Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/8

1 lutego 2013 r.

Im więcej Europy, tym lepiej dla Europy

Minister Joan Burton i EKES zgadzają się co do konieczności uwzględnienia wymiaru społecznego w unii gospodarczej i walutowej.

Czy członkostwo w UE przyniosło Irlandii korzyści? W dniu 1 lutego członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u, organu UE reprezentującego społeczeństwo obywatelskie) oraz przedstawiciele rządu Irlandii i organizacji irlandzkiego społeczeństwa obywatelskiego spotkali się w Dublinie, by omówić tę kwestię i inne zagadnienia, w tym kryzys gospodarczy i finansowy, wspólną politykę rolną, zaangażowanie obywateli i przyszłość Europy.

Minister ds. ochrony socjalnej i posłanka do parlamentu irlandzkiego Joan Burton z uznaniem wyraziła się o „roli, którą odgrywa Komitet, a zwłaszcza Grupa Innych Podmiotów, w reprezentowaniu stanowiska społeczeństwa obywatelskiego w ramach procesu decyzyjnego UE”. Jej zdaniem „Komitet wnosi wkład w kształtowanie polityki na poziomie UE, która może przynieść faktyczne korzyści wszystkim obywatelom”.

„Po pięciu latach oszczędności budżetowych, narastającego ekstremizmu politycznego oraz negatywnego nastawienia do Brukseli koniecznie musimy zapewnić Unii większą widoczność, nadać jej konkretną formę oraz zwiększyć jej użyteczność i obecność w życiu obywateli” – stwierdził Luca Jahier, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie, na konferencji zorganizowanej we współpracy z Irlandzkim Ruchem Europejskim (European Movement Ireland).

Uczestnicy zaapelowali do Komisji Europejskiej, by oszacowała koszty rezygnacji z projektu europejskiego we wszystkich obszarach polityki oraz dokonała oceny wpływu, jaki mogłoby to mieć na zatrudnienie i wzrost. Ponadto wezwali do aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w opracowywanie i wdrażanie polityk europejskich (np. w oparciu o art. 11 traktatu lizbońskiego oraz europejską inicjatywę obywatelską). W szczególności należy lepiej zintegrować wymiar społeczny w przyszłej strukturze UE, poczynając od posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu br. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zwrócił się do EKES-u o wniesienie przez Komitet wkładu i zaproponowanie ewentualnych środków dotyczących społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej (UGW).

Ponad 26 mln Europejczyków nie ma pracy, a 116 mln jest zagrożonych ubóstwem. Nie można ich lekceważyć. „Koszty bezczynności są wysokie. Stopa bezrobocia wśród młodych Irlandczyków wynosi obecnie 29,7%, a negatywne skutki społeczne tego zjawiska dla nich, ich rodzin i wspólnot, w których zamieszkują, trudno nawet oszacować” – powiedziała senator Jillian van Turnhout.

W konkretnym przypadku Irlandii wnioski były jasne. Rada Europejska powinna umożliwić bezpośrednie dokapitalizowanie banków poprzez Europejski Mechanizm Stabilności (EMS). Bezpośredni związek między ratowaniem banków a długiem publicznym w państwach członkowskich ma zgubny wpływ na gospodarkę państw UE.

Więcej czy mniej Europy?

Państwa członkowskie UE obecnie lawirują między próbą zwiększenia skuteczności Unii a jej gwałtowną krytyką na poziomie krajowym. Przesłanie na posiedzenie Rady Europejskiej 7–8 lutego jest jednoznaczne: pogłębienie integracji oraz wzmocnienie budżetu, by wygenerować wzrost i stworzyć miejsca pracy w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. „Komitet będzie ściśle monitorować negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020. Musimy podkreślać potrzebę solidnych, odpowiednio finansowanych wieloletnich ram finansowych, gdyż wpłyną one na przyszłość wszystkich polityk unijnych, w tym wspólnej polityki rolnej” – stwierdził przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson.

Nowa wspólna polityka rolna (WPR)

WPR musi nadal odgrywać kluczową rolę w Europie. Niezwykle ważne jest udostępnienie budżetu ukierunkowanego na ekologizację rolnictwa oraz na rolników, którzy pracują i produkują (a nie tych, którzy już nie produkują), jak też opracowanie długofalowej wizji WPR jako źródła wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Bez pomocy WPR obszary wiejskie w takich państwach członkowskich, jak Irlandia będą z pewnością zagrożone.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar