Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/8

18 lutego 2014 r.

Na konferencji organizowanej przez EKES
zaapelowano o nowe globalne partnerstwo
w celu wyeliminowania ubóstwa
i zapewnienia zrównoważonego rozwoju

W dniach 13–14 lutego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował spotkanie ekspertów reprezentujących szerokie spektrum grup społeczeństwa obywatelskiego z podmiotami krajowymi, unijnymi oraz przedstawicielami ONZ. Omawiano wyzwania i perspektywy w kontekście przygotowywania programu działań dotyczącego celów zrównoważonego rozwoju po roku 2015. Eliminacja ubóstwa i rozwój zrównoważony znalazły się w centrum debat na konferencji propagującej globalne partnerstwo.

„Musimy przemienić XXI wiek z okresu słabości w stulecie zrównoważoności” – argumentował komisarz Janez Potočnik, podkreślając że problem ubóstwa uda się rozwiązać tylko wtedy, gdy zaakceptujemy ograniczenia naszej planety. Według niego ramy dotyczące celów zrównoważonego rozwoju po 2015 r. mogą stanowić równie ważny przełom dla ludzkości jak deklaracja praw człowieka.

Znaczenie i aktualny charakter konferencji przejawiały się w różnorodnej tematyce poruszanej podczas trwającego półtora dnia wydarzenia. Dyskutowano m.in. o promowaniu równości płci i umacnianiu pozycji kobiet, wezwano do tego, by położyć kres praniu pieniędzy i zwalczać korupcję, a także przedstawiono propozycje dotyczące kwotowego modelu zmniejszania wpływu na środowisko. Nadrzędnym przesłaniem było stwierdzenie, że wszystkie państwa powinny wykazać się aktywnością w tych dziedzinach, zaakceptować spoczywające na nich obowiązki oraz podwoić wysiłki.

Stały przedstawiciel Węgier przy ONZ oraz współprzewodniczący otwartej grupy roboczej Narodów Zjednoczonych ds. celów zrównoważonego rozwoju Csaba Kőrösi przedstawił wizję ONZ, opartą na budowaniu konsensusu wokół niewielkiej liczby ambitnych celów, i ostrzegał przed akcentowaniem podziału na Północ i Południe.

Wiceprzewodniczący EKES-u Hans-Joachim Wilms zaznaczył potrzebę określenia przyczyn ubóstwa, nierówności i degradacji środowiska naturalnego oraz rozwiązania tych problemów. „Rozwój zrównoważony musi stać się rzeczywistością polityczną” – stwierdził na koniec.

Osiągnięto wspólne porozumienie co do fundamentalnej roli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych i regionalnych, które muszą zostać w pełni włączone w rozwój polityki i ramy wdrażania.

Wnioski z konferencji zostaną przekazane Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i posłużą tym instytucjom do sformułowania stanowiska UE podczas negocjacji nad ramami na okres po 2015 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9406

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar