Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

KOMUNIKAT PRASOWY

CES 14/15

4 marca 2014 r.

PL

PL

Co jeszcze UE i państwa członkowskie mogą zrobić
na rzecz zatrudnienia młodzieży?
Członkowie EKES-u dzielą się całą swoją wiedzą,
by znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) oraz jego Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP) przeanalizują z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, jak w sześciu wybranych państwach członkowskich – w Austrii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, we Włoszech i na Słowacji – wdrażanie strategii UE na rzecz zatrudnienia wśród młodzieży faktycznie wpływa na położenie młodych ludzi.

Niepewna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy już od dłuższego czasu poważnie niepokoi decydentów we wszystkich instytucjach europejskich, gdyż to właśnie w tę grupę wiekową kryzys uderza szczególnie dotkliwie. W ciągu ostatnich czterech lat ogólny odsetek zatrudnienia wśród młodzieży spadł trzykrotnie w porównaniu ze wskaźnikiem zatrudnienia wśród dorosłych. Obecny stan jest absolutnie niedopuszczalny – w grudniu 2013 r. pracy nie miało 5,5 miliona młodych ludzi w 28 państwach członkowskich UE.

Uczenie się od siebie nawzajem

Celem projektu pilotażowego na temat zatrudnienia wśród młodzieży jest zwrócenie się bezpośrednio do zainteresowanych podmiotów, by poznać ich opinie na takie kwestie, jak wdrożenie gwarancji dla młodzieży czy skuteczność systemów praktyk i staży. Ma to wnieść dodatkową wartość do wielu powstałych już dokumentów unijnych. Informacje będą gromadzone za pomocą ankiet. Ponadto członkowie EKES-u udadzą się na misje informacyjne do państw członkowskich, podczas których spotkają się z przedstawicielami organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i władz publicznych. „Wybraliśmy kraje, które są najbardziej i najmniej dotknięte problemem bezrobocia wśród młodzieży, takie jak Grecja i Słowacja oraz Finlandia i Austria. Chodzi o to, by sprzyjać wzajemnemu uczeniu się. Te zdobyte u samego źródła informacje pomogą lepiej zrozumieć sytuację w poszczególnych państwach członkowskich – wyjaśnia Christa Schweng (Grupa I, Austria), przewodnicząca CMRP.

1 kwietnia 2014 r. Centrum Monitorowania Rynku Pracy zorganizuje publiczne wysłuchanie na temat zatrudnienia wśród młodzieży. Wezmą w nim udział partnerzy instytucjonalni EKES-u, partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowane strony szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego z odwiedzanych państw członkowskich, ośrodków analitycznych i innych istotnych organizacji. Także czerwcowa sesja plenarna – pierwsza po wyborach europejskich – będzie częściowo poświęcona tej bardzo ważnej kwestii. Członkowie EKES-u będą dyskutować o gotowej analizie oddziaływania oraz o sporządzonej przez Christę Schweng opinii w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie zatrudnienia wśród młodzieży.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9360

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar