Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/33

16 kwietnia 2014 r.

Dynamiczne narzędzie
demokracji bezpośredniej w UE:
Wnioski z pierwszych dwóch lat funkcjonowania
europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Propagatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) i zainteresowane podmioty z różnych instytucji i organizacji bardzo licznie uczestniczyli w dyskusjach, które toczyły się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie). Celem debaty było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń oraz sporządzenie listy zaleceń, dzięki którym ten instrument demokracji bezpośredniej stałby się jeszcze skuteczniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika.

Dzień ECI 2014, trzecie takie wydarzenie, zostało zorganizowane przez EKES we współpracy z Komitetem Regionów, European Citizen Action Service, Democracy International, z Instytutem Inicjatywy i Referendum w Europie, kampanią ECI, EurActiv oraz Euronews. Konferencję wypełniały ożywione dyskusje, inspirujące przemówienia i pozytywna atmosfera. Chodziło o podkreślenie pozytywnych aspektów ECI i dążenie do zapewnienia jej stałego rozwoju.

W przemówieniu inauguracyjnym przewodniczący EKES-u Henri Malosse stwierdził, że „ECI nie powinna być dłużej traktowana jak gadżet Komisji Europejskiej, lecz jako standardowe narzędzie nowego modelu sprawowania rządów w UE”. Europejskie inicjatywy obywatelskie, wprowadzając do UE nowe tematy, które pozostają poza sferą zainteresowań lobbystów z Brukseli, zmobilizowały znaczną liczbę nowych, niezależnych aktywistów UE, dzięki czemu wreszcie mieliśmy możliwość naprawdę bezpośrednio wysłuchać poglądów Europejczyków.

Emily O’REILLY, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, powiedziała, że „ECI ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji obywateli UE, aby mogli oni brać aktywny udział w procesie decyzyjnym UE”. Rzecznik obiecała czuwać nad tym, jak instrument ten jest używany. Ponad pięć milionów Europejczyków poparło ponad dwadzieścia różnych inicjatyw, a na szczeblu krajowym i unijnym toczyły się bardzo interesujące debaty – jest to bardzo krzepiący dowód zainteresowania obywateli i ich aktywnego zaangażowania.

Niektóre z zagadnień poruszanych w trzech laboratoriach ECI zorganizowanych przez EKES obejmowały kampanię ECI, ograniczenia prawne i wyzwania oraz skutki na szczeblu politycznym i instytucjonalnym w UE.

Wśród głównych kwestii, które zainteresowane strony i aktywiści pragną rozwiązać, znalazły się: zmniejszenie barier w zbieraniu podpisów, harmonizacja procesu w państwach członkowskich oraz większe możliwości wywierania wpływu. Ponadto poważnie rozważano wydłużenie czasu zbierania podpisów, a także znaczną poprawę warunków dla uwzględnienia udanych inicjatyw w procesie legislacyjnym Komisji, prowadzącym do decyzji politycznych.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

tel. +32 2 546 9360

e-mail: press@eesc.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar