Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES IT PT EL HU PL SK SL

CJE/06/56

4 lipca 2006

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 56/06

11. července 2006

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-432/04

Komise Evropských společenství v. Édith Cresson

Soudní dvůr určil, že Édith Cresson porušila své povinnosti evropské komisařky

S přihlédnutím k okolnostem projednávaného případu Soudní dvůr rozhodl, že určení nesplnění povinností představuje samo o sobě přiměřenou sankci.

Édith Cresson byla členkou Komise od dne 24. ledna 1995 do dne 8. září 1999, ke kterému Komise ukončila svou funkci poté, co podala kolektivní rezignaci dne 16. března 1999. Úřad É. Cresson zahrnoval po dobu jejího mandátu v Komisi oblast vědy, výzkumu a rozvoje, lidských zdrojů, školství, odborného vzdělávání a mládeže, jakož i Společné výzkumné centrum (SVC).

Při svém nástupu do funkce É. Cresson projevila přání využít služeb jednoho ze svých blízkých známých, R. Berthelota, povoláním zubního chirurga, jako „osobního poradce“.

René Berthelot nemohl být z důvodu svého věku 66 let přijat jako člen kabinetu komisaře, na což byla É. Cresson upozorněna. Krom toho, v okamžiku nástupu É. Cresson do funkce měl tejí kabinet již plný stav osobních poradců. Édith Cresson se obrátila na útvary správy, aby zjistily podmínky, za kterých by bylo možné dotyčného přijmout do zaměstnání. René Berthelot byl tedy zaměstnán jako hostující vědec ode dne 1. září 1995 až do konce měsíce února 1997. Ačkoliv zaměstnání v postavení hostujícího vědce s sebou nese to, že dotyčný vykonává své funkce v zásadě buď v SVC, nebo v útvarech, které se věnují výzkumným činnostem, R. Berthelot pracoval výhradně jako osobní poradce É. Cresson.

Na konci jeho smlouvy dne 1. března 1997 byla R. Berthelotovi nabídnuta další smlouva pro

hostujícího vědce na dobu jednoho roku s uplynutím na konci měsíce února 1998. Celková doba jeho zaměstnání jako hostujícího vědce tak dosáhla dvou a půl roku, zatímco právní úprava stanoví maximální dobu trvání této funkce na 24 měsíců. Dne 31. prosince 1997 R. Berthelot ze zdravotních důvodů požádal, aby byla smlouva s ním ukončena k tomuto datu. Jeho žádosti było vyhověno.

Na základě trestního oznámení člena Parlamentu bylo v roce 1999 v Belgii zahájeno trestní vyšetřování ohledně spisu týkajícího se R. Berthelota. V červnu 2004 poradní senát tribunal de première instance (soudu prvního stupně) v Bruselu věc odložil s tím, že žádný důvod neumožňuje pokračovat v trestním řízení.

Paralelně Komise v lednu 2003 zaslala É. Cresson sdělení vytýkaných skutečností zakládající se na porušení jejích povinností komisařky pokud jde o zaměstnání R. Berthelota. Po slyšení É. Cressson Komise dne 19. července 2004 předložila věc Soudnímu dvoru na základě článku 213 ES[1].

Soudní dvůr nejprve připomíná, že na základě čl. 213 odst. 2 ES členové Komise musejí „dodržovat povinnosti vyplývající z jejich postavení“. Jelikož tento pojem není ničím omezen, je namístě jej chápat tak, že kromě povinnosti čestného a zdrženlivého jednání výslovně uvedené v tomto článku zahrnuje veškeré povinnosti, které vyplývají z postavení člena Komise, mezi něž patří povinnost jednat zcela nezávisle a v obecném zájmu Společenství, jakož i dodržovat nejpřísnější normy chování. Členům Komise se tedy ukládá, aby u nich obecný zájem Společenství vždy převážil nejenom nad vnitrostátními zájmy, ale rovněž nad osobními zájmy.

Jestliže však členové Komise musejí vždy dbát na to, aby jednali bezúhonným způsobem, nic to nemění na tom, že pro založení nesplnění povinnosti na základě čl. 213 odst. 2 ES se vyžaduje existence nesplnění povinnosti jistého stupně závažnosti.

Dále Soudní dvůr konstatuje, že É. Cresson porušila povinnosti vyplývající ze svého postavení členky Komise při přijetí do zaměstnání a co se týče podmínek zaměstnání R. Berthelota. Má totiž za to, že přijetí R. Berthelota představuje obejití pravidel týkajících se přijímání členů kabinetu a hostujících vědců.

S přihlédnutím ke svému osobnímu zapojení do tohoto přijetí do zaměstnání, neboť k němu došlo na její výslovnou žádost poté, co byla informována, že nemůže přijmout R. Berthelota do svého kabinetu, musí být É. Cresson považována za odpovědnou za uvedené přijetí do zaměstnání a za obcházení pravidel, které znamenalo.

Édith Cresson se tak tím, že přikročila k přijetí blízkého známého, R. Berthelota, jako hostujícího vědce, ačkoliv neměl vykonávat odpovídající činnosti, a to aby dotyčnému umožnila zastávat funkce osobního poradce ve svém kabinetu, ačkoliv tento kabinet již był plně obsazený a R. Berthelot nadto překročil povolenou věkovou hranici k skonu takových funkcí, stala odpovědnou za nesplnění povinností jistého stupně závažnosti.

Komise rovněž tvrdila, že É. Cresson porušila povinnosti vyplývající ze svého postavení členky komisařky tím, že nabídla pracovní smlouvy dalšímu osobnímu známému, T. Riedingerovi, obchodnímu advokátovi, ale Soudní dvůr má za to, že skutečnosti, se kterými byl Soudní dvůr seznámen, neumožňují dospět k takovému závěru.

Soudní dvůr krom toho rozhodl, že všechny důvody vznesené É. Cresson na její obranu týkající se procesních otázek, jakož i respektování různých práv, zejména práv obhajoby, musejí být zamítnuty. Pokud jde konkrétně o tvrzení É. Cresson, podle něhož v případě totožnosti vytýkaných skutečností v rámci trestního a disciplinárního řízení jsou závěry trestního sodu závazné pro disciplinární orgány, Soudní dvůr konstatuje, že není vázán právní kvalifikací skutečností uskutečněnou v rámci trestního řízení a přísluší mu přezkoumat s využitím plného rozsahu svého prostoru pro uvážení, zda skutečnosti vytýkané v rámci řízení zakládajícího se na čl. 213 odst. 2 ES představují nesplnění povinností vyplývajících z postavení komisaře. V důsledku toho rozhodnutím poradního senátu tribunal de première instance v Bruselu konstatujícím neexistenci skutečností odůvodňujících obvinění vůči É. Cresson nemůže být Soudní dvůr vázán.

Konečně, ačkoliv porušení povinností vyplývajících z postavení člena Komise v zásadě vyžaduje uplatnění sankce, Soudní dvůr rozhodl, že s přihlédnutím k okolnostem projednávaného případu je namístě mít za to, že určení nesplnění povinností představuje samo o sobě přiměřenou sankci a v důsledku toho je třeba prominout É. Cresson sankci ve formě odnětí jejího nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: CS, FR, DE, EN, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-
Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


[1] Článek 213 odst. 2 ES stanoví povinnosti a funkce členů Komise. Článek 213 odst. 2 třetí pododstavec stanoví, že Rada nebo Komise mohou věc předložit Soudnímu dvoru, který podle okolností rozhodne o odvolání člena nebo o odnětí jeho nároku na důchod nebo další požitky. Je to poprvé, co Soudní dvůr rozhoduje o sporu na základě tohoto ustanovení.


Side Bar