Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

CJE/06/25

16 marca 2006 r.

Kontakty z mediami i informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 25/06

16 marca 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-322/03

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH / Urz¹d Harmonizacji w ramach Rynku Wewnêtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) – Herold Business Data GmbH & Co. KG

Sąd potwierdza decyzję OHIM o unieważnieniu słownego wspólnotowego znaku towarowego „WEISSE SEITEN” dla niektórych towarów

Grupa składniowa „weiße Seiten” stała się w języku niemieckim synonimem książki telefonicznej abonentów indywidualnych.

W 1996 r. spółka Telefon & Buch Verlagsgesellschaft wniosła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego słownego oznaczenia WEISSE SEITEN dla rozmaitych towarów, a wśród nich informatycznych baz danych oraz druków, informatorów i zbiorów źródłowych.

Po dokonaniu rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego w 1999 r., spółka Herold Business Data wniosła o unieważnienie tej rejestracji.

W 2003 r. izba odwoławcza OHIM unieważniła znak towarowy WEISSE SEITEN dla baz danych, dysków i CD-ROMów, druków, informatorów i zbiorów źródłowych ze względu na zwyczajowy charakter grupy składniowej „weiße Seiten” dla książek telefonicznych abonentów indywidualnych, jak również dla materiałów piśmiennych i artykułów biurowych, usług wydawniczych i usług redakcyjnych z uwagi na to, że oznaczenie to było opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego.

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft zakwestionowała decyzję OHIM przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Podniosła ona, że dokonana przez izbę odwoławczą ocena, zgodnie z którą grupa składniowa „weiße Seiten” weszła do języka niemieckiego jako synonim „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis” (alfabetycznego spisu abonentów) przed datą złożenia wniosku o rejestrację, jest błędna.

Sąd wskazuje przede wszystkim, że przedstawione przez wnoszącego o unieważnienie dowody, takie jak na przykład różne dokumenty poczty austriackiej, wykazują, że w chwili złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego WEISSE SEITEN, grupa składniowa „weiße Seiten” była już potoczną nazwą rodzajową dla książek telefonicznych abonentów indywidualnych. Ze względu na to, że Telefon & Buch Verlagsgesellschaft nie dokonała rozróżnienia w ramach kategorii rodzajowej „druki, informatory, zbiory źródłowe”, do której należą książki telefoniczne w formie drukowanej, nieważność znaku towarowego musiała zostać orzeczona dla całej tej kategorii.

Następnie Sąd stwierdza, że książki telefoniczne abonentów indywidualnych są dostępne nie tylko w wersji papierowej, ale również w postaci elektronicznej, w Internecie lub na CD-ROMie. Wobec tego grupę składniową „weiße Seiten” należy uznać również za będącą zwyczajową nazwą elektronicznych książek telefonicznych, jak to wynika także z poszukiwań przeprowadzonych w Internecie w toku postępowania administracyjnego przed OHIM. Ponieważ Telefon & Buch Verlagsgesellschaft nie dokonała rozróżnienia w ramach kategorii „magnetyczne nośniki danych i bazy danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśmy magnetyczne, dyski i CDROM”, znak towarowy należało unieważnić dla wszystkich tych towarów.

Ponadto, ze względu na to, że grupa składniowa „weiße Seiten” stała się w języku niemieckim synonimem książki telefonicznej abonentów indywidualnych, należy ją również uznać za opisową względem towarów, dla których pokrywa się ona z ich nazwą zwyczajową. Ponieważ usługi wydawnicze i redakcyjne dotyczą tworzenia i opracowywania tych towarów, grupa składniowa „weiße Seiten” może zostać uznana również za opisową dla tych usług, jako że określa ich przeznaczenie.

Jeśli chodzi o inne towary, takie jak materiały piśmienne i artykuły biurowe, omawianą grupę składniową można rozumieć w znaczeniu „weißfarbige Seiten” (strony koloru białego) i może ona być używana jako synonim „weißfarbige Blätter” (kartki koloru białego). W związku z tym i jako że Telefon & Buch Verlagsgesellschaft nie dokonała rozróżnienia w ramach poszczególnych kategorii, ten znak towarowy jest opisowy również dla wszystkich tych towarów.

Sąd stwierdza, że związek pomiędzy znakiem towarowym WEISSE SEITEN a cechami wszystkich rozpatrywanych towarów i usług jest wystarczająco ścisły, aby wykluczyć ten znak z rejestracji ze względu na jego opisowość.

W konsekwencji Sąd oddala skargę Telefon & Buch Verlagsgesellschaft.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w terminie dwóch miesięcy od doręczenia orzeczenia.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób
Sądu Pierwszej Instancji.
Dostępne wersje językowe: DE, EN, FR, PL
Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=T- 322/03
Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z
p. Ireneuszem Kolowcą
Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053


Side Bar