Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/24

21 marca 2014 r.

Wpływ inwestycji społecznych oraz instrumenty rynkowe to najważniejsze tematy sesji plenarnej EKES-u

EKES w jednej z przyjętych opinii analizuje, jak inwestycje społeczne mogą pomóc w sprostaniu wymogom strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Ponadto EKES bada istniejące instrumenty finansowe i rynkowe, które oddziałują na postawy podmiotów gospodarczych i konsumentów, a przez to wzmacniają gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby.

497. sesja plenarna EKES-u

25–26 marca 2014 r.

Budynek Charlemagne (Komisja Europejska), sala im. de Gasperiego, Bruksela

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej
http://www.eesc.europa.eu/

Pełny tekst porządku obrad można znaleźć tutaj

Dyskusje, które odbędą się podczas sesji plenarnej:

W ramach promowania europejskich inicjatyw obywatelskich na każdej sesji plenarnej EKES przedstawia i omawia jedną z nich. Tym razem zajęto się inicjatywą Act 4 growth” [„Działajmy na rzecz wzrostu”], która proponuje cztery wyraźnie nakreślone działania polityczne wpisujące się w strategię na rzecz wzrostu gospodarczego, które mają zwiększyć przedsiębiorczość kobiet w UE. Debatę poprowadzi przewodniczący EKES-u Henri Malosse oraz Madi Sharma, członkini EKES-u i rzeczniczka tej inicjatywy. (25 marca, godz. 17.00)

Najważniejsze opinie, które zostaną przedyskutowane i poddane pod głosowanie na sesji plenarnej

Instrumenty rynkowe na rzecz niskoemisyjnej, efektywnie wykorzystującej zasoby gospodarki w UE

Ta opinia z inicjatywy własnej analizuje istniejące instrumenty finansowe i rynkowe mające wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczych i konsumentów, a tym samym na przejście na gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby. Szczególną uwagę zwraca się na to, jak instrumenty ekonomiczne oddziałują na kwestie społeczne i środowisko, a także na konkurencyjność gospodarczą.

Wpływ inwestycji społecznych na zatrudnienie i budżety publiczne

Inwestycje społeczne mogą ułatwić sprostanie wymogom strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zdaniem EKES-u, aby skutecznie i konsekwentnie wdrożyć szeroko zakrojony pakiet dotyczący inwestycji społecznych, trzeba spełnić następujące kluczowe warunki: wprowadzić w życie europejski program inwestycji, znaleźć nowe źródła dochodów, na stałe umieścić inwestycje społeczne w strategii „Europa 2020” oraz wyłączyć inwestycje społeczne z obliczania publicznego deficytu netto.

Realizacja wewnętrznego rynku energii elektrycznej przy jak najlepszym wykorzystaniu interwencji publicznej

EKES opracował tę opinię na wniosek Komisji. Zagadnienie to ma aspekt zarówno ekonomiczny, jak i społeczny, ponieważ energia elektryczna jest istotnym dobrem podstawowym i tak też należy nim zarządzać. Komunikat Komisji zawiera wytyczne dotyczące tego, jak najlepiej zreformować obowiązujące krajowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz jak niedrogo zapewnić rezerwowe zdolności produkcyjne.  EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji i apeluje o bardziej skoordynowane podejście do działań publicznych na szczeblu lokalnym i krajowym. Jednocześnie Komitet popiera pomysł europeizacji systemów pomocy dotyczących odnawialnych źródeł energii i zaleca Komisji dalsze ułatwienie mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi na rzecz promowania pomocy transgranicznej.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9406

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar