου επιτρόπου, πράγµα για το οποίο η É. Cresson ενηµερώθηκε. Επιπλέον, όταν η É. Cresson ανέλαβε τα καθήκοντά της, όλες οι θέσεις προσωπικού συµβούλου του ιδιαιτέρου γραφείου της είχαν καλυφθεί. Η É. Cresson στράφηκε στις υπηρεσίες της διοίκησης και τους ζήτησε να εξετάσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα µπορούσε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του ενδιαφεροµένου. Ο R. Berthelot προσλήφθηκε τότε ως εξωτερικός επιστήµονας από 1ης Σεπτεµβρίου 1995 ως το τέλος Φεβρουαρίου 1997. Καίτοι η πρόσληψη ως εξωτερικού επιστήµονα συνεπάγεται ότι ο ενδιαφερόµενος ασκεί κυρίως τα καθήκοντά του είτε στο ΚΚΕ είτε στις υπηρεσίες που ασχολούνται µε ερευνητικές δραστηριότητες, ο R. Berthelot εργάστηκε αποκλειστικά ως προσωπικός σύµβουλος της É. Cresson.

Κατά τη λήξη της σύµβασής του την 1η Μαρτίου 1997, προσφέρθηκε στον R. Berthelot άλλη σύµβαση εξωτερικού επιστήµονα για διάστηµα ενός έτους που έληγε στο τέλος Φεβρουαρίου 1998. Έτσι, η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του ως εξωτερικού επιστήµονα παρατάθηκε στα δυόµισι έτη, ενώ η κανονιστική ρύθµιση προβλέπει ότι οι εξωτερικοί επιστήµονες προσλαµβάνονται για 24 µήνες κατ’ ανώτατο όριο. Στις 31 .εκεµβρίου 1997, ο R. Berthelot ζήτησε, για λόγους υγείας, τη λύση της σύµβασής του από της ηµεροµηνίας αυτής. Το αίτηµά του έγινε δεκτό.

Κατόπιν µηνύσεως εκ µέρους µέλους του Κοινοβουλίου, το 1999 κινήθηκε στο Βέλγιο ποινική διαδικασία σχετική µε τον φάκελο Berthelot. Τον Ιούνιο του 2004, το δικαστικό συµβούλιο του tribunal de première instance των Βρυξελλών έθεσε την υπόθεση στο αρχείο κρίνοντας ότι δεν συνέτρεχε λόγος συνέχισης της ποινικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή απηύθυνε στην É. Cresson ανακοίνωση των κατ’ αυτής αιτιάσεων, στηριζοµένων σε παράβαση των εκ του αξιώµατος του επιτρόπου υποχρεώσεών της όσον αφορά την πρόσληψη του R. Berthelot. Μετά από ακρόαση της É. Cresson, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 19 Ιουλίου 2004, αίτηση στο .ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 213 ΕΚ[1].

Το .ικαστήριο υπενθυµίζει καταρχάς ότι, δυνάµει του άρθρου 213, παράγραφος 2, ΕΚ, τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν να τηρούν «τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους». Εφόσον τίποτε δεν την περιορίζει, η έννοια αυτή πρέπει να εκλαµβάνεται ως περιλαµβάνουσα, πέραν των καθηκόντων εντιµότητας και διακριτικότητας που ρητώς µνηµονεύει το άρθρο αυτό, το σύνολο των καθηκόντων που απορρέουν από το αξίωµα του µέλους της Επιτροπής, µεταξύ των οποίων η υποχρέωση των µελών της Επιτροπής να ενεργούν µε πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συµφέρον της Κοινότητας, καθώς και η υποχρέωση να τηρούν τα αυστηρότερα πρότυπα συµπεριφοράς. Τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν, συνεπώς, να προκρίνουν πάντοτε το γενικό συµφέρον της Κοινότητας όχι µόνον έναντι των εθνικών συµφερόντων, αλλά και έναντι των προσωπικών συµφερόντων.

Δστόσο, ναι µεν τα µέλη της Επιτροπής οφείλουν να µεριµνούν ώστε η συµπεριφορά τους να είναι άµεµπτη, απαιτείται όµως να εµφανίζει η παράβαση ορισµένο βαθµό σοβαρότητας ώστε να συνιστά παράβαση του άρθρου 213, παράγραφος 2, ΕΚ.

Περαιτέρω, το .ικαστήριο διαπιστώνει ότι η É. Cresson παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα του µέλους της Επιτροπής κατά την πρόσληψη και όσον αφορά τους όρους απασχόλησης του R. Berthelot. Συγκεκριµένα, το Δικαστήριο κρίνει ότι η πρόσληψη του R. Berthelot συνιστά καταστρατήγηση των κανόνων περί προσλήψεως των µελών ιδιαιτέρου γραφείου και των διατάξεων περί εξωτερικών επιστηµόνων.

Λαµβανοµένης υπόψη της προσωπικής εµπλοκής της στην πρόσληψη αυτή, δεδοµένου ότι η εν λόγω πρόσληψη έγινε κατόπιν ρητού αιτήµατός της, αφού είχε πληροφορηθεί ότι δεν µπορούσε να προσλάβει τον R. Berthelot στο ιδιαίτερο γραφείο της, η É. Cresson πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για την εν λόγω πρόσληψη και για την καταστρατήγηση των κανόνων που συνεπαγόταν η πρόσληψη αυτή.

Έτσι, επιτυγχάνοντας την πρόσληψη ενός προσωπικού γνωστού της, του R. Berthelot, υπό την ιδιότητα του εξωτερικού επιστήµονα, ενώ αυτός δεν επρόκειτο να ασκήσει τις αντίστοιχες δραστηριότητες, και τούτο προκειµένου να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει καθήκοντα προσωπικού συµβούλου στο ιδιαίτερο γραφείο της, µολονότι το γραφείο αυτό ήταν ήδη πλήρες και, επιπλέον, ο R. Berthelot είχε υπερβεί το επιτρεπόµενο όριο ηλικίας για την άσκηση τέτοιων καθηκόντων, η É. Cresson υπέπεσε σε παράπτωµα µιας κάποιας σοβαρότητας.

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι η É. Cresson παρέβη επίσης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα του επιτρόπου προτείνοντας συµβάσεις εργασίας σε άλλον προσωπικό γνωστό της, τον T. Riedinger, δικηγόρο ασχολούµενο µε υποθέσεις εµπορικού δικαίου, όµως το Δικαστήριο θεωρεί ότι τα στοιχεία που του γνωστοποιήθηκαν δεν του επιτρέπουν να καταλήξει σε τέτοιο συµπέρασµα.

Εξάλλου, το .ικαστήριο κρίνει ότι όλοι οι ισχυρισµοί της É. Cresson, που αφορούν θέµατα διαδικασίας καθώς και τον σεβασµό διαφόρων δικαιωµάτων, ιδίως των δικαιωµάτων άµυνας, είναι απορριπτέοι. Όσον αφορά, ειδικότερα, το επιχείρηµα της É. Cresson ότι, όταν ταυτίζονται τα πραγµατικά περιστατικά στο πλαίσιο τόσο της ποινικής δίκης όσο και της πειθαρχικής διαδικασίας, οι πειθαρχικές αρχές οφείλουν να ακολουθήσουν τα συµπεράσµατα του ποινικού δικαστηρίου, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι δεν δεσµεύεται από τον νοµικό χαρακτηρισµό που δόθηκε στα πραγµατικά περιστατικά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και ότι σ’ αυτό εναπόκειται, κάνοντας πλήρως χρήση της εξουσίας εκτίµησης που διαθέτει, να εξετάσει µήπως τα προσαπτόµενα πραγµατικά περιστατικά στο πλαίσιο διαδικασίας του άρθρου 213, παράγραφος 2, ΕΚ συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωµα του επιτρόπου. Κατά συνέπεια, το βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου του tribunal de première instance των Βρυξελλών που απάλλαξε την É. Cresson δεν µπορεί να δεσµεύσει το .ικαστήριο.

Τέλος, καίτοι για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωµα του µέλους της Επιτροπής επιβάλλεται καταρχήν κύρωση, το .ικαστήριο κρίνει ότι, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων της υπό κρίση υπόθεσης, πρέπει να θεωρηθεί ότι η διαπίστωση της παράβασης συνιστά αυτή καθαυτήν την ενδεδειγµένη κύρωση και ότι, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να επιβληθεί στην É. Cresson κύρωση υπό µορφή έκπτωσης από το συνταξιοδοτικό της δικαίωµα ή από άλλες αντ’ αυτού παροχές.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το Δικαστήριο.
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, FR, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-432/04
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης,
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674


[1] Το άρθρο 213, παράγραφος 2, ΕΚ απαριθµεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των µελών της Επιτροπής. Το άρθρο 213, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, ΕΚ ορίζει ότι το Συµβούλιο ή η Επιτροπή µπορούν να ζητήσουν από το .ικαστήριο να αποφασίσει, αναλόγως των περιστάσεων, την απαλλαγή του επιτρόπου από τα καθήκοντά του ή την έκπτωσή του από το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα ή από άλλες παροχές. Είναι η πρώτη φορά που το .ικαστήριο εκδικάζει διαφορά βάσει αυτής της διάταξης.


Side Bar