Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/20

19 marca 2014 r.

Pobieranie narządów w Chinach
to skandaliczny proceder

Henri Malosse, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), dokonał otwarcia konferencji zatytułowanej „Organ Harvesting in China: Europe must act now” („Pobieranie narządów w Chinach: Europa musi natychmiast zareagować”), odbywającej się w siedzibie EKES-u w Brukseli. Przewodniczący uznał za skandal, że taka praktyka jest stosowana przez chińskie władze, i wyraził nadzieję, że przywódcy Unii Europejskiej poruszą tę kwestię z prezydentem Chin Xi Jinpingiem podczas jego wizyty w Brukseli 31 marca 2014 r.

Przewodniczący Malosse stwierdził, że pobieranie narządów od więźniów sumienia, osób poddanych egzekucji i pochodzących z mniejszości, a następnie sprzedawanie ich w Chinach i innych państwach jest hańbą dla ludzkości i należy natychmiast położyć temu kres.

Mówcy biorący udział w debacie to między innymi posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, prawnicy i lekarze walczący z tym procederem; wszyscy oni wzywają do poszanowania praw podstawowych w Chinach. Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że handel ludzkimi narządami stanowi pogwałcenie etyki medycznej i standardów międzynarodowych praw człowieka przyjętych przez ONZ, Światową Organizację Zdrowia, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, Towarzystwo Transplantacyjne i inne organizacje międzynarodowe.

Mówcy i uczestnicy poparli wnioski i zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z grudnia zeszłego roku, w której stwierdzono, że mniejszości, a zwłaszcza osoby praktykujące Falun Gong, są szczególnie zagrożone praktykami wymuszanego pobierania organów do transplantacji w Chinach. Wezwali oni rząd Chin do zaprzestania tego procederu i podjęcia współpracy ze społecznością międzynarodową poprzez przekazywanie stosownych informacji dotyczących przeszczepów narządów. Wszyscy uczestnicy wezwali Chiny, aby dostosowały swoje prawodawstwo do międzynarodowych standardów w dziedzinie przeszczepów narządów.

Przewodniczący Malosse oświadczył, że należy wywrzeć na rząd chiński odpowiednią presję, by zlikwidować proceder wymuszanego pobierania narządów. Zauważył też, że wizyta Xi Jinpinga w Brukseli będzie doskonałą okazją do poruszenia tej kwestii podczas rozmów z prezydentem Chin; przedstawiciele UE mogą odwołać się do jego ludzkich odczuć i wezwać go do położenia kresu tej nieludzkiej praktyce.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9406

PL

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

Side Bar