Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

KOMUNIKAT PRASOWY nr 19/2014

17 marca 2014 r.

PL

Ochrona konsumentów i włączenie społeczne –
mrzonki w czasach kryzysu?

Konferencja w ramach Europejskiego Dnia Konsumenta 14 marca 2014 r. nie pozostawiła żadnych wątpliwości: kryzys nie może być pretekstem do odrzucenia praw konsumenta i lekceważenia przepisów. Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)1 i greckiego Centrum Ochrony Konsumentów (KEPKA) w Salonikach zgromadzili się decydenci polityczni i konsumenci z państw członkowskich UE, aby zastanowić się, w jaki sposób obecny kryzys zagraża prawom konsumenta.

Wobec zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i odnowienia składu Komisji uczestnicy konferencji zorganizowanej w ramach Europejskiego Dnia Konsumenta wezwali polityków do działania: najnowszy kryzys finansowy sprawił, że konsumenci borykają się z trudnymi warunkami socjalnymi, które osłabiają ich siłę nabywczą, a tym samym hamują ożywienie gospodarcze. Prawa konsumentów nie mogą być marginalizowane.

Stawką jest ochrona konsumentów

Sektory o największym znaczeniu dla dobrostanu konsumentów to zarazem sektory najbardziej problematyczne, w których rosną koszty. Liberalizacja rynkowa (np. w sektorze energetyki, komunikacji i usług finansowych) niejednokrotnie doprowadziła do powstania coraz potężniejszych oligopoli i coraz bardziej skoncentrowanych rynków. Bardziej niż kiedykolwiek konsumentom potrzeba teraz wsparcia państwa w obronie przed niewydolnością rynku i nadużyciami firm.

„W takich czasach jak dzisiejsze konsumenci muszą być w samym centrum procesu uzdrawiania gospodarki. Powinniśmy zagwarantować, że nie będą wykorzystywani i że zostaną im zaoferowane możliwie najlepsze warunki. Powiem więcej: pomagając konsumentom, możemy sprawić, że polityka konsumencka będzie bezpośrednio sprzyjała odnowie gospodarczej” – oświadczył Neven Mimica, komisarz europejski ds. polityki konsumenckiej.

W czasach kryzysu – kryzys praw konsumentów

Podczas kryzysu konsumenci nadal mają swoje prawa, są one prawnie wiążące. Nawet jeśli kryzys się przedłuża, nie można traktować go jako wymówki dla braku egzekwowania tych praw. UE dysponuje już całym bogactwem przepisów w zakresie ochrony konsumenta, jednak ustawodawstwo unijne jest tylko na tyle skuteczne, na ile skuteczne jest jego wdrażanie na poziomie krajowym.

„Kryzys gospodarczy, ubóstwo oraz wywołany nim spadek konsumpcji, wraz z narzuconymi państwom członkowskim UE środkami oszczędnościowymi, przyczyniły się do osłabienia praw konsumentów. Polityka ochrony konsumentów jest siłą napędową wzrostu, a nie ciężarem szkodzącym konkurencyjności europejskiej gospodarki, dlatego też decydenci polityczni powinni w niej widzieć jeden z kluczowych czynników odbudowy gospodarczej w UE” – powiedziała Evangelia Kekeleki, sekretarz generalna KEPKA i członkini EKES-u.

Nadmierne zadłużenie i wykluczenie finansowe

Przed kryzysem do normalnych praktyk należały: udzielanie pożyczek na grabieżczych zasadach, przeprowadzana w niedopuszczalny sposób egzekucja długów, ryzykowne produkty inwestycyjne oraz ukryte lub skomplikowane naliczanie opłat. Z nastaniem kryzysu w konsumentach obudziły się poważne obawy o bezpieczeństwo ich kredytów, oszczędności i emerytur. Zapaść gospodarcza sprawiła, że wskutek ograniczenia świadczeń socjalnych wzrosła liczba osób ubogich mających problemy z długami.

„Ludzie muszą nauczyć się kontrolować swoją konsumpcję. Edukacja finansowa powinna pomóc im wprowadzić odpowiednie zarządzanie własnym budżetem i zapobiec nadmiernemu zadłużeniu. Jednak przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu wymaga również odpowiedzialnej postawy pracowników sektora finansowego, zarówno w odniesieniu do oferowanych przez nich produktów, jak i do reklamowania tych produktów, a także w odniesieniu do porad i wyjaśnień udzielanych przez tych specjalistów konsumentom” – stwierdził Martin Siecker, przewodniczący Sekcji INT w EKES-ie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9406

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

1 :

EKES jest instytucją UE reprezentującą społeczeństwo obywatelskie. Jego członkowie wywodzą się z sektora przedsiębiorczości, związków zawodowych, rolnictwa, stowarzyszeń konsumenckich i innych organizacji.


Side Bar