Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/9

20 lutego 2014 r.

Czy społeczność romska jest europejskim problemem?

Sesja plenarna EKES-u w dniach 26–27 lutego

Na przyszłej sesji plenarnej w budynku Charlemagne w Brukseli Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będzie się zastanawiać nad nowymi strategiami integracji Romów w Europie. W dyskusji udział weźmie zwłaszcza Zoltán Balog, minister zasobów ludzkich z Węgier.

EKES zaprosił również na sesję plenarną byłą komisarz Annę Diamantopoulou, która przedstawi europejską inicjatywę obywatelską „Edukacja dla wszystkich”.

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej
http://www.eesc.europa.eu/

Pełny tekst porządku obrad można znaleźć tutaj:

Opinie, które zostaną omówione i poddane pod głosowanie na sesji plenarnej

Ramy jakości dla staży

Staże stały się dla młodych ludzi ważną drogą wejścia na rynek pracy, z czym wiążą się jednak pewne zagrożenia. EKES podkreśla, że powinny one oferować wysokiej jakości treści dydaktyczne i odpowiednie warunki pracy, nie powinny natomiast być wykorzystywane jako substytut stałej pracy.

Działania na rzecz otwartej edukacji

Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę „Działania na rzecz otwartej edukacji”, by rozwiązać problemy, które stanowią dla szkół i uczelni wyższych przeszkodę w oferowaniu kształcenia na wysokim poziomie i przekazywaniu umiejętności cyfrowych. Do 2020 r. 90% miejsc pracy będzie wymagało umiejętności cyfrowych, które nadal należy włączać do różnych części systemu edukacji. Zdaniem EKES-u pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Nauczyciele muszą zostać odpowiednio zaangażowani. Niezbędne jest także skuteczne wykorzystanie dostępnych unijnych i krajowych programów finansowania.

Rola i przyszłość wolnych zawodów w europejskim społeczeństwie obywatelskim w 2020 r.

Interes publiczny jest nierozerwalnie związany z wolnymi zawodami. Zawody takie jak specjaliści medyczni, doradcy prawni i podatkowi, architekci i inżynierowie mają bezpośredni związek z prawami podstawowymi. EKES apeluje, by w celu promowania i ochrony wolnych zawodów sporządzono ich wspólną ogólnounijną definicję oraz wprowadzono przepisy zgodne z podstawowymi europejskimi wolnościami.

W kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju terytorialnego UE

Dzięki odpowiedniej polityce obszary wiejskie mogą przeżyć rozkwit i przyczynić się – podobnie jak miasta – do dobrobytu w Europie. EKES opowiada się za bardziej zrównoważonym rozwojem, tak aby wszystkie regiony UE mogły wnieść wkład w realizację celu spójności terytorialnej w kontekście rosnących dysproporcji terytorialnych w obrębie państw i regionów.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9406

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar